Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Samverkan mellan Sjöfartsverket och Trafikverket

Trafikverket och Sjöfartsverket samverkar i hanteringen av ärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken som rör sjöfart.

Trafikverket och Sjöfartsverket har båda ansvar för sjöfartsfrågor. Kortfattat kan man säga att Trafikverket hanterar strategiska frågor och Sjöfartsverket operativa frågor.

Trafikverket ansvarar för den strategiska infrastrukturplaneringen i samråd med Sjöfartsverket i de ärenden som berör sjöfart. Sjöfartsverket har det operativa ansvaret för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss.

Trafikverket ansvarar för att peka ut riksintressen för sjöfarten. Ändringar och preciseringar av utpekade riksintressen sker i dialog med Sjöfartsverket.

Strategiska och operativa frågor

Strategiska frågor som Trafikverket ansvarar för kan till exempel gälla hur trafikslagen samverkar på en viss sträcka, var hamnar och andra terminaler lokaliseras och vilka kapacitetsförändringar som nya tvärförbindelser leder till. Aktuella exempel på sådana frågor är godstransporter till och från Vänerregionen och lokaliseringen av Stockholms nya hamnterminal till Norvik i Nynäshamn.

Operativa synpunkter som Sjöfartsverket lämnar kan till exempel gälla framkomligheten, utmärkningen och kapaciteten i ett sjötrafikstråk eller en farled. Andra frågor kan vara hur sjötrafiken påverkas av planerad byggnation i närheten av farleder och av sträckning, lokalisering och fri höjd på broar, kraftledningar etc som korsar farleder. Det kan också vara frågor som berör förändringar på sjökartelagt område såsom ändring av sjökortsinformation, strandlinje eller vattendjup.

Remisser

Remisser som gäller kuster, sjöar och kanaler skickas till båda verken. Både Trafikverket och Sjöfartsverket har ansvar för att svara på remisser som gäller plan- och bygglagen och miljöbalken. Alla sådana ärenden som berör transportsystemet ska skickas till Trafikverket. De ärenden som berör kust- och havsområden och de stora insjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren) samt kanalerna ska också skickas till Sjöfartsverket.

För att fastställa inom vilka områden Sjöfartsverket ska ha möjlighet att besvara ärenden med synpunkter på sjöfartens operativa behov (influensområden) har en avgränsning gjorts. Gränsen för havs- och kustområden samt Vänern har satts till fem kilometer in från stranden, för Vättern, Mälaren och Hjälmaren två kilometer och för kanaler som är allmän farled en kilometer.

Sjöfartsverkets svar på översiktsplaner skickas vidare till Trafikverket för att där vägas in i trafikslagsövergripande yttranden.

Detaljplaneärenden, bygglovsärenden och miljöbalksärenden besvaras direkt av Sjöfartsverket, med kopia till Trafikverket, samt av Trafikverket när det gäller strategiska frågor.

Hanteringen av ärenden som de båda verken behandlar tillsammans ska i största möjliga utsträckning ske digitalt.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad 2023-09-28