Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets avgiftsmodell

Den 1 januari 2018 införde Sjöfartsverket en ny avgiftsmodell för handelssjöfarten i svenskt vatten. Den nya avgiftsmodellen var ett resultat av ett uppdrag från regeringen för att säkerställa en ekonomi i balans för de tjänster som Sjöfartsverket tillhandahåller.

Sjöfartsverket är ett av Sveriges tre affärsverk. Detta innebär att Sjöfartsverket primärt finansieras via avgifter från handelssjöfarten. Dessa avgifter består av farledsavgifter, lotsavgifter och övriga avgifter. För dessa intäkter utför och ansvarar Sjöfartsverket för isbrytning, lotsning, farledsservice, sjökommunikation, sjögeografi, Sjö- och flygräddning samt sjömansservice.

Bakgrund till bytet av avgiftsmodell

Den 25 juni 2015 fick Sjöfartsverket i uppdrag av Regeringen att utarbeta en ny finansiell modell. Detta uppdrag ämnade ta fram en finansiell modell som säkerställde en ekonomi i balans.

Med utgångspunkt i detta uppdrag tog Sjöfartsverket fram en ny farleds- och lotsavgiftsmodell som remitterades under 2016. Efter remissrundan beslutade Sjöfartsverkets styrelse att införa den nya avgiftsmodellen den 1 januari 2018, efter godkännande av EU-kommissionen.

Regeringen påbörjade under 2016 en notifieringsprocess hos Europeiska kommissionen för att säkerställa att det nya avgiftssystemet inte skulle vara problematiskt i statsstödshänseende. I dialog med Europeiska kommissionen framkom det att kommissionens bedömning var att det nya avgiftssystemet inte innebar några oklarheter ur ett statsstödsperspektiv. Regeringen såg inga skäl att inte dela Europeiska kommissionens bedömning och återkallade därför 5 april 2017 notifieringsansökan.

Utöver notifieringsprocessen för statsstöd utförde även Sjöfartsverket, med hjälp av Kommerskollegium, en teknisk notifiering. Kommerskollegium lät meddela att denna fick godkänt.

Hur fungerar den nya avgiftsmodellen?

Komponenterna i den nya modellen illustreras nedan. Avgiften för anlöp, beredskap, lotsning är indelade i tio nettotonnage (NT) grupper. Den tidsbaserade lotsavgiften tas ut per påbörjad halvtimme.

Bild/ritning över Sjöfartsverkets avgiftsmodell.

Lotsavgiften består av en fast startavgift och en rörlig avgift som tas ut per påbörjad halvtimme. Lotsavgiften varierar baserat på fartygets dräktighet mätt i netto och hur lång tid lotsningen tar.

Beredningsavgiften täcker kostnaderna för att Sjöfartsverket ska kunna tillhandahålla lotsning dygnet runt längs den svenska kusten, förutsatt att väder och siktförhållanden tillåter det. Syftet med att introducera beredskapsavgiften är att synliggöra den korssubventionering som sker mellan farledsavgiften och lotsningsverksamheten. Passagerar- och lastavgifterna är relaterade till fartygets förmåga att debitera sina kunder och debiteras utifrån antalet passagerare och mängden gods som transporteras till / från hamnen. Farledsavgiftens storlek beror på antalet anlöp under en kalendermånad och fartygets nettotonnage. Fartyg som genomför mer än två anlöp per kalendermånad betalar reducerade avgifter för följande anlöp under den specifika månaden. För de två första anlöpen betalar fartyget 100 procent, den tredje 75 procent, den fjärde 50 procent, den femte 25 procent av avgiften för anlöp och beredskap. Alla ytterligare anlöp under månaden är undantagna från beredningsavgift och anlöpsavgift.

Anlöpsavgiften är indelad i fyra olika miljöklasser. Indelningen är baserad på fartygets verifierade poäng enligt Clean Shipping Index (CSI). Om det verifierade värdet är mindre än 75 (D) eller om fartyget inte har någon poäng (E) betalar de 100 procent. Fartyg med CSI poäng mellan 75-99 (C) betalar 90 procent, 100-124 (B) betalar 30 procent och 125-150 (A) betalar 10 procent av avgifterna.

Guide för CSI-poäng

En guide för hur man beräknar och verifierar ett fartygs CSI-poäng hittas, och kan laddas ned, på CSI:s webbplats på länken nedan:

Clean Shipping Index

De två relevanta dokumenten heter "Methodology and Reporting Guidelines" och "Verification Guidelines".

Ett turnaround-anlöp i en svensk hamn som gjorts av ett kryssningsfartyg (ett turnaround-anlöp definieras som ett stopp i en hamn där 90 procent eller mer av passagerarna byts ut) har fått en reducering av den fartygsbaserade, gods-, passagerar- och beredningsavgifterna. Under 2018 uppgick avgiftsreduceringen till 70 procent. Denna minskning kommer gradvis att försvinna under tre år.

Transitgods undantas från godsavgift för lastning. Transitgods definieras som internationella varor som lossas och lastas i Sverige inom en tremånadersperiod, utan att genomgå något annat arbete än transport.

Större fartyg (nettodräktighetsklass sju eller större) som regelbundet och via en förutbestämd rutt seglar till och från en fjärrzon kan ansöka om en sänknings av den fartygsbaserade farledsavgiften på 75 procent. Fjärrzon hänvisar till det område av vatten som från ett fraktperspektiv ligger utanför det område som är begränsat i norr av latitud 71ºN, i väst vid 32ºW longitud, i söder vid latitud 30ºN och i öst vid 42ºE.

Lotsning i Vänerns lotsområde rabatteras med 30 procent. För lotsning i Mälaren rabatteras lotsavgifterna med 10 procent.

Denna text fungerar som en kort sammanfattning av Sjöfartsverkets avgiftsstruktur och är endast avsedd att ge en översikt över systemet. För att bestämma ett fartygs avgifter vänligen se Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgifter och tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter.

Vad händer nu?

För frågor angående avgiftsmodellen kan ni kontakta:

Emelie Angberg, tillförordnad enhetschef för Strategisk analys och utredning på Sjöfartsverket, via emelie.angberg@sjofartsverket.se eller +46 (0)10-478 5640.

Senast uppdaterad 2021-06-10