Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nytt ruttsystem i Kattegatt

FN:s sjöfartsorganisation (IMO) har beslutat att införa ett nytt ruttsystem i Kattegatt och norra Öresund från den 1 juli 2020. Detta görs för att avlasta den befintliga hårt trafikerade Route T genom att en rekommenderad rutt, Route S, införs längs den svenska kusten från Læsø till Öresund.

Längs Route S finns det tre trafiksepareringar för att separera nord- och sydgående trafik. Fartyg till och från Öresund ska trafikera Route S och fartyg till och från Stora Bält ska trafikera Route T. Även den befintliga Route T kommer att förändras något i samband med införandet av det nya ruttsystemet.

En detaljerad beskrivning av förändringarna finns i Underrättelser för Sjöfarande (UFS).

En illustration som visar hur det nya ruttsystemet finns i pdf-dokumentet längre ner på den här sidan.

Nya sjökort

Uppdaterade sjökort för området finns nu hos din återförsäljare. De sjökort som berörs av förändringarna är: 2, 8, 74, 92, 93, 922, 924, 925 och 931.

Att tänka på

Innan det nya ruttsystemet trädde i kraft den 1 juli 2020 skulle den tidigare utgåvan av sjökort 8, 92, 93 och 922 användas. Eftersom ruttsystemet nu har trätt i kraft ska endast den senaste utgåvan av dessa sjökort användas för navigation. Är du osäker på vilken edition som är gällande och vilka UFS-notiser som påverkar berörda kort kan du läsa det på sidan Gällande Sjökortseditioner. 

Elektroniska sjökort

Uppdaterade ENC (som används av handelssjöfarten) finns tillgängliga. Sjöfartsverket levererar kontinuerligt uppdaterad sjökortsdata till producenterna av elektroniska navigationshjälpmedel (plottrar, appar m.m.). Uppdateringar av din enhet styrs av din leverantör. För att veta när din enhet kan uppdateras, vänd dig till din leverantör.

Nya båtsportkort våren 2021

Nytt båtsportskort (Västkusten Södra och Sydkusten) planeras att finnas tillgängligt våren 2021. Om man har köpt Västkusten Södra 2019 så har man fått med ett lösblad i A3-format med beskrivande text och en kartbild som påvisar förändringarna.

Vart vänder jag mig om jag har frågor eller funderingar kring mina sjökort?

Frågor och funderingar besvaras av kundtjänst för sjökort sma@sjofartsverket.se eller 010-478 58 10.

Vilka konsekvenser får detta?

Längs den svenska kusten

Genom dessa förändringar kommer antalet handelsfartyg att öka kraftigt längs den svenska kusten öster om Fladen och Lilla Middelgrund. Det leder även till att fler handelsfartyg kommer att gå närmare Kullen än vad de gör idag.

Mellan Læsø och Tistlarna

Nordost om Læsø inrättas ett uppmärksamhetsområde (Precautionary Area) där Route T och Route S kommer att mötas. I detta område kommer nordgående fartyg att komma från både Route T och Route S för att gå in i den norra delen på Route T. För sydgående fartyg sker det motsatta då fartygen som kommer norrifrån ska fortsätta i Route T eller gå in i Route S.

Regler i anslutning till en trafikseparering

Förutom de vanliga väjningsreglerna gäller här även sjövägsreglernas regel 10. Kortfattat innebär den att:

  • Fartyg som går i en trafikseparering ska följa trafikriktningen
  • Fartyg ska så långt som möjligt undvika att korsa en trafikseparering. Om det ändå behöver göras ska det göras så vinkelrätt som möjligt
  • Fartyg som framförs i nära anslutning till en trafikseparering ska framföras med särskild försiktighet
  • Fartyg med en längd under 20 meter och segelfartyg får inte hindra ett maskindrivet fartygs säkra passage i en trafikseparering.

Ordlista

Kusttrafikzon: Ett område mellan ett trafikstråk i en trafikseparering och land som syftar till att hålla fartyg på avstånd från kusten. En kusttrafikzon får användas av fartyg med en längd mindre än 20 meter.

Rekommenderad rutt: En led som är rekommenderad för fartyg på genomresa.

Ruttsystem: Ett sjötrafikreglerande system som syftar till att dirigera sjötrafiken till särskilda områden, genom t ex rekommenderade rutter eller trafiksepareringar.

Trafikseparering: Ett område där mötande trafik separeras i olika trafikstråk.

Underrättelser för sjöfarande (Ufs): Ufs är sjöfartsverkets officiella kanal för att förmedla rättelser av sjökort och båtsportkort.

Uppmärksamhetsområde (Precautionary area): Ett område där fartyg måste framföras med särskild uppmärksamhet.

Senast uppdaterad 2021-07-28