Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Behandling av personuppgifter

Sjöfartsverket är personuppgiftsansvarig för webbplatsen sjofartsverket.se och all annan hantering av personuppgifter på myndigheten.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och svenska dataskyddslagen (DSL) tillämpas inom Sjöfartsverket från den 25 maj 2018. Lagarna reglerar all hanteringen av personuppgifter i Sjöfartsverkets verksamhet.

Syftet med GDPR och DSL är att skydda människor mot att få den personliga integriteten kränkt när personuppgifter behandlas. Detta gäller till exempel när Sjöfartsverket fotograferar människor för att publicera bilderna på webbplatsen eller i nyhetsbrev.

Personuppgifter – vad är det?

Personuppgifter kan vara vad som helst som kan identifiera en individ direkt eller indirekt. Vanlig information som räknas som personuppgifter är personnummer, namn, postadresser och e-postadresser. Även foton, filmer och ljudupptagningar kan räknas som personuppgifter.

Hur får Sjöfartsverket använda personuppgifter?

Personuppgifter ska hanteras på ett sätt som inte skadar den personliga integriteten. All hantering av personuppgifter ska baseras på någon form av rättslig grund som till exempel lagar, avtal eller Sjöfartsverkets uppdrag. Du kan också i vissa fall lämna samtycke till att Sjöfartsverket får hantera dina personuppgifter, till exempel för att skicka ut ett nyhetsbrev till dig.

Vad är ett Dataskyddsombud? 

Sjöfartsverkets Dataskyddsombud (DSO) ska ha en överblick över hur myndigheten sköter hanteringen av personuppgifter. DSO ska vara kontaktpunkt för de registrerade och ska bl.a. kontaktas om man anser att Sjöfartsverket behandlat ens personuppgifter felaktigt/integritetskränkande.

Har jag rätt till information? 

Den registrerade har rätt att få information, begära rättelse och i vissa fall radering, begränsning samt göra invändningar gällande behandling av personuppgifter. Skicka eller lämna in din ansökan till DSO.

Kontakta dataskyddsombudet via: 

Dataskyddsombud
Sjöfartsverket
601 78 Norrköping

sjofartsverket@sjofartsverket.se

Kontakta Personuppgiftsansvarig via:

Personuppgiftsansvarig
Sjöfartsverket
601 78 Norrköping

sjofartsverket@sjofartsverket.se

Sjöfartsverkets kamerabevakning

Syftet med kamerabevakning

På vissa platser använder Sjöfartsverket kamerabevakning i syfte att förhindra och utreda brott. Kamerabevakningen innebär vidare att Polismyndighetens möjlighet i deras utredningsarbete att bevissäkra händelser i samband med brottslighet ökar.

Rättslig grund

Enligt dataskyddsförordningen GDPR får kamerabevakning bedrivas när det finns en rättslig grund för det. Sjöfartsverket kamerabevakar i syfte att förhindra och utreda brott.

Vem har tillgång till bildmaterialet?

Det är endast behöriga som har tillgång till bildmaterialet. Finns det brottsmisstanke, kan polisen också begära att få tillgång till bildmaterialet.

Hur länge sparas bildmaterialet

Bildmaterialet sparas i 7 dagar

 

Senast uppdaterad 2023-09-28