Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

REDO för en hållbar social arbetsmiljö

Genom projektet REDO 2 fortsätter Sjöfartsverkets arbete för att stärka den sociala arbetsmiljön inom sjöfarten. Här samlas flera aktörer kring frågor som trygghet och jämställdhet. Tillsammans med svenska rederier har det praktiska arbetet redan kommit igång bland besättningar, till exempel genom workshops.

Illustration med en person som tittar ut med en kikare.

Cajsa Jersler Fransson har arbetat på Sjöfartsverket i 15 år och är en av nyckelpersonerna i arbetet med REDO 2, som projektkoordinator på Sjöfartsverkets avdelning Forskning och innovation. Projektet drivs i samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden), Chalmers, organisationen MÄN, ett antal rederier och Svensk Sjöfart. REDO 2 ska pågå till nyår 2024 och syftet är att sprida kunskap och att ta fram konkreta metoder för sjöfarten att jobba med social arbetsmiljö på olika plan. REDO 2 bygger vidare på det föregående projektet REDO, som initierades redan 2019 av sjöfartens branschsamarbete Vågrätt för att undersöka drivkrafter och hinder för kvinnor inom sjöfarten.

– Inom REDO samlade vi in 348 enkätsvar och 24 intervjuer och fick en tydlig bild av dominerande kulturer och normer. Nästan 80 procent av de tillfrågade kvinnorna uppgav att de någon gång blivit till exempel trakasserade, förminskade eller utsatta för hot och våld. Även om sjöfarten har en lång väg kvar så är det en av de branscher som har reagerat snabbast. Många vill göra något konkret för att utveckla den sociala arbetsmiljön och förebygga att sådant sker, berättar Cajsa Jersler Fransson.

Positiv respons efter workshops

Under projektet REDO identifierades tre fokusområden för en social hållbarhet till sjöss; trygghet, inkludering och motivation. Cajsa beskriver det som en behovstrappa där det första steget – trygghet – måste vara uppfyllt för att man senare ska kunna arbeta med likabehandling och slutligen inspiration.

­– Vi hör ofta att mansdominerade branscher behöver få in fler kvinnor, däribland sjöfarten. Det behöver vi, men först och främst måste den sociala arbetsmiljön bli bättre. Annars får vi inte kvinnor att vilja stanna i branschen. En av de första frågorna i REDO-projekten har varit att kartlägga varför kvinnor lämnar sina yrken inom sjöfarten. Det här är en speciell bransch eftersom besättningar lever tätt inpå varandra, dygnet runt under långa perioder. Om du inte känner dig trygg så fungerar inte vardagen, berättar Cajsa som själv har en bakgrund som sjöman.

Inom REDO 2 testas och utvärderas flera verktyg och metoder som kan användas ombord för att skapa en bra arbetsmiljö. En av dessa är Mentorer i våldsprevention (MVP), som används i samarbete med organisationen MÄN, som tagit metoden till Sverige. Av de fem rederier som är anslutna till REDO 2 har Stena Line och Viking Supply Ships redan kommit igång med föreläsningar ombord.

– MÄN har hållit föreläsningar och workshops där bland annat könsroller och olika typer av våld har belysts. En viktig del är att skapa förståelse för att våld i sin initiala fas lätt kan avfärdas som skämt, men effekten hos mottagaren kan vara stor. En skadlig arbetsmiljö ska aldrig normaliseras eller vara något du behöver vänja dig vid. Detta gäller inte bara för kvinnor, inom REDO 2 fokuserar vi på arbetsmiljön för alla ombord. Därför är det glädjande att vi fått så enormt positiv respons på våra workshops, berättar Cajsa Jersler Fransson.

Praktiska verktyg för arbete ombord

Ett mål för REDO 2 är att skapa en verktygslåda som rederier kan använda för att kontinuerligt utveckla den sociala arbetsmiljön för ombordanställda. De följer den behovstrappa med trygghet, inkludering och motivation som projektet identifierat. Mentorer inom våldsprevention (MVP) är ett av dessa verktyg, som ska stärka tryggheten ombord. Tanken är sedan att en besättning ska kunna fortsätta arbeta på egen hand.

– I verktygslådan finns bland annat Svensk Sjöfarts årshjul, en workshopserie för inkluderande arbetsplatskultur. I projektet ska vi utveckla formatet så att det kan fungera på fartyg som är till havs under långa perioder. Som exempel tittar vi på om vi kan göra det till ett spel och kanske skicka med en wi-fi hotspot för att kunna användas online, förklarar Cajsa.

REDO 2 har även startat ett mentorskapsprogram för kvinnor inom sjöfarten tillsammans med WISTA, med målet att stötta genom goda samtal med erfarna kollegor och stärka förutsättningarna att fler stannar i branschen. Projektet har också initierat ett ”Policy Lab” där jurister tittar på hur lagtolkningar och policys kan förändras för att främja den sociala arbetsmiljön.

­– Vi ser till exempel att många kvinnor, men också allt fler män slutar inom sjöfarten i samband med att de blir föräldrar. Här vill vi utforska om förändringar av lagar och avtal kan skapa nya möjligheter, till exempel jobbväxling, och göra det enklare att kombinera karriär och föräldraskap. I REDO 2 vill vi arbeta med hela behovstrappan, från trygghet och inkludering ombord till inspiration och praktiska karriärmöjligheter. Vi är också tydliga med att vi riktar oss till alla ombord, oavsett kön. Målet är att lyckas förankra projektet brett. Vi hoppas att detta är något som fler aktörer inom sjöfarten ska ta till sig och vilja arbeta med långsiktigt, avslutar Cajsa.

Text: Ulf Dufwenberg
Illustration: Adobe Stock

Temamånad på Sjöfartsverket

Under oktober månad har Sjöfartsverket en temamånad med fokus på inkludering och jämställdhet. Varje vecka under månaden får ett eget fokusområde som uppmärksammas i olika sammanhang och forum. För att nå ut med ny kunskap så brett som möjligt, och för att inspirera hela organisationen, använder Sjöfartsverket både nya och befintliga kanaler.

­– Det kommer finnas diskussionsmaterial och övningar, digitala föreläsningar och en ny podcast tillgänglig. Till podden bjuder vi in gäster från verksamheten och diskuterar allt från jargong och kultur till att våga ta det modiga samtalet. En viktig aspekt är att ökad jämställdhet och inkludering utvecklar och stärker verksamheten. Det är något vi alla tjänar på, berättar Sandra Gilén, projektkoordinator för temamånaden.

Senast uppdaterad 2022-10-25