Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

På uppdrag av regeringen

Sjöfartsverket erbjuder effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Sjöfartsverket är ett av tre affärsverk med ansvar för att utveckla transport- och sjöfartspolitiken i linje med riksdagens och regeringens beslut. Verket följer upp hur sjöfarten utvecklas i förhållande till de transportpolitiska målen, ger råd och stöd inom vårt unika kompetensområde och verkar för att minska sjöfartens negativa miljöpåverkan.

Ansvarar för sjövägarna

Sjöfartsverket ansvarar för att sjövägarna är framkomliga, tillgängliga och säkra. Geografiskt innebär det att verksamheten verkar vid svenska kustfarvatten och de stora sjöarna (Vänern, Vättern och Mälaren), Göta älv samt kanalerna i Trollhättan, Södertälje och Falsterbo. Vårt ansvar för sjövägarna löper fram till hamnområdena, där kommunen eller hamnbolaget tar över stafettpinnen. Insatser på internationellt vatten styrs av våra avtal med EU och FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO.

Det är Sjöfartsverket som bygger, underhåller och utvecklar infrastrukturen till havs, våra blå motorvägar. Med vår hjälp håller staten farleder genom att Sjöfartsverket sjömäter och märker ut farlederna, producerar sjökort och annan sjögeografisk information och erbjuder en rad viktiga tjänster, exempelvis isbrytning, lotsning och sjötrafikinformation till alla tusentals fartyg som rör sig i våra farvatten. Allt detta gör verket med huvudsaklig inriktning mot handelssjöfarten, men bland våra kunder finns även fritidsbåtar, fisket och marinen. Sjöfartsverket arbetar tillsammans med Trafikverket och innehar ansvar för delar av den långsiktiga, nationella infrastrukturplaneringen.

Samhällsansvar

Sjöfartsverket har ett stort samhällsansvar. Vid sjö- och flygolyckor är det verket som står för räddningstjänsten. Det är vårt ansvar att leda och koordinera insatserna och övningar genomförs regelbundet tillsammans med alla de partners som ingår i sjö- och flygräddningsorganisationen.

Inriktningen på Sjöfartsverkets arbete styrs genom Infrastrukturdepartementet och det årliga regleringsbrev verket tillhandahåller samt Riksdagens instruktion. I vår treårsplan beskrivs strategier och mål för verksamheten.

Sjöfartsverket eftersträvar att vara en kundorienterad serviceorganisation. Med utgångspunkt från vår ledande roll i det svenska maritima klustret, vill verket skapa förutsättningar för både affärsnytta och samhällsnytta genom en proaktiv och gränslös samverkan. Vi kallar vårt sätt att vara, verka och tänka för Maritimt Partnerskap.

Finansiering

Verksamheten finansieras till över 70 procent genom avgifter från handelssjöfarten. Sjöfartsverkets viktigaste avgifter är farledsavgifter och lotsavgifter. Det är huvudsakligen utländska och svenska rederier, oftast företrädda av mäklare, som betalar för farleder och lotsning enligt fastställd taxa.

Resterande del finansieras via intäkter från försäljning av produkter och tjänster som verket producerar, avgifter från det civila flyget samt anslag via statsbudgeten. Anslagen, skattemedlen, utgör en mindre del av myndighetens totala finansiering och uppgår till cirka 10 procent.

Treårsplan

Treårsplanen utgör det centrala dokumentet för statsmakternas styrning av Sjöfartsverket.
I treårsplanen föreslår verket inriktning av verksamheten och konkretiserar målen för de olika verksamhetsområdena. Riksdagen beslutar sedan varje år om treårsplanen och regeringen konkretiserar i det så kallade regleringsbrevet mål – både vad det gäller verksamheten och ekonomin – samt villkor i övrigt för det kommande året.

Uppföljning ska ske i både ekonomi- och verksamhetstermer.

Som grund för den strategiska planeringen av verksamheten och infrastrukturinvesteringar ska ligga samhällsekonomiska analyser.

Samverkan mellan Sjöfartsverket och Trafikverket

Trafikverket och Sjöfartsverket har båda ansvar för sjöfartsfrågor. Kortfattat kan man säga att Trafikverket hanterar strategiska frågor och Sjöfartsverket operativa frågor.

Trafikverket ansvarar för den strategiska infrastrukturplaneringen i samråd med Sjöfartsverket i de ärenden som berör sjöfart. Sjöfartsverket har det operativa ansvaret för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss.

Trafikverket ansvarar för att peka ut riksintressen för sjöfarten. Ändringar och preciseringar av utpekade riksintressen sker i dialog med Sjöfartsverket.

Strategiska frågor som Trafikverket ansvarar för kan till exempel gälla hur trafikslagen samverkar på en viss sträcka, var hamnar och andra terminaler lokaliseras och vilka kapacitetsförändringar som nya tvärförbindelser leder till. Aktuella exempel på sådana frågor är godstransporter till och från Vänerregionen och lokaliseringen av Stockholms nya hamnterminal till Norvik i Nynäshamn.

Operativa synpunkter som Sjöfartsverket lämnar kan till exempel gälla framkomligheten, utmärkningen och kapaciteten i ett sjötrafikstråk eller en farled. Andra frågor kan vara hur sjötrafiken påverkas av planerad byggnation i närheten av farleder och av sträckning, lokalisering och fri höjd på broar, kraftledningar etc som korsar farleder. Det kan också vara frågor som berör förändringar på sjökartelagt område såsom ändring av sjökortsinformation, strandlinje eller vattendjup.

Remisser som gäller kuster, sjöar och kanaler skickas till båda verken. Både Trafikverket och Sjöfartsverket har ansvar för att svara på remisser som gäller plan- och bygglagen och miljöbalken. Alla sådana ärenden som berör transportsystemet ska skickas till Trafikverket. De ärenden som berör kust- och havsområden och de stora insjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren) samt kanalerna ska också skickas till Sjöfartsverket.

För att fastställa inom vilka områden Sjöfartsverket ska ha möjlighet att besvara ärenden med synpunkter på sjöfartens operativa behov (influensområden) har en avgränsning gjorts. Gränsen för havs- och kustområden samt Vänern har satts till fem kilometer in från stranden, för Vättern, Mälaren och Hjälmaren två kilometer och för kanaler som är allmän farled en kilometer.

Sjöfartsverkets svar på översiktsplaner skickas vidare till Trafikverket för att där vägas in i trafikslagsövergripande yttranden.

Detaljplaneärenden, bygglovsärenden och miljöbalksärenden besvaras direkt av Sjöfartsverket, med kopia till Trafikverket, samt av Trafikverket när det gäller strategiska frågor.

Hanteringen av ärenden som de båda verken behandlar tillsammans ska i största möjliga utsträckning ske digitalt.

Senast uppdaterad 2024-03-26