Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Miljöbedömningar vid farledsarbeten

I samband med att större projekt i farleder sätts igång sker ett omfattande planeringsarbete där miljöfrågorna har en framträdande roll. Kunskapen om ett projekts miljöpåverkan behövs för att vi ska kunna anpassa och välja lokalisering och utformning av farleden.

Muddringsarbeten i farleder klassas som vattenverksamhet och för att få tillstånd att muddra ska en miljöbedömning genomföras enligt miljöbalken. Syftet med miljöbedömningen är att få med miljöaspekter i planering och beslutsfattande och bidra till en miljöanpassning av projektet vid genomförande och drift. För alla stora projekt beskrivs de förväntade förändringarna för miljön och människors hälsa, och i en samrådsprocess erbjuds alla intressenter att delta och påverka planeringsarbetet. Utifrån den kunskap som framkommer i miljöbedömningen och samråden sammanställs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som blir en del av beslutsunderlaget i tillståndsprocessen. Den kan till exempel innehålla sådant som modelleringar av sedimentspridning, utredningar om bullernivåer, och beskrivningar av hur värdefulla naturmiljöer under ytan kan komma att påverkas.

Arbetet med miljöbedömningar och MKB:er är styrt av miljöbalken och beroende på vattenverksamhetens omfattning finns det alltid en tillsynsmyndighet eller mark- och miljödomstol som ger tillstånd till åtgärderna i farleden innan ett arbete kan sätta igång. Tillståndet och tillhörande MKB:er är alltid specifika för det aktuella projektet för att ta hänsyn till miljön runt just den farled som vi arbetar med för tillfället.

Återkommande frågor

Men det finns förstås ett antal frågor som ofta återkommer. Vid all nyanläggning, fördjupning och breddning tas till exempel material från havsbotten från ett ställe och dumpas någon annanstans. Ibland räcker det med muddringar och ibland behövs sprängningar. För att minimera påverkan av att flytta bottenmaterial försöker vi använda oss av principen lika på lika, vilket innebär att bottenmaterial kan flyttas till en plats med liknande egenskaper. Om materialet som muddras innehåller föroreningar kan muddring ske med en så kallad ”miljöskopa” för att hindra att föroreningarna sprids i vattenmiljön. 

Spridning av undervattensbuller under konstruktionsarbeten är också en miljöfråga som får alltmer uppmärksamhet. Det finns ett antal metoder som kan användas för att minska bullerspridningen i känsliga miljöer, men beroende på djupet och andra faktorer som påverkar spridningen av ljud är det ibland svårt att skydda omgivningen från bullret.

Farled
Foto: Fredrik Boman/Sjöfartsverket

Senast uppdaterad 2023-09-28