Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Etisk kod och visslarsystem

Sjöfartsverkets etiska kod beskriver hur Sjöfartsverkets medarbetare förväntas uppträda mot varandra, mot avtalsparter och mot samhället i övrigt. Sjöfartsverkets rapporteringskanal är en internt oberoende funktion som gör det möjligt att rapportera missförhållanden som exempelvis oegentligheter och korruption.

Etisk kod

Sjöfartsverkets etiska kod beskriver hur Sjöfartsverkets medarbetare förväntas uppträda mot varandra, mot avtalsparter och mot samhället i övrigt. Koden bygger på den statliga värdegrunden samt myndighetens egen värdegrund och interna styrdokument.

Sjöfartsverket ska alltid ta hänsyn till den etiska koden när avtal eller partnerskap ingås. Vi ställer krav på våra leverantörer att agera på samma sätt, dvs. med ett etiskt förhållningssätt inom den egna organisationen och i eventuella mellanled i leverantörskedjan.

Meddelar- och anskaffarfrihet

Som anmälare omfattas du av två olika rättigheter; meddelarfrihet samt anskaffarfrihet. Meddelarfrihet innebär en rätt för var och en att kunna vända sig till grundlagsskyddad media (till exempel en journalist) och lämna uppgifter för publicering. Alla som lämnar uppgifter till sådan media har ett anonymitetsskydd som innebär att den som tar emot tipset inte får avslöja källan om källan vill vara anonym. Det allmänna får heller inte efterforska vem som lämnade uppgifterna till media och får heller inte straffa den som lämnat uppgifter (förbud mot repressalier

Intern rapporteringskanal

Sjöfartsverket är enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) skyldig att tillhandhålla en rapporteringskanal. Där kan anställda och andra som varit i kontakt med myndigheten rapportera oegentligheter. Den som rapporterar händelser enligt visselblåsarlagen är under vissa förhållanden skyddad mot repressalier från arbetsgivaren. Lagen innehåller även bestämmelser om sekretess som ger ett skydd för bland annat den rapporterandes identitet. Som anmälare har man rätt till att få återkoppling inom viss tid.

För att åtnjuta lagens skyddsmekanismer krävs att anmälan är av allmänintresse enligt 1 kap. 2 § visselblåsarlagen. Alla inkomna anmälningar kommer att granskas av myndigheten. Om en anmälan inte har någon betydelse för Sjöfartsverkets verksamhet och inte heller uppfyller de krav som ställs på en anmälan i regelverket så kommer den som huvudregel inte att utredas.

Vid rapportering genom post rekommenderar Sjöfartsverket att använda dubbla kuvert. Lägg alltså rapporten i ett kuvert och adressera brevet till ”Rapporteringskanalen, juridikenheten”.

·       De som inte är anställda på Sjöfartsverket kan sedan lägga kuvertet i ett ytterligare kuvert och adressera det till Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping.

·       De som är anställda på Sjöfartsverket kan istället skicka brevet via internposten. Märk internpostkuvertet med ”Juridikenheten”.

Vid rapportering genom telefon ring 0104-78 62 92 under kontorstid.

Vid rapportering genom mötesbokning kontakta rapporteringskanalen genom telefon enligt ovan eller genom e-post till etik@sjofartsverket.se för att be om ett möte.

Vid rapportering genom e-post skicka ett meddelande till etik@sjofartsverket.se. 

Viktig information om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden omfattar inte den som rapporterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Sådan information ska därför inte lämnas inom ramen för rapporteringskanalen.

Externa rapporteringskanaler

För vissa typer av missförhållanden finns det även en möjlighet att göra en anmälan till externa utpekade myndigheter. Arbetsmiljöverket har sammanställt en lista över vilka myndigheter som ansvarar för att ta emot anmälningar av olika slag.

Senast uppdaterad 2023-09-28