Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rapportering av farliga och skadliga ämnen enligt HNS-konventionen

Rapportering av farliga och skadliga ämnen som transporterats till sjöss enligt HNS-konventionen.

Företag som omfattas av lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen ska senast den 1mars varje år lämna in rapportering till Sjöfartsverket. De företag som meddelat Sjöfartsverket att de är rapporteringsskyldiga blir kontaktade via mejl med en påminnelse om att det är dags att rapportera och fylla i det formulär som finns för ändamålet. Sjöfartsverket rapporterar i sin tur vidare uppgifterna till Justitiedepartementet.

Bakgrund och syfte med rapporteringen

Rapporteringen ska genomföras som en följd av att Sverige avser tillträda 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea , den så kallade HNS-konventionen.

HNS-konventionen syftar till att säkerställa lämplig, snabb och effektiv ersättning för skador på personer och egendom, kostnader för sanering- och återinställandeåtgärder samt ekonomiska förluster till följd av sjötransporter av farliga och skadliga ämnen.

Fartygets ägare är ansvarig för en skada som har orsakas av vissa farliga och skadliga ämnen som har transporteras till sjöss. Om fartygsägarens ansvar inte räcker till för att betala uppkomna skador ska en skadelidande ha möjlighet att få ersättning från en internationell fond (HNS-fonden).

Finansiering av fonden

Fonden finansieras genom avgifter som betalas av dem som tar emot farliga och skadliga ämnen efter sjötransport i bulk, det vill säga i huvudsak kemisk industri. Omkring 6 000 olika ämnen är farliga och skadliga i konventionens mening. Det rör sig huvudsakligen om kemikalier av olika slag, olja, kondenserad naturgas (LNG) och petroleumgas (LPG).

Avgifter

Avgifterna till HNS-fonden baseras på den mängd kemikalier som tas emot under ett kalenderår. Svenska företag rapporterar tillsvidare avgiftsfritt, vilket dock kommer ändras i samband med att Sverige tillträder (ratificerar) HNS-konventionen.

Vid försenad rapporteringen om avgiftspliktig last har Sjöfartsverket enligt 9 § i lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen rätt att, förenat med vite, kräva in uppgiften.

Senast uppdaterad 2022-06-22