Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Brofjorden

Information om Brofjorden

Bordningspunkter

Bordningspunkt 1 sw Brofjorden angöring för fartyg <20 000 tdw.

Bordningspunkt 2 sw Brofjorden angöring för fartyg >20 000 tdw.

Farleder

Farled Max Djupgående
Brofjordens angöring till råoljekajen 25m
Brofjordens angöring till produkthamnen 14,4m

Vind och sikt-restriktioner


Siktrestriktioner

 • Fartyg utan escortbogsering på 30 000 DW eller större skall sikten vara minst 0,5 nautiska mil.
 • För fartyg som omfattas av eskortbogsering skall sikten vara minst 2.0 nautiska mil vid ankomst och minst 1.5 nautiska vid avgång.
 • För fartyg med 200 000 DW eller större skall vid ankomst Lindholmens enslinjer vara synliga vid passage av Brofjordens angöringsboj. Vid avgång skall sikten från råoljehamnen vara minst 2.0 nautiska mil.

Restriktioner i vind och våghöjd

Generella rekommendationer:

 • Fartyg som trafikerar Brofjordenleden i vindstyrkor 18 m/s eller mer i riktningar från syd över väst till nord bör beakta tidpunkten för en väderförbättring.
 • I vindstyrkor om 25 m/s eller mer vid dessa riktningar bör leden trafikeras endast i nödfall.

Eskortpliktigt tonnage generellt:

 • Max medelvindhastighet 18,0 m/s i vindriktningar från syd över väst till nord.
 • Om signifikant våghöjd är 3.0 meter eller mer utförs ingen eskortering.

Råoljefartyg generellt: 

 • Ankomst: om medelvindhastighet är 15,0 m/s eller mer oavsett riktning eller om signifikant våghöjd är 3.0m eller mer utförs ingen eskortering.
 • Avgång: om medelvindhastighet är 15,0 m/s eller mer i riktningar från syd över väst till nord eller om signifikant våghöjd är 3,0m eller mer utförs ingen eskortering.

Avgång från råoljekajen med fartyg om 270 000 tdw och större:                                             

 • Vid vindstyrkor upp till 12m/s skall antalet bogserbåtar vara enligt Preem driftinstruktion H5 version 3.0                                                                                                                     
 • För vindstyrkor från 12m/s och upp till och med 15m/s skall antalet bogserbåtar vara minst 5. Alla bogserbåtar skall vara av typ traktorbogserbåt med en dragkraft om minst 50ton.
 • För beställning av bogserbåtar ansvarar mäklaren/fartyget. Som bedömningsunderlag finns SMHI:s Bizmet punktprognos för W. Lysekil. Som vindmätare skall i första hand Sjöfartsverkets mätare vid fyren Tån användas. 
  Lots och befälhavare gör alltid en bedömning för säker fartygshantering beroende på bl.a. ström, vindens karaktär, ökande eller minskande vind, sikt, fartygets prestanda mm vilket kan leda till avvikelser från dessa regler.

Referenser för vind- och våguppgifter:

 • Vind: Sjöfartsverkets vindmätare på fyren Tån
 • Vågor: Vågboj vid Brofjordens angöring (signifikant våghöjd)
  Om vågbojen inte fungerar: SMHI-s prognos Bizmet punkt väst Lysekil (signifikant våghöjd)

Tvåmanslotsning

 

Fartyg större än eller lika med något av nedan mått skall använda sig av tvåmanslotsning om inte annat framgår av rutinen:

Lysekils lotsstation: LOA 260 meter B 40 meter

Undantag:

Preem raff produktkajer: LOA 200 meter B 35 meter

Bogserbåtskrav för produkthamnen i Brofjorden

 

Uppställning nedan förutsätter att fartyg är modernt utrustade med pitch propeller eller liknande samt bogpropeller med styrka anpassad till fartygets storlek. Fartygs utrustningsnivå bedöms av lots.

Nedanstående tabell förutsätter att de två bogserbåtar som normalt betjänar Brofjorden (eller likvärdiga av Preemraff godkända traktorbogserbåtar, gäller även båtar av typ ASD) används som båt 1 & båt 2.

Vid variabel dödvikt på ett fartyg skall alltid högsta möjliga dwt tillämpas som underlag för antalet bogserbåtar.

Fartyg DW

Bogserbåtar Ankomst

Bogserbåtar Avgång

0 - 20 000

0

0

20 001 - 30 000

1

1

30 001 - 55 000

2

2

> 55 000

3

3

För fartyg DWT < 55 000: I undantagsfall, om en konventionell bogserbåt används, skall den ha en dragkraft om minst 38 ton och kan användas som båt 2 vid avgång.


För fartyg DWT > 55 000: I undantagsfall, om en konventionell bogserbåt används, skall den ha en dragkraft om minst 38 ton och kan användas som båt 3 vid avgång.

Fler bogserbåtar används om lots/befälhavare i samråd så bestämmer. 


Förtydligande

 • Normalt för fartyg <20 000 DWT är att dessa fartyg har ovanstående utrustning. Om så ej är fallet ska 1 bogserbåt användas både vid ankomst och avgång.
 • För fartyg 20 000 – 30 000 DWT så är även dessa normalt utrustade enl ovan. Om så ej är fallet ökas antal bogserbåtar till 2 vid ankomst.
 • För fartyg över 30 000 DWT så är dessa normalt inte utrustade enl ovan och följer listan.


Beviljande av undantag

För fartyg med utrustning ”utöver det vanliga” (t ex sidopropellrar för och akter, beckerroder eller liknande) kan avvikelser från ovanstående tabell förekomma.

För att få tillstånd att frångå regelverk enligt ovan skall fartyget prövas av lots från Brofjorden efter begäran från mäklare eller fartyg. Fartygets befälhavare skall vara informerad att fartyget skall prövas för undantag av bogserbåt.

Framställan för undantag skall skickas till DI-hamn. Tillstånd för att frångå regelverket kan först beviljas efter att ett första anlöp till Brofjorden har gjorts och fartyget har bedömts efter prövning kunna anlöpa till/avgå ifrån kaj i vindstyrkor 10 m/s utan hjälp, eller med reducerat antal bogserbåtar. Fartyget skall med egen maskin ha bedömts att klara detta oavsett vindriktning, för eller akter in, styrbord eller babord till kaj.

Vid prövning skall 2 lotsar vara ombord.

Alla avsteg, beviljade undantag, skall föras in på listan (av DI-hamn) över fartyg med speciella bogserbåtskrav (fler eller färre antal bogserbåtar i förållande till ovanstående tabell). Vid DI-hamns frånvaro kan tillfälligt tillstånd för avsteg från regelverk ges av dennes ersättare.

Ett tillstånd gällande minskning av antalet bogserbåtar förutsätter att ovan nämnd utrustning är i funktion vid varje enskilt tillfälle. 

En direkt konsekvens av att dessa riktlinjer beaktas i ett tidigt skede, dvs. redan vid lotsbeställningen, är minimerade förseningsrisker och att snabbinställelseavgifter för bogserbåtar blir så få som möjligt.

Specifika krav LPG-fartyg

LPG-fartyg utan controllable pitchpropeller och bogpropeller skall använda traktorbogserbåt vid ankomst och bogserbåt vid avgång.

Regelverk vid dåligt väder samt vid problem på fartygets normala manöverutrustning

För att skydda Preemraff Lysekils kajer och utrustning och för att förbättra förutsättningar för en säker förtöjning kräver Preemraff Lysekil att under följande betingelser skall bogserbåt användas vid förtöjning i produkthamn. När bogserbåt används gäller som huvudregel att lots skall vara ombord på fartyget. Avsteg från denna regel kan göras då ”nödläge” eller ”annan fara” föreligger och bogserbåt tillkallas av fartygsbefäl, ASC/ Loadingmaster eller dennes ersättare.

Om fartyget har en icke fungerande bogpropeller eller något fel på annan manöverutrustning som påverkar fartygets förmåga att manövreras gäller inga dispenser, förutsättningarna är annorlunda än de var när dispensen beviljades, då skall man alltid använda bogserbåt vid både ankomst till och avgång från kaj enligt gällande regelverk.

Mäklaren skall bekräfta till VTS/lotsplaneringen att fartygets samtlig manöverutrustning kan användas fullt ut under hela anlöpet så att rätt antal bogserbåtar beställs.

Vid vindstyrkor överskridande 15 m/s i medelvind, och oavsett vindriktning (som vindmätare skall i första hand Sjöfartsverkets mätare vid fyren Tån användas), gäller för fartyg 15 001 -30 000 dwt att bogserbåtsantalet ökas med en mot vad som normalt används, det behövs dock högst två bogserbåtar.

Bogserbåtskrav för råoljekajen i Brofjorden

 

Fartyg DWT Antal Bogserbåtar Ankomst Antal Bogserbåtar Avgång
20 000 - 30 000 2 1
30 000 - 60 000 2 2
60 000 - 100 000 3* 2
100 000 - 175 000 4** 2
175 000 - 275 000 5 3
275 000 - 425 000 6 4***
> 425 000 7 4***

*)förutsätter minst två traktorbogserare.
**)Förutsätter minst 3 traktorbogserare. En traktorbogserare kan ersättas med två konventionella bogserbåtar. Bogserbåtars dragkraft (bollard pull) skall utgöra minst 38 ton för båt 1 och minst 33 ton vardera för övriga bogserbåtar.

***) Vid avgång påfartyg över 270 000 ton rekommenderas att ytterligare en bogserbåt används i vindar över 12m/s.

För fartyg med manöverutrustning utöver det vanliga, kan avsteg från ovanstående tabell förekomma (typ bojlastare).Fler bogserbåtar användes om befälhavaren eller lotsen så bestämmer. 

Om fartyg önskar avsteg från ovanstående tabell skall detta framföras vid beställning av lots.

Vid förstagångsanlöp/provförtöjning av ett fartyg med speciell manöverutrustning skall alltid minst två bogserbåtar användas både vid ankomst och avgång. Vid prövning skall 2 lotsar vara ombord. För att till kommande anlöp för aktuellt fartyg ändra kravet om två eller fler bogserbåtar kan mäklare ansöka hos Preemraff Lysekil. För vissa fartyg kan även kraven om bogserbåt skärpas.

En direkt konsekvens av att dessa riktlinjer beaktas i ett tidigt skede, dvs. redan vid lotsbeställningen, är minimerade förseningsrisker och att snabbinställelseavgifter för bogserbåtar blir så få som möjligt.

Eskortbogsering

För tankfartyg är ekorterande bogserbåt obligatoriskt under givna förutsättningar som skiftar för olika hamnar inom trafikområdet. Eskortbåten, bogserbåt av viss typ, ska då vara kopplad i fartygets akter från respektive till de olika hamnarnas angöringsfyr/boj och till den punkt där sedvanlig hamnbogsering påbörjas

I syfte att förbättra säkerheten gäller eskortplikt enligt nedan:

 • Alla råoljefartyg*, såväl lastade som barlastade.

 • Produkttankfartyg, hel - eller dellastade (dock ej barlastade) över 20 000 tdw (med tdw avses metriska ton dödvikt vid sommarfribord).

 • Vid ankomst skall escortbogsering startas senast vid passage av Brofjordens angörings boj.

 • Vid avgång skall escortbogseringen avslutas först vid passage av bojparet boj nummer 1 och 2.

 • Eskortbogsering är obligatorisk från 3 M sydväst om bojen Brofjorden Approach för alla råoljetankfartyg samt lastade produkttankfartyg >20 000 DW.

 • Möten och omkörning rekommenderas inte när råoljefartyg med eskort befinner sig i leden mellan bojpar 1 och 2 och en linje mellan Hästebådans boj och Kornögrundets boj.

 • Då övriga fartyg eskorteras i denna del av leden rekommenderas att möten och omkörningar sker med försiktighet.

* Med råoljefartyg avses här fartyg på väg till eller från råoljekajen.

Ankringsområden

 

Ca 4 M sydsydväst om Brofjordens angöring finns ett ankringsområde för stora tankfartyg. Bottendjup ca 60 m.

Ost om Bohus-Malmön finns 4 st ankarplatser med bokstavsbeteckningen (A-D). Djup ca 30 m.

Väst och ost om Lindholmen finns ankarplatser markerade (F & G). Djup 30 m - 25 m.

Vid Fiskebäcksvik utanför lotsstationen ankarplats markerad (H). Djup 30 m -25 m.

I Åbyfjorden finns ankarplats för mindre fartyg. Djup ca25m.

Övrig information

För övrig information om hamnar i brofjorden kontakta hamnansvariga.

Preem raffinaderi i Lysekil

Senast uppdaterad 2023-12-14