Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Miljödom

De planerade åtgärderna i projekt Skandiaporten kräver miljötillstånd enligt miljöbalken. I slutet av 2020 lämnade Sjöfartsverket in ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Ansökan gällde dels tillstånd till vattenverksamhet (11 kap. miljöbalken) för fördjupning och breddning av farled samt ändrad farledsutmärkning, dels dispens för dumpning av muddermassor (15 kap. miljöbalken) på utpekad plats utanför Vinga.  Efter  kompletteringar av ansökningshandlingarna hölls huvudförhandling i målet i juni 2022 och i mars 2023 erhöll Sjöfartsverket en miljödom. I miljödomen anges bland annat de villkor som gäller för arbetet med muddring och dumpning. Villkoren anger exempelvis att:

  • Muddring av förorenade massor ska ske med så kallad miljöskopa (grävmuddring med tät skopa)
  • Förorenade massor får inte dumpas vid Vinga utan ska omhändertas på annat sätt
  • Ingen muddring och sprängning får ske under perioden 15 maj – 15 augusti, utom i undantagsfall
  • Grumlingen i vattnet ska mätas kontinuerligt och får inte överskrida vissa bestämda riktvärden

Kontrollprogram – före, under och efter byggtiden

För att beskriva hur människor och miljö kan påverkas av farledsåtgärderna har en rad olika undersökningar och utredningar utförts. Ytterligare undersökningar görs både före, under och efter byggtiden. Undersökningarna beskrivs i ett kontrollprogram och syftar framför allt till att kontrollera att de villkor och krav som gäller för arbetena uppfylls. Kontrollprogrammet ska godkännas av länsstyrelsen innan arbetet med muddring och dumpning påbörjas. Exempel på  undersökningar som ingår i kontrollprogrammet är:

  • Inventering och uppföljning av ålgräsängar och blåmusselbankar.
  • Provtagning av sediment i de planerade muddringsområdena och analys av föroreningar.
  • Litteraturstudie och praktiska tester av metodik för flytt av musslor vid Knippleholmen.

Buller och vibrationer

När muddring, sprängning och dumpning pågår kommer det medföra visst buller. Buller från arbeten ska begränsas så att det inte överskrider vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggplatser.

Olägenheter med vibrationer från arbetena bedöms som försumbara.

Drönarbild på Skandiahamnen
Skandiahamnen är den enda i landet med direktanlöp Europa-Fjärran Östern för containertrafik. Foto: Göteborgs hamn.

Senast uppdaterad 2023-12-06