Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Projektet mer i detalj

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och en viktig port in till och ut från den svenska och skandinaviska marknaden.

Projektet i ett större perspektiv

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och en viktig port in till och ut från den svenska och skandinaviska marknaden. I hamnen finns terminaler för container, ro/ro, bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter. Vid Skandiahamnen, som är en del av Göteborgs Hamn, lastas och lossas gods från fartyg som har start- eller slutdestination i hela Sverige. Den största delen av landtransporterna till och från Göteborg sker på järnväg, vilket ger en effektiv koppling mellan hållbara transporter på land och hav.

Strategisk funktion

Göteborgs hamn är Sveriges enda hamn som har direktanlöp av de största transoceana containerfartygen. Dessa fartyg trafikerar rutten Europa – Asien, där Göteborgs hamn tillsammans med ett fåtal andra europeiska hamnar utgör ett stopp på en av rutterna utan att omlastning behöver ske i hamn på kontinenten. Effekterna av detta är lägre transportkostnader, kortare transporttid och ökad kvalitet för transportköparen, vilket i sin tur minskar den samlade miljöpåverkan från import och export. Tillgången till transocean direktsjöfart är därför att betrakta som en strategiskt viktig transportfunktion för svenskt näringsliv.

Framtida behov

Containerhanteringen i Göteborgs hamn förväntas öka, dels utifrån en ökad världshandel, dels utifrån att allt fler godsslag transporteras i container. Den så kallade containiseringsgraden förväntas öka från dagens 77 procent till prognosticerade 87 procent omkring år 2030. Samtidigt går utvecklingen inom sjöfarten generellt mot allt större fartyg. Syftet med större fartyg är i första hand att, genom att kunna transportera fler enheter per fartyg, kunna effektivisera transporterna. Med detta följer även nyttor för miljön då mer energieffektiva transporter ger lägre bränsleförbrukning och därmed också minskade utsläpp till luft per transporterad container.

För att bibehålla och framtidssäkra den strategiska transportfunktion som direktsjöfarten utgör behöver farleden och hamnen anpassas till den globala, moderna containerflottan.

Hur utförs projekt Skandiaporten

Genom muddring kommer vi öka djupet i både farled och hamn från dagens 13,5 meter upp till ca 17,5 meters djupgående (maxdjup för fartyg). Totalt kommer cirka 11 miljoner tfm3 att muddras vilket motsvarar ungefär 20 Globenarenor. Då den största delen av farleden består av mjuk botten kommer det mesta av massorna sugmuddras. Muddermassor med föroreningar kommer att grävmuddras.

Det finns även undervattensberg i och utanför befintlig farled som kommer att sprängas bort. Totalt påverkas ca 250.000 tfm3 berg.

Projektet har fått dispens för dumpning av muddermassor till havs. Opåverkade muddermassor kommer att dumpas på en anvisad plats utanför Vinga i Göteborgs skärgård. På denna plats finns idag djuphålor som kommer att fyllas upp. Dumpningen kommer att övervakas noga och följa en särskild dumpningsplan. Muddermassor som innehåller höga halter av föroreningar kommer att omhändertas på annat sätt, tex deponi på land. Sprängstensmassor planeras att nyttiggöras.

För att möta framtida krav sker även ombyggnad av södra kajen i Skandiahamnen som tar emot de största containerfartygen. Göteborgs Hamn AB ansvarar för dess kajåtgärder, se mer på Skandiaporten.se.

Många av de större fartygen som regelbundet anlöper Göteborg med svenska import- och exportvaror i lasten har ett djupgående på upp till 16 meter, långt djupare än de 13,5 meter som utgör gränsen idag.

Senast uppdaterad 2023-12-06