Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Projektet mer i detalj

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och en viktig port in till och ut från den svenska och skandinaviska marknaden.

Projektet i ett större perspektiv

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och en viktig port in till och ut från den svenska och skandinaviska marknaden. I hamnen finns terminaler för container, ro/ro, bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter. Vid Skandiahamnen, som är en del av Göteborgs Hamn, lastas och lossas gods från fartyg som har start- eller slutdestination i hela Sverige. Den största delen av landtransporterna till och från Göteborg sker på järnväg, vilket ger en effektiv koppling mellan hållbara transporter på land och hav.

Strategisk funktion

Göteborgs hamn är Sveriges enda hamn som har direktanlöp av de största transoceana containerfartygen. Dessa fartyg trafikerar rutten Europa – Asien, där Göteborgs hamn tillsammans med ett fåtal andra europeiska hamnar utgör ett stopp på en av rutterna utan att omlastning behöver ske i hamn på kontinenten. Effekterna av detta är lägre transportkostnader, kortare transporttid och ökad kvalitet för transportköparen, vilket i sin tur minskar den samlade miljöpåverkan från import och export. Tillgången till transocean direktsjöfart är därför att betrakta som en strategiskt viktig transportfunktion för svenskt näringsliv.

Framtida behov

Containerhanteringen i Göteborgs hamn förväntas öka, dels utifrån en ökad världshandel, dels utifrån att allt fler godsslag transporteras i container. Den så kallade containiseringsgraden förväntas öka från dagens 77 procent till prognosticerade 87 procent omkring år 2030. Samtidigt går utvecklingen inom sjöfarten generellt mot allt större fartyg. Syftet med större fartyg är i första hand att, genom att kunna transportera fler enheter per fartyg, kunna effektivisera transporterna. Med detta följer även nyttor för miljön då mer energieffektiva transporter ger lägre bränsleförbrukning och därmed också minskade utsläpp till luft per transporterad container.

För att bibehålla och framtidssäkra den strategiska transportfunktion som direktsjöfarten utgör behöver farleden och hamnen anpassas till den globala, moderna containerflottan.

Vissa av de större fartygen som regelbundet anlöper Göteborg med svenska import- och exportvaror i lasten har ett djupgående på upp till 16 meter vid full last, långt djupare än de 13,5 meter som utgör gränsen idag. Detta innebär att de inte kan anlöpa fullastade. Det finns även fartyg som anlöper Gdansk och andra hamnar i norra Europa som har ett djupgående kring 15 meter och som därmed inte anlöper Göteborg. Fördjupningen av farleden kommer innebära att fartyg med ett djupgående på 16,5m kan anlöpa Skandiahamnen. I projektet finns även möjlighet att fördjupa ytterligare en meter och då ta höjd för större båtar i framtiden. Detta innebär en ökning från dagens 13,5 meter maximalt djupgående upp till ca 17,5 meters djupgående.

Hur utförs projekt Skandiaporten

Genom muddring kommer vi öka djupet i både farled och hamn från dagens 13,5 meter upp till ca 17,5 meters djupgående (maxdjupgående för fartyg). Totalt kommer upp till cirka 11 miljoner tfm3 att muddras vilket motsvarar ungefär 18 Globenarenor. Då den största delen av farleden består av mjuk botten kommer det mesta av massorna sugmuddras. I slänter och i anslutning till berg kommer det att grävmuddras.Muddermassor med föroreningar kommer att grävmuddras med en tät skopa.

Det finns även undervattensberg i och utanför befintlig farled som kommer att sprängas bort. Totalt påverkas ca 400 000 tfm3 berg.

Projektet har fått dispens för dumpning av muddermassor till havs. Majoriteten av alla muddermassor, ca 98%, är opåverkade massor eller massor med låg föroreningshalt. Dessa kommer att dumpas på en anvisad plats utanför Vinga i Göteborgs skärgård. På denna plats finns idag djuphålor som delvis kommer att fyllas upp. Dumpningen kommer att övervakas noga och följa en särskild dumpningsplan. Muddermassor som innehåller höga halter av föroreningar kommer att omhändertas på annat sätt, tex deponi på land. Totalt innehåller ca 250.000 tfm3 av de totalt ca 11 miljoner tfm3 högre halter av föroreningar. Sprängstensmassor planeras att nyttiggöras tex som konstgjorda rev eller i andra anläggningsprojekt. Den sten som ej kan nyttiggöras kommer att dumpas.

För att möta framtida krav sker även ombyggnad av södra kajen i Skandiahamnen som tar emot de största containerfartygen. Göteborgs Hamn AB ansvarar för dess kajåtgärder, se mer på Skandiaporten.se.

Senast uppdaterad 2024-04-15