Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Några av våra yrkesroller

Tillsammans gör vi nytta för samhället.

Räddningsledare inom sjö - och flygräddningstjänst

Funktion/uppgift: Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral/JRCC huvuduppgift är att leda och koordinera sjö- och flygräddningsinsatser inom svensk räddningsregion. JRCC larmas om inträffade eller befarade olyckor i luften eller till sjöss. JRCC ansvarar för att efterforska, lokalisera och undsätta personer i sjönöd där fara för liv råder och för sjuktransporter från fartyg. JRCC ansvarar för att efterforska och lokalisera luftfartyg i nöd och i vissa fall även för undsättningen. Räddningsledaren leder insatsen och larmar ut de resurser som anses lämpliga, t ex räddningshelikoptrar och ytenheter. Räddningsledaren samverkar också med övriga myndigheter och organisationer som kan tänkas bli engagerade i insatsen.

Hur du blir räddningsledare: För att bli räddningsledare på Sjöfartsverket har du en högre nautisk kompetens (sjökapten) eller flygbakgrund, t ex flygledare, flygstridsledare eller pilot. På Sjöfartsverket anställs du först som visstidsanställd räddningsledare under utbildning. Utbildningen sker internt inom Sjöfartsverket och innehåller både teoretiska och praktikiska delar. När du efter 1,5 år har klarat utbildningen blir du tillsvidareanställd som räddningsledare.

Framtidsutsikter: Så länge Sverige har sjö- och flygtrafik kommer vi även behöva sjö- och flygräddningsledare.

Geografi: Samtliga arbetar på Sjö- och flygräddningscentralen/JRCC som är placerad i Göteborg.

Lots

Funktion/uppgift: Som lots arbetar du med att navigera fartyg genom svåra passager längs våra kuster och manövrera fartyg till och från hamn. Du hjälper också fartyg att navigera när det är dåligt väder. Det är lotsen som ansvarar för fartygets framfart och säkerheten i farleden men det är alltid hos befälhavaren det totala ansvaret ligger.

Hur du blir lots: När vi söker nya lotsar letar vi efter dig som är utbildad sjökapten, har sjökaptensbehörighet och har hunnit skaffa dig praktisk erfarenhet av att jobba som befäl ombord på moderna fartyg. Under de första 6-12 månaderna genomgår du en intern utbildning med individuell handledare. Vi gör vårt urval bland annat genom arbetspsykologiska lämplighetstest samt praktisk körning i simulator.

Framtidsutsikter: Mellan åren 2020 och 2024 kommer Sjöfartsverket behöva rekrytera cirka 50 nya lotsar enbart på grund av pensionsavgångar.

Geografi: Sjöfartsverket har lotsstationer längs hela Sveriges kust. Som lots är du oftast knuten till ett specifikt lotsområde som har ansvar för ett avgränsat geografiskt område.

Möt våra lotsar Hanna och Torbjörn

Båtman

Funktion/uppgift: Som båtman ansvarar du huvudsakligen för transport av lotsar till och från fartyg och hamnar. Förutom navigering kommer du också att arbeta med sjöräddning, skötsel och underhåll av lotsbåten och lotsstationen.

Hur du blir båtman: För att arbeta som båtman krävs som lägst behörighet fartygsbefäl klass VI samt lägst examen maskinbefäl klass VIII, samt körkort för bil. ROC-certifikat samt basic safety är också krav.

Framtidsutsikter: Mellan 2020 och 2024 kommer närmare 50 båtmän gå i pension.

Geografi: Sjöfartsverket har 23 lotsstationer, där båtmän arbetar och utgår ifrån, längs hela Sveriges kust.

VTS-operatör

Funktion/uppgift: VTS står för Vessel Traffic Service och används som ett samlande begrepp för bland annat sjötrafikinformation och service till sjötrafiken. Som VTS-operatör arbetar du med modern teknik för att övervaka och ge information till fartyg om bl.a. trafikbilden, eventuella fel i farledsutmärkningen, sikt samt övriga hinder i farleden. I vissa tjänster ingår även att rapportera navigationsvarningar samt väder- och isinformation till sjöfarten. Du är därmed en viktig kugge i arbetet för att minska risken för sjö- och miljöolyckor och tillbud inom området.

Hur du blir VTS-operatör: För att bli VTS-operatör behöver du vara utbildad till Sjökapten samt ha en giltig radiobehörighet, lägst ROC.

Framtidsutsikter: Internationellt etableras det kontinuerligt VTS-områden och mycket tyder på att VTS-centralerna i framtiden får in övrig övervakning och rapportering från fartyg under deras resa.

Geografi: Södertälje, Malmö, Göteborg och Marstrand.

Lotsoperatör

Funktion/uppgift: Är du lotsoperatör på Sjöfartsverket är du länken mellan skeppsagenter på ena sidan och lotsar och båtmän på andra sidan. Du arbetar med logistik och problemlösning. Du har kontakt med skeppsagenter och planerar det interna arbetet med lotsar och båtmän utifrån rutter, scheman och avtal och matchar med externa behov.

Hur du blir lotsoperatör: För att arbeta som lotsoperatör måste du ha VHF-certifikat samt ha examen fartygsbefäl klass VIII. Du måste även ha goda kunskaper i engelska. Personliga egenskaper är viktiga och god planeringsförmåga samt intresse för logistik är en fördel.

Framtidsutsikter: Lotsoperatörer kommer troligen behövas framöver i ungefär samma utsträckning som idag.   

Geografi: Marstrand, Göteborg, Trollhättan, Malmö, Södertälje och Gävle

IT

Funktion/uppgift: Utveckla och stödja Sjöfartsverkets verksamhet och våra kunder med integrationer som ger de bästa tekniska förutsättningarna för att till exempel kunna sjömäta, få data att flöda smidigt till och från våra kunder, hantera nautisk information och övervaka fartygstrafiken.

Hur du blir IT-personal: Våra IT-tjänster kräver någon form av högskoleutbildning eller likvärdig eftergymnasial utbildning alternativt flerårig erfarenhet inom IT området som bedöms likvärdig.

Framtidsutsikter: Sjöfartsverket är mitt i en förnyelseresa där IT och digitalisering är centrala delar. Framtidsutsikterna är därför mycket goda.

Geografi: Främst i Norrköping, men även viss personal i Göteborg.

Sjömätare

Funktion/uppgift: Som sjömätare på Sjöfartsverket utför du operativ fältverksamhet inom sjömätning, geodetisk mätning och vattenståndsmätning. Sjömätarna arbetar både ute till havs på sjömätningsfartygen men även med kontroll och bearbetning av data på Sjöfartsverkets Norrköpingskontor. Sjömätarna har en viktig uppgift då grunden i den sjögeografiska information som Sjöfartsverket tillhandahåller nästan alltid bygger på sjömätarnas data.

Hur du blir sjömätare: De flesta sjömätare är antingen nautiker eller kart-, mät-, GIS-ingenjörer i grunden. Du kan även bli sjömätare med högskoleutbildning inom något eller några av områdena hydrografi, kartografi, geodesi, oceanografi, geologi eller mätteknik. På sjömätningsfartygen behövs det också systemingenjörer som arbetar med mätningssystemen så det finns en hel del olika ingångar om du vill bli sjömätare på Sjöfartsverket. Har du dessutom redan hunnit skaffa dig en sjömätningsutbildning ligger du väldigt bra till.

Framtidsutsikter: Sjömätare kommer troligen behövas framöver i ungefär samma utsträckning som idag.    

Geografi: Arbetar både ute till havs och på Norrköpingskontoret. 

Kart - och mätningsingenjör

Funktion/uppgift: Som kart- och mätningsingenjör arbetar du med sjögeografisk information. Arbetet kan omfatta hantering av källdata där utvärdering av inkommande djupdata från sjömätningsfartyg och hantering av vår nationella djupdatabas är en väsentlig del av verksamheten. Några av våra kart- och mätningsingenjörer arbetar även som så kallade efterprocesserare (utvärdering av insamlade djupdata) ombord på våra sjömätningsfartyg. Ett annat intressant arbetsområde är att ta fram kundanpassade produkter genom produktifiering. Sjöfartsverket utvecklar allt från tryckta sjökort till ENC (Electronic Navigational Charts). De produkter kart- och mätningsingenjörerna tar fram är grundläggande för att Sverige ska kunna erbjuda handelssjöfarten säkra transportvägar samt erbjuda ett tillgängligt farvatten för vår fritidssjöfart. Produkter via olika typer av webbtjänster är också något som arbetas mer och mer med.

Hur du blir kart- och mätningsingenjör: Det finns flera olika högskoleutbildningar i GIS, mät- och kartteknik, som medarbetare på Sjöfartsverket har gått. Det finns även medarbetare med KY-utbildning i grunden. Vill du bli kart- och mätningsingenjör på Sjöfartsverket ligger du extra bra till om du dessutom har nautisk kunskap.

Framtidsutsikter: Sjöfartsverket har ett ständigt stort behov av kart- och mätningsingenjörer. Det finns en bred marknad för geografiska informationssystem och Sjöfartsverket levererar idag långt ifrån enbart sjökort. Många andra intressenter eftersöker Sjöfartsverkets produkter och kompetens. Mona Lisa (motorvägar till sjöss) och Chemsea (kartläggning av kemiska stridsmedel på havsbotten) är goda exempel på projekt som har skapat ännu mer fokus på sjögeografisk information. 

Geografi: Sjöfartsverkets kart- och mätningsingenjörer är lokaliserade i Norrköping (undantaget sjömätningspersonal).

Ingenjörer/tekniker/byggare

Funktion/uppgift: En av Sjöfartsverkets uppgifter är att erbjuda rätt farleds- och kommunikations-infrastruktur för säker sjöfart och god tillgänglighet. För att detta ska lyckas behöver Sjöfartsverket kompetens inom tekniskt underhåll, förvaltning, konstruktion och systemteknik. Sjöfartsverket förvaltar bland annat ca 1100 fyrar och ansvarar för flera tekniska system som stöder sjöfarten. Sjöfartsverket ansvarar även för drift och underhåll av slussar och kanaler i Trollhättan, Södertälje och Falsterbo.

Hur du blir ingenjör/tekniker: Sjöfartsverket arbetar ”från ax till limpa” inom teknikområdena och därför behövs kompetens både för att klara den dagliga driften av anläggningarna samt medarbetare med högskolekompetens som klarar av att leda omfattande projekt inom farledsbyggnad och systemteknik. Inom vissa områden krävs specialkompetens som är svår att hitta utanför Sjöfartsverket. För att bli fyringenjör krävs exempelvis att du går Sjöfartsverkets interna utbildningar.

Framtidsutsikter: Framtidsutsikterna är goda. En god svensk infrastruktur kommer alltid eftersträvas och sjöfarten behövs för att lösa kommande kapacitetsproblem inom transportområdet. Många av Sjöfartsverkets projektledare i de större bygg- och farledsprojekten kommer dessutom snart att gå i pension och nya erfarna projektledare kommer att behövas. 

Geografi: De flesta arbetar i Norrköping, Trollhättan och Göteborg. I Södertälje, Malmö, Kungsbacka och Umeå finns det dessutom en del medarbetare med mer operativa arbetsuppgifter. En del arbetar en stor del av sin tid ute längs kusten och ombord på fartyg.

Ytbärgare

Funktion/uppgift: En ytbärgare är helikopterns förlängda arm till den nödställda under en räddningsinsats. Uppgiften är att på smidigaste sätt föra den nödställda till helikoptern, oavsett om det sker via vinschning eller via någon annan metod. Ytbärgaren är oftast den som kommer först på plats vid en olycka och han eller hon ställs då inför en serie beslut som måste fattas både snabbt och rätt.

För att ytbärgaren ska vara bra förberedd i en sådan situation har han/hon en gedigen utbildning och regelbunden träning bakom sig. Många av de ytbärgare som idag tjänstgör på Sjöfartsverket har en militär ytbärgarutbildning.

Hur du blir ytbärgare: Tidigare rekryterade vi enbart personer som var utbildade ytbärgare i försvarsmakten. I dag är det kravet borta och vi rekryterar folk med olika typer av bakgrund för att sedan utbilda dem internt. De som är intresserade av att bli ytbärgare bedöms under rekryteringsprocessen bland annat i följande urvalskriterier; personlighet, fysik, medicinsk erfarenhet och ledarskap. Som ytbärgare krävs det mycket god vattenvana och bra kondition. Fysisk styrka och ett bra psyke är andra egenskaper som behövs. Stort fokus läggs också på personligheten då du ska jobba i en besättning 24 timmar om dygnet, en vecka åt gången.

Framtidsutsikter: Förhållandevis få ytbärgare och låg personalomsättning gör att efterfrågan på nya ytbärgare är begränsad.

Geografi: Sjöfartsverket har 5 helikopterbaseringar i Sverige, dessa är placerade i Göteborg, Kristianstad, Visby, Norrtälje och Umeå.

Helikopterpilot

Funktion/uppgift: Pilotens uppgift i Sjöfartsverkets helikopterverksamhet är att tillsammans med en pilotkollega, på säkraste sätt, flyga helikoptern för att möjliggöra en sjö eller flygräddningsinsats från luften.  Pilottjänsten har två kategorier, Styrman och Kapten.  Styrman har samma uppgifter som Kaptenen när man flyger.  Kaptenen har dock alltid det formella ansvaret för den operativa verksamheten.

Hur du blir helikopterpilot: Sjöfartsverkets helikopterverksamhet rekryterar färdigutbildade piloter som efter anställning får en mycket gedigen fortsättningsutbildning som beroende på förutsättningar kan vara MCC, IFR, Typinflygning, Tekniska kurser, Operativ SAR utbildning etc.

Framtidsutsikter: Förhållandevis låg personalomsättning gör att efterfrågan på nya piloter är begränsad.

Geografi: Sjöfartsverket har 5 helikopterbaseringar i Sverige, dessa är placerade i Göteborg, Kristianstad, Visby, Norrtälje och Umeå.

Stödfunktioner

Funktion/uppgift: Utveckla och stödja Sjöfartsverkets kärnverksamhet samt ansvara för övriga myndighetsuppgifter och infrastrukturfrågor.

Hur du blir stöd eller stabspersonal: De flesta av tjänsterna kräver någon form av högskole-utbildning och en del tjänster kräver även nautisk bakgrund.   

Framtidsutsikter: Sjöfartsverket står för en stor del av Sveriges nautiska expertis och kommer även i framtiden behöva såväl nautiker som mer specifik kompetens inom områden som ekonomi, infrastruktur, IT, miljö, kvalitet, juridik, HR och kommunikation.

Geografi: Främst i Norrköping, men även viss personal i Göteborg.

Senast uppdaterad 2024-02-22