Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lagrum

Här hittar du en systematisk förteckning, en årsförteckning över Sjöfartsverkets gällande föreskrifter och allmänna råd. Förteckningarna uppdateras löpande.

I den systematiska förteckningen är författningarna införda ämnesvis. I årsförteckningen återfinns författningarna i nummerordning.

Författningarna är uppdelade i grund- respektive ändringsförfattningar. Det innebär att eventuella ändringar till en föreskrift inte är inarbetade i grundföreskriften.

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd publiceras som pdf-filer. Du behöver en pfd-läsare som till exempel Acrobat Reader för att kunna läsa föreskrifterna.

Bekantgöranden

Om en författning som har kungjorts i en författningssamling ändras eller upphävs ska ändringen eller upphävandet om möjligt kungöras i den författningssamling där författningen ursprungligen kungjordes, detta följer av 23 § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Det innebär att Sjöfartsverket i fortsättningen kommer att bekantgöra de föreskrifter som utfärdas av Transportstyrelsen och som innebär att någon av Sjöfartsverkets föreskrifter upphävs. För att se hur de nya reglerna på området ser ut får du besöka Transportstyrelsens författningssamling TSFS.

Förteckning över gällande författningar

Förteckning enligt 18c § Författningssamlingsförordningen (1976:725) över samtliga gällande författningar och allmänna råd per den 31 december 2018 som beslutats av Sjöfartsverket eller någon föregångare till denna.

Förteckningen är indelad i kronologisk ordning efter grundförfattningar. Ändringsförfattningar ligger under respektive grundförfattning.

Kontakta oss

Har du frågor om Sjöfartsverkets föreskrifter?
Kontakta Juridik på sjofartsverket@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad 2023-09-28