Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Systematisk förteckning

Systematisk förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd.

Säkerheten på fartyg

Allmänt

Fartygs sjövärdighet

 • Skrov
 • Maskineri och elektrisk anläggning
 • Brandskydd
 • Bärgningsredskap
 • Annan utrustning

Åtgärder till förebyggande av ohälsa och olycksfall

 • Allmänt
 • Arbetsrum, maskiner et cetera
 • Bostadsrum, hygien och sjukvård

Lastning, fribord och stabilitet

 • Allmänna bestämmelser
 • Däckslast
 • Last av farligt gods
 • Containrar

Passagerartrafik

Bemanning

Tillsyn av fartyg

Åligganden till tryggande av säkerhet

 • Utredning av olyckor med mera

Åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Utsläpp och utflöde

Sjömanssociala frågor med mera

Arbetstid till sjöss

Sjötrafiken

Allmänt

Lokala föreskrifter

Isbrytning

Lotsning med mera

Farledsavgifter, lotsavgifter och andra avgifter

Övriga bestämmelser för sjötrafiken

Sjöfartsskydd och hamnskydd

Allmänt

Övriga bestämmelser

Allmänt

Kust- och insjöfart

Hamnar

Särskilda bestämmelser för fritidsbåtar

Senast uppdaterad 2023-09-28