Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Årsredovisning 2022 – starkt resultat i osäker omvärld

Nyhet 2023-03-08

2022 var ytterligare ett år präglat av fortsatt ekonomiskt osäkert omvärldsläge och vi lägger ännu ett annorlunda och utmanande år bakom oss. Trots detta har vi levererat bra mot våra uppsatta mål och åstadkommit mycket runt om i verksamheten.

Den 17 februari beslutade Sjöfartsverkets styrelse att anta årsredovisningen 2022.

– Vi ska vara väldigt stolta över vår verksamhet. Trots pandemi och oroligt säkerhetsläge lyckas vi leverera det vi lovar med en god arbetsmiljö enligt OSA och Sam-pejl. Extra glad är jag för att vi nu kan påbörja en upphandling av två nya isbrytare och genom att överträffa budgeten lyckas skapa en buffert för framtiden, säger Katarina Norén, generaldirektör.

När det gäller godsvolymerna för sjöfart till och från Sverige ligger dessa fortsatt stabilt. Antalet resande med färjor och kryssningsfartyg återhämtade sig under året även om nivåerna fortsatt är lägre än innan pandemin. Sett ur ett längre perspektiv är antalet anlöp fortfarande lägre än innan pandemin.

Sjöfartsverkets år i korthet

Sjöfartsverket har till stor del nått de uppsatta servicelöftena inom våra verksamhetsområden under året. Vi kan också konstatera att Sjöfartsverket är som bäst när det gäller. Under året har vi hanterat ovanligt många större incidenter med gott resultat. Tragiska händelser i sig, men vi och våra många samarbetspartners kan vara stolta över vår förmåga att bistå samhället, sjöfarten och flyget när det krävs.

Andra viktiga händelser under året har varit att Sjöfartsverkets ekonomi stärkts, tack vare regeringens tillfälliga finansiella tillskott. Vi strävar mot full kostnadstäckning för våra tjänster samtidigt som vi fortsätter att effektivisera. Den nya regeringsinstruktionen gör det också enklare att utveckla fler kommersiella tjänster.

I kommande års statsbudget ingår investeringen av två nya isbrytare. Det är ett mycket välkommet besked då stora delar av den växande norrländska industrin är beroende av väl fungerande sjöfart året runt. Dessutom blev designen för Sveriges nya isbrytare klar under 2022.

Ett tjugotal fyrar på ostkusten har moderniserats under året, och inför våra stora muddringsprojekt anordnades en marknadsdialog med branschen.

Sjöfartsverket fick höga poäng i arbetsgivarindex och jämställdhetsindex. Det betyder att vi har goda förutsättningar för att kunna vara den attraktiva arbetsgivare som vi vill. Samtidigt kan vi konstatera att personalomsättning och sjukfrånvaro fortsätter att ligga på låga nivåer.

I och med regeringens klimatkompensation som beslutades under året, kommer vi 2023 och 2024 att kunna sänka farledsavgifterna med sammanlagt 600 miljoner kronor. Det är ett led i att göra sjöfarten mer attraktiv och kan bidra till att flytta gods till den mer energieffektiva sjöfarten. På så vis stärker vi Sverige.

Vårt ekonomiska resultat

2022 blev ett år präglat av fortsatt ekonomiskt osäkert omvärldsläge. Jämfört med 2021 har prisökningar till följd av inflation drivit upp kostnaderna markant. Genom tillfälliga anslag och avgiftsökningar inom sjöfartsavgifter ökar våra intäkter i större utsträckning än årets kostnader, vilket medför att det ekonomiska resultatet är bättre än på många år.

– Redan i 2022 års budget planerade vi för ett starkt resultat för att bygga vårt kapital och balansräkning. Vi behöver år med ekonomiska överskott för att kunna balansera för de år som går ekonomiskt sämre. Årets resultat blev faktiskt lite bättre än vad vi förväntade oss i budgeten, vilket är oerhört positivt när vi vet att vi har ett tufft ekonomiskt år framför oss, säger Kajsa Bellinger, ekonomichef.

Läs årsredovisningen här

Bild på oden som bryter is tagen från helikopter

Treårsplan

Läs de centrala dokumentet för styrningen av Sjöfartsverket – på uppdrag av regeringen.

Inriktning för verksamheten