Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

På uppdrag av regeringen

Sjöfartsverket erbjuder effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling..

Sjöfartsverket är ett av tre affärsverk med ansvar för att utveckla transport- och sjöfartspolitiken i linje med riksdagens och regeringens beslut. Verket följer upp hur sjöfarten utvecklas i förhållande till de transportpolitiska målen, ger råd och stöd inom vårt unika kompetensområde och verkar för att minska sjöfartens negativa miljöpåverkan.

Ansvarar för sjövägarna

Sjöfartsverket ansvarar för att sjövägarna är framkomliga, tillgängliga och säkra. Geografiskt innebär det att verksamheten verkar vid svenska kustfarvatten och de stora sjöarna (Vänern, Vättern och Mälaren), Göta älv samt kanalerna i Trollhättan, Södertälje och Falsterbo. Vårt ansvar för sjövägarna löper fram till hamnområdena, där kommunen eller hamnbolaget tar över stafettpinnen. Insatser på internationellt vatten styrs av våra avtal med EU och FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO.

Det är Sjöfartsverket som bygger, underhåller och utvecklar infrastrukturen till havs, våra blå motorvägar. Med vår hjälp håller staten farleder genom att Sjöfartsverket sjömäter och märker ut farlederna, producerar sjökort och annan sjögeografisk information och erbjuder en rad viktiga tjänster, exempelvis isbrytning, lotsning och sjötrafikinformation till alla tusentals fartyg som rör sig i våra farvatten. Allt detta gör verket med huvudsaklig inriktning mot handelssjöfarten, men bland våra kunder finns även fritidsbåtar, fisket och marinen. Sjöfartsverket arbetar tillsammans med Trafikverket och innehar ansvar för delar av den långsiktiga, nationella infrastrukturplaneringen.

Samhällsansvar

Sjöfartsverket har ett stort samhällsansvar. Vid sjö- och flygolyckor är det verket som står för räddningstjänsten. Det är vårt ansvar att leda och koordinera insatserna och övningar genomförs regelbundet tillsammans med alla de partners som ingår i sjö- och flygräddningsorganisationen.

Inriktningen på Sjöfartsverkets arbete styrs genom Infrastrukturdepartementet och det årliga regleringsbrev verket tillhandahåller samt Riksdagens instruktion. I vår treårsplan beskrivs strategier och mål för verksamheten.

Sjöfartsverket eftersträvar att vara en kundorienterad serviceorganisation. Med utgångspunkt från vår ledande roll i det svenska maritima klustret, vill verket skapa förutsättningar för både affärsnytta och samhällsnytta genom en proaktiv och gränslös samverkan. Vi kallar vårt sätt att vara, verka och tänka för Maritimt Partnerskap.

Finansiering

Verksamheten finansieras till över 70 procent genom avgifter från handelssjöfarten. Sjöfartsverkets viktigaste avgifter är farledsavgifter och lotsavgifter. Det är huvudsakligen utländska och svenska rederier, oftast företrädda av mäklare, som betalar för farleder och lotsning enligt fastställd taxa.

Resterande del finansieras via intäkter från försäljning av produkter och tjänster som verket producerar, avgifter från det civila flyget samt anslag via statsbudgeten. Anslagen, skattemedlen, utgör en mindre del av myndighetens totala finansiering och uppgår till cirka 10 procent.

Senast uppdaterad 2020-11-06