Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Fartygsanmälan

Fartyg som är på väg till en svensk hamn eller ankarplats på svenskt sjöterritorium ska lämna vissa ankomstuppgifter till Sjöfartsverket. Uppgifterna är obligatoriska och ska lämnas elektroniskt i MSW Reportal.

Fartyg till havs

Vilka fartyg är skyldiga att rapportera fartygsanmälan?

Fartyg med en bruttodräktighet av minst 300 ton samt fiskefartyg, traditionsfartyg samt fritidsbåtar med en längd av 45 meter eller mer, och som är på väg till en svensk hamn eller ankarplats inom svenskt sjöterritorium är skyldiga att rapportera ankomstanmälan.

Fartygsanmälan ska göras minst 24 timmar före ankomst senast när fartyget lämnar föregående hamn, om sjöresan kommer att vara mindre än 24 timmar, eller om anlöpshamnen inte är känd eller om den ändras under resan, så snart som dessa uppgifter är tillgängliga.

Vilka fartyg är skyldiga att rapportera farligt gods?

Fartyg med farligt eller förorenande gods som avgår från en svensk hamn eller ankarplats eller kommer från en hamn utanför EU och är på väg till en svensk hamn eller ankarplats ska oavsett storlek rapportera farligt gods.

När ska farligt gods anmälas?

Farligt godsanmälan vid avgång ska göras senast vid avgång från svensk hamn. Farligt godsanmälan vid ankomst från icke EU-hamn ska göras senast vid avgång från lastningshamnen, eller så snart som destinationshamnen eller ankarplatsen är känd, om denna information inte är tillgänglig vid avgången.

Vilka fartyg är skyldiga att göra avfallsanmälan?

Fartyg som anlöper en svensk hamn ska förhandsanmäla avlämning av: sludge, oljehaltigt länsvatten och oljeresterlastrester av skadliga flytande ämnen i bulk, lastrester av skadliga ämnen i förpackad form, toalettavfall fast avfall.

När ska avfallsanmälan göras?

Avfallsanmälan ska göras 24 timmar före ankomst till hamnen eller senast när fartyget lämnar föregående hamn, om resan varar mindre än 24 timmar. Om information om nästa hamn blir tillgänglig mindre än 24 timmar före ankomsten, ska anmälan ske så snart hamnen är känd.

Vem ansvarar för att ovanstående rapportering sker?

Fartygets befälhavare, fartygsoperatören eller fartygsoperatörens ombud är skyldig att rapportera ankomstanmälan och farligt godsanmälan elektroniskt. Fartygets befälhavare är dock ytterst ansvarig och skyldig enligt svensk lag för att så sker.

När det gäller avfallsanmälan är det fartygets befälhavare som är skyldig att rapportera.

Har du frågor?

Vänligen kontakta Anlöpsservice på telefon: 010-478 58 00 eller maila: portcall@sjofartsverket.se 

Senast uppdaterad 2023-09-28