Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rapportering av ATA/ATD

I samband med fartygsanmälan, ska fartyg rapportera sin faktiska ankomst- respektive avgångstid (ATA/ATD) vid varje besök i svensk hamn. Kravet på rapportering av ATA och ATD härrör från EU-direktiv 2009/16/EG. Transportstyrelsen är ansvarig myndighet för införlivandet och kontrollen av hamnstats­kontroll­direktivet. Sjöfartsverket tillhandahåller systemet där uppgifterna ska rapporteras in.

När ska ATA/ATD rapporteras?

ATA/ATD-rapporteringen ska göras skyndsamt. Det finns flera regler för om tiden kommer att registreras eller inte, bl.a. gäller att:

  • ATA/ATD får inte rapporteras mer än tre timmar före aktuell tidpunkt
  • ATD får inte rapporteras före ATA

Observera att det är viktigt att rätt datum anges eftersom ATA/ATD inte kan ändras i efterhand.

Varför rapportera ATA/ATD?

Huvudsyftet med inhämtandet av informationen är att räkna ut hur många utländska fartyg som vi som stat ska genomföra hamnstatskontroller på. En medlemsstat får inte missa att genomföra en hamnstatskontroll om inte vissa förutsättningar är uppfyllda, bland annat om fartyget endast gjort ett kortare anlöp eller om anlöpet endast skett nattetid. Därför behöver vi uppgift om såväl ankomst- som avgångstid.

Uppgifterna går till Transportstyrelsen och är en hjälp för fartygsinspektörerna i deras arbete med hamnstatskontroller. Uppgifterna innebär även en statistikfunktion för hela Paris MoU, och gör det möjligt för både Paris MoU och EU att beräkna hur många hamnstatskontroller som varje medlemsstat ska genomföra per år.

Automatisk inhämtning

Sjöfartsverket har en automatisering av inrapporteringen av fartyg med utländsk flagga. Innebörden av detta är att manuell rapportering av ATA respektive ATD inte normalt behöver göras för lotspliktiga fartyg med utländsk flagga.

Då ansvaret att för att rapportera ATA/ATD åligger på befälhavaren, bör befälhavaren (eller dennes ombud) förvissa sig om att tiden verkligen finns inrapporterad i systemet.

Utökad inspektion

Vilka fartyg är skyldiga att rapportera?

Fartyg som kan bli föremål för eller ska genomgå en utökad inspektion ska anmäla detta elektroniskt till MSW Reportal senast 72 timmar innan preliminär ankomst.

Det kan röra sig om exempelvis:

  • fartyg med en hög riskprofil som inte inspekterats under 5 eller 6 månader
  • passagerarfartyg, olje-, gas-, kemikalietankfartyg eller bulkfartyg som är över 12 år har en normal riskprofil och inte har inspekterats under de senaste 10 eller 12 månaderna
  • passagerarfartyg, olje-, gas-, kemikalietankfartyg eller bulkfartyg som är över 12 år, har en låg riskprofil och inte har inspekterats under de senaste 24 eller 36 månaderna
  • fartyg som ska inspekteras på nytt efter ett tillträdesförbud som utfärdats i enlighet med artikel 16 i EU-direktiv 2009/16 om hamnstatskontroll.

Detaljerad information om vad som gäller om utökad inspektion kan fås på www.transportstyrelsen.se

En anmälan om utökad inspektion innebär inte per automatik att en sådan kommer att genomföras. I första hand kontrolleras de fartyg som har högsta prioritet, vilken baseras bland annat på den riskprofil fartyget anses ha. Transportstyrelsen genomför bara utökade inspektioner på fartyg som enligt systemet är tillgängliga för utökad inspektion, varför denna anmälan tillsammans med ATA/ATD-informationen är mycket viktig.

Senast uppdaterad 2023-09-28