Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Uddevalla

Information rörande Uddevalla

Hätteberget - Uddevalla

För information gällande lotsplikt:

https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/lotsning/regler-och-foreskrifter-rorande-lotsning/

 

Brofjordens angöring - Uddevalla via Malö strömmar

För information gällande lotsplikt:

https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/lotsning/regler-och-foreskrifter-rorande-lotsning/

 

Bordningspunkt

Hätteberget - Uddevalla

Hätteberget 2NM SW Hätteberget Lt.

Brofjordens angöring - Uddevalla via Malö strömmar

Bordnigspunkt 1 vid Brofjordens angöring

Farleder

Farled

Max djupgående

Hätteberget - Uddevalla

11m 

Hätteberget - Askeröfjorden

13,5m

Hätteberget - Älgöfjorden

15m

Brofjordens angöring - Uddevalla (Malö strömmar)

5m

Vind och sikt-restriktioner

 

Hätteberget till Uddevalla:

Begränsningar för farleden

Fartyg över  LOA 200m hanteras inte om  inte förfrågan ställts till lotsområdeschefen (se kontakt sidan) innan beställning av lots. Förfrågan skall ske i god tid och ge svar på eventuella restriktioner för fartygstypen vilka innehåller vind och sikt restriktioner samt bogserbåtsassistans behov. Vid förfrågan skall en specifikation över det tänkta fartyget ges.

Siktbegränsningar i farleder

Vid sikt under 0,5 NM tas inte fartyg med LOA 150 m eller längre in i farlederna. För trafik till/från sjön till/från Älgöfjorden accepteras sikt ned till 0,25 NM.

Siktbegränsningarna gäller även för fartyg som transporterar följande laster:                
Ammoniak: gäller samtliga fartyg oavsett längd
Gas: fartyg med LOA 125 m eller längre

Begränsningar under mörker

Under mörker lotsas inte fartyg med LOA över 200 m i farleden.

Senaste passagetid med fartyg med LOA över 200:

Ankomst Hätteberget morgon:
1 timma före solens uppgång.

Ankomst Hätteberget kväll:
Avgörs av aktuell lots från fall till fall.

Vindrestriktion

Fartyg med stor vindarea ("garagetyp") lotsas inte i leden till Uddevalla vid vindstyrkor över 15 m/s

Begränsningar för vissa kajer

Badökajen:

Dagtid är max LOA 190 m.

Under mörker är max LOA 180 m till/från Badökajen.

 

Uddevalla via Malö strömmar och omvänt:

Begränsningar för farleden

Max fartygsstorlek som lotsas i farleden LOA 90m, Bredd 14,5m, Djupgående 5m.

Siktbegränsningar i farleder

Fartyg lotsas inte i farleden om sikten är mindre än 2Nm.

Begränsningar under mörker

Fartyg lotsas endast under dagsljus. Lotsstart senast 3h innan solens nedgång.

Vindrestriktion

Max 12m/s i medelvind.

Tvåmanslotsning

Fartyg större än eller lika med något av nedan mått skall använda sig av tvåmanslotsning om inte annat framgår av rutinen:

Fartyg med LOA 230m eller mer eller med en bredd på 35m eller mer.

Fartyg med stor vindarea, typ PCTC, med LOA 200m eller mer eller med en bredd på 35m eller mer krävs det två lotsar.

Dessa mått har bedömts relevanta med hänsyn till de kriterier som framgår i den nationella rutinen. Undantag ifrån dessa mått kan göras utifall att lotsområdeschef i samråd med Nautiskt råd bedömer fartyg över denna storlek som säkerhetsmässigt hanterbara med bara en lots.

Bogserbåtskrav

Eventuell bogserbåtsassistans avgörs av lotsen vid förplaneringen av lotsningen.

Vid ank. Badökajen skall fartyg med LOA över 180 m assisteras av 3 st. bogserbåtar. Är minst 1 st. av bogserbåtarna av tractortyp räcker det med 2 st. bogserbåtar.

Segelfri höjd

Den segelfria höjden i farlederna in till Uddevalla begränsas av:

Luftledning

Södra Uddevallaleden korsas vid Grötö holme, nord om Svanesund, av en kraftledning med 58,0m fri höjd vid MHW.

Tjörnbron

Södra Uddevallaleden korsas vid Almösund av Tjörnbronn med 43,0m fri höjd vid MHW.

Uddevallabron

Uddevallabron är en hängbro med 414m spännvidd samt 51,5m fri höjd vid MHW.

Nötesundsbron

Norra Uddevallaleden (via Malö strömmar) korsas vid Nötesund av en fast bro med en segelfri höjd på 26.5m vid MHW.

Malö Strömmar

Norra Uddevallaleden (via Malö Strömmar) korsas vid Malö Strömmar av en kraftledning med 30,0m fri höjd vid MHW.

Ankringsområden

På Älgöfjorden, sydväst Älgön , finns ankarplats med ca 25m djup och botten av lera.

På Hakefjorden, nord om Älgön finns ankarplats med botten av lera. 50 m - 25 m.
 
Askeröfjorden utanför Stenungsund används som ankarplats. Botten av lera och c:a 12 m. 

Gustavsbergsbukten vid Uddevalla i sydöstra delen av Byfjorden. Botten av lera och 40 m - 13 m.

Övrig Information

För övrig information rörande Uddevalla kontakta Uddevalla Hamn.

Uddevalla Hamn

 

Senast uppdaterad 2023-10-11