Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Wallhamn

Information rörande Wallhamn

Hätteberget - Wallhamn

För information om lotsplikt: 

https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/lotsning/regler-och-foreskrifter-rorande-lotsning/

 

Bordningspunkt

Hätteberget - Wallhamn

Hätteberget 2NM SW Hätteberget Lt.

Farleder

Farled

Max djupgående

Hätteberget - Wallhamn

9,5m 

Hätteberget - Hakefjorden

13,5m

Hätteberget - Älgöfjorden

15m

Vind och sikt-restriktioner

För fartyg >235mtr skall förfrågan ställas till lotsområdeschefen/nautiskt råd innan beställning av lots.Förfrågan skall ske i god tid och ge svar på eventuellt ytterligare restriktioner vad gäller sikt,vind samt bogserbåtsbehov.Vid förfrågan skall en specifikation över det tänkta fartyget ges.

Mörkerrestriktioner

Det finns inga restriktioner till/från Wallhamn i mörker.

Begränsning vid nedsatt sikt

Vid sikt under 0,5 NM tas inte fartyg med LOA 150 m eller längre in i farlederna. För trafik till/från sjön till/från Älgöfjorden accepteras sikt ned till 0,25 NM.

Siktbegränsningarna gäller även för fartyg som transporterar följande laster:
Ammoniak: gäller samtliga fartyg oavsett längd
Gas: fartyg med LOA 125 m eller längre

Vindrestriktion

Fartyg med stor vindarea ("garagetyp") lotsas normalt ej, till och från kaj, vid vindstyrkor över 15 m/s.

Tvåmanslotsning

Fartyg större än eller lika med något av nedan mått skall använda sig av tvåmanslotsning om inte annat framgår av rutinen:

Fartyg med LOA 200m eller mer eller bredd på 35m eller mer.

Dessa mått har bedömts relevanta med hänsyn till de kriterier som framgår i den nationella rutinen. Undantag ifrån dessa mått kan göras utifall att lotsområdeschef i samråd med Nautiskt råd bedömer fartyg över denna storlek som säkerhetsmässigt hanterbara med bara en lots.

Bogserbåtskrav

 

Rekommendationer avseende anlöp till Wallhamn med större typ av bilfartyg, PCTC.

Max fartyg stl. Antal bogserbåtar Antal bogserbåtar Vind Sikt
L*Djg Ankomst Avgång Max vind  
>200-233x9,5m 2 Asd/Voith(*3) 2 Asd/Voith(*3) <15 m/s >0,5 NM
<200x9,5m 2 2/1** <15 m/s
(***18 m/s)
>0,5 NM
  • Antal bogserbåtar förutsätter en väl fungerande bogpropeller med tillräcklig styrka, om inte ökas antalet bogserbåtar med 1.Minst 1Bb skall vara av Asd/Voiht typ.

  • På fartyg med stern thruster kan annan överenskommelse ske mellan Befälhavare och Lots.

  • * Vid behov kan Befh/Lots besluta om ytterligare Bb,tex vindstyrka som tangerar gränsvärdena

  • ** Vid gynnsam väderlek och vindriktning kan Lots/Befh i samråd reducera antalet Bb till 1 vid avgång, dock maxvind 5 m/s vid Mittholmarna.

  • *** Vid gynnsam väderlek och vindriktning kan Lots/befh i samråd höja gällande vindbegränsning till max 18 m/s vid Mittholmarna .

  • För fartyg >235mtr skall förfrågan ställas till lotsområdeschefen/nautiskt råd innan beställning av lots.Förfrågan skall ske i god tid och ge svar på eventuellt ytterligare restriktioner vad gäller sikt,vind samt bogserbåtsbehov.Vid förfrågan skall en specifikation över det tänkta fartyget ges.

Ankringsområden

På Älgöfjorden, sydväst Älgön , finns ankarplats med ca 25m djup och botten av lera.

På Hakefjorden, nord om Älgön finns ankarplats med botten av lera. 50 m - 25 m.

Övrig Information

För övrig information rörande Wallhamn kontakta hamnansvariga.

Wallhamn AB

Senast uppdaterad 2023-10-11