Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Allmänt

Allmän information angående Lotsområde Stockholm. För detaljer se respektive farled under "Riktvärden och restriktioner".

Särskild prövning

•Med längd avses L.Ö.A.

•Fartyg med en längd överstigande 175,00 m som ej tidigare anlöpt Stockholm skall senast tre månader före ankomst presentera manöver- och utrustningsdata för bedömning av lotsområdet.

•Passagerarfartyg över 200 m - Första anlöp via Tjärven för fullgod bedömning av vindkänsligt tonnage.

•Fartyg med en längd överstigande 245 m eller en bredd överstigande 32,31m som ej tidigare anlöpt Stockholm skall genomgå utökad granskning och skall senast 6 månader före ankomst lämna in manöver- och utrustningsdata i fastställt formulär till lotsområdet. Efter granskning av inlämnade uppgifter kan dessa fartyg komma att testas genom simulering och / eller ombordtest. Lotsområdet beslutar om testbehov föreligger och i vilken omfattning. Lotsområdet beslutar även om behov finns för lots att komma ombord i avgångshamn innan Stockholm.

•Alla beslut av fartyg som omfattas av särskild prövning skall fastställas skriftligt av chefen för lotsområdet. Besluten skall tidsbegränsas och kan komma att villkoras med specifika restriktioner. Beslut kan återkallas om skäl föreligger.

•Förhalning i Stockholms hamn får ske i mörker även med fartyg som ej får gå i led i mörker

•Dagsljus och god sikt styrs tillåtet maxdjupgående av vattenståndet: Tillägg eller avdrag till maxgränsen görs motsvarande cm hög- resp. lågvatten.

•Mörker eller dålig sikt är tillägg vid högvatten inte tillåtet, då gäller alltid maxdjupgående enligt dessa begränsningar.

Senast uppdaterad 2023-10-11