Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Spridningstillstånd

Enligt lag (2016:319) om skydd för geografisk information är det förbjudet att sprida en sammanställning av geografisk information

  1. om förhållanden i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler, eller
  2. över andra delar av svenskt territorium, om informationen har inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

Spridningstillstånd enligt punkt 1 söks hos Sjöfartsverket.
Spridningstillstånd enligt punkt 2 söks hos Lantmäteriet.

Tillstånd ska ges om spridningen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Beslutet om tillstånd får innehålla villkor om att den geografiska informationen endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder.

Ansökan

Ansökan om spridningstillstånd görs på blankett som finns längre ner på den här sidan. Observera att eventuella bilagor som ska granskas (kartor, rapporter etc.) inte ska skickas med e-post till Sjöfartsverket. Bilagorna, tillsammans med ansökningsblanketten, ska skickas med rekommenderad post till:

Sjöfartsverket
601 78 Norrköping

Följande information ska anges i samband med ansökan om spridningstillstånd:

  • Sökande: Ange namn och kontaktuppgifter för sökande. För kontakter avseende kompletterande information kommer denna adressinformation att användas.
  • Geografiskt område: Ange områdesavgränsning i form av administrativ region, indexrutor i SWEREF99 TM, min- och maxkoordinater i SWEREF99 TM eller inritat i sjökortsutdrag.
  • Ändamål: Beskriv vad kartan, tjänsten eller publikationen ska användas till. Ett provtryck av slutlig produkt bifogas ansökan i formaten pdf, jpg eller gif.
  • Innehåll: Beskriv så tydligt som möjligt vilken information som produkten innehåller. Bifoga helst en fullständig specifikation och exempel på kartbilder.

Ansvar

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sprider en sammanställning av geografisk information utan erforderligt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med samma eller strängare straff enligt brottsbalken.

Definitioner

Definitioner enligt 2 § i lag (2016:319) om skydd för geografisk information: Geografisk information: lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbottnen, sjömätning: registrering på ett beständigt sätt av geografisk information i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde, fotografering eller liknande registrering: alla former av avbildningar eller mätningar, och sammanställning av geografisk information: geografisk information i form av avbildning, beskrivning eller mätning.

Läs mer om lagen längre ner på den här sidan.

Frågor och svar om drönarbilder och andra foton/filmer

Jag har tagit foton och filmat med min drönare. Behöver jag söka spridningstillstånd? Bilderna innehåller vatten.

Det beror på, för att du ska behöva söka tillstånd hos Sjöfartsverket (tillståndsplikt) så ska bilderna först och främst vara tagna inom Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler.

Sedan måste bilderna vara positionsbestämda, det vill säga att det ska vara helt tydligt var de är tagna (kan vara kända platser eller byggnader som talar om var bilderna är tagna) eller om de innehåller koordinatinformation eller annan positionsinformation. Men, bilderna måste även innehålla information som beskriver förhållanden på eller under havsbotten (vanligtvis filmar du nog inte under havsbotten – då har troligen något gått fel... men, de som skrev lagen pratar även om förhållanden under havsbotten och då handlar det framförallt om ljudvågors möjlighet att spridas i olika bottenförhållanden).

Alltså, om du har tagit foton som visar till exempel öar, båtar och en havsyta så är de inte tillståndspliktiga hos Sjöfartsverket.

Kontakt

Telefon: 0771-63 00 00
E-post: spridningstillstand@sjofartsverket.se

Observera att material som är godkänt för spridning i vissa fall även måste ha ett nyttjanderättstillstånd.

 

Senast uppdaterad 2022-09-07