Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Spridningstillstånd

Innan du sprider undersökningar, fotografier och annat material som avbildar förhållanden på eller under havsbotten inom Sveriges territorium behöver du ansöka om spridningstillstånd från Sjöfartsverket. Syftet är att skydda information som är viktig för totalförsvaret.

Om du har samlat in data, fotograferat eller filmat information som återger förhållanden på eller under havsbotten som du vill dela, publicera eller sälja behöver du ansöka om spridningstillstånd. Kravet på tillstånd gäller för sammanställningar av geografisk information om förhållanden på eller under havsbotten.

Om ditt material innehåller fotografier, videor och annat material som avbildar Sveriges landområden från luften behöver du ansöka om spridningstillstånd från Lantmäteriet.

Att ansöka om spridningstillstånd är gratis.

Ansökan om spridningstillstånd

Ansökan om spridningstillstånd görs på blanketten som finns längre ner på den här sidan. Observera att eventuella bilagor som ska granskas (kartor, rapporter etc.) inte ska skickas med e-post till Sjöfartsverket. Bilagorna, tillsammans med ansökningsblanketten, ska skickas med rekommenderad post till:

Sjöfartsverket
601 78 Norrköping

Följande information ska anges i samband med ansökan om spridningstillstånd:

  • Sökande: Ange namn och kontaktuppgifter för sökande. För kontakter avseende kompletterande information kommer denna adressinformation att användas.
  • Geografiskt område: Ange områdesavgränsning i form av administrativ region, indexrutor i SWEREF99 TM, min- och maxkoordinater i SWEREF99 TM eller inritat i sjökortsutdrag.
  • Ändamål: Beskriv vad kartan, tjänsten eller publikationen ska användas till. Ett provtryck av slutlig produkt bifogas ansökan i formaten pdf, jpg eller gif.
  • Innehåll: Beskriv så tydligt som möjligt vilken information som produkten innehåller. Bifoga helst en fullständig specifikation och exempel på kartbilder.

Observera att det är materialet som ska spridas som ska skickas in för granskning.

Ansvar

Enligt lag (2016:319) om skydd för geografisk information är det förbjudet att sprida en sammanställning av geografisk information om förhållanden i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler, eller över andra delar av svenskt territorium, om informationen har inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sprider en sammanställning av geografisk information utan erforderligt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med samma eller strängare straff enligt brottsbalken.

Det här gäller för filmer och fotografier tagna från luften med drönare

Om du har fotograferat eller filmat med drönare över havet och det går att se havsbotten är bilden tillståndspliktig hos Sjöfartsverket. Ser man däremot bara en blank vattenyta är bilden inte tillståndspliktig.

Du kan själv påverka resultatet av dina bilder över havet genom att till exempel ta "flackare" bilder, alltså inte rakt vertikala. Då minskar risken att återge förhållanden på havsbotten. Du kan också retuschera din bild så att havsbotten ej framhävs, då krävs inget tillstånd.

Har du tagit en bild eller filmsekvens helt utan geografiska referenser (ingen landyta eller geotaggar i metadatan) är bilden inte heller tillståndspliktig eftersom den måste vara lägesbestämd för att kravet på tillstånd ska gälla.

Kontakt

Telefon: 0771-63 00 00
E-post: spridningstillstand@sjofartsverket.se

Observera att material som är godkänt för spridning i vissa fall även måste ha ett nyttjanderättstillstånd.

 

Senast uppdaterad 2023-11-23