Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kvalitet i svenska sjökort

Sjökortets tillförlitlighet, vad kan man förvänta sig?

Lodbild
Det är viktigt att vara medveten om sjökortets brister och felkällor och inse att sjökortet inte är något exakt precisionsinstrument.

Följande felkällor gäller i lika hög grad för ENC som för papperssjökort:

  • Djupredovisningen kan vara ofullständig eller av dålig kvalitet beroende på att moderna sjömätningar saknas, se länskartor över aktuell sjömätningskvalitet nedan.
  • Landhöjningen förekommer vid större delen av vår kust och innebär att det även vid medelvattenstånd kan vara betydligt grundare än vad sjökortets djupsiffror anger. Landhöjningen medför även att djupkurvor och strandlinjen långsamt blir inaktuella.
  • Strandlinjen och öars placering kan vara felaktig beroende på att det underlag som fanns att tillgå när sjökortet framställdes var dåligt.
  • Positionen på fyrar, sjömärken och bojar kan vara något felaktig eftersom alla dessa ännu inte blivit inmätta med modern teknik.
  • Redovisning av sjökablar kan vara mycket otillförlitlig beroende på att de kan vara utlagda innan modern positioneringsutrustning fanns tillgänglig och de kan dessutom ha flyttats på botten av fiskeredskap och ankare.
  • Ändringar kan ha skett avseende strandlinje, kajer, bryggor, broar, kablar, kraftledningar, byggnader etc, utan att detta kommit till Sjöfartsverkets kännedom.
  • Generalisering är nödvändig vid all kartframställning och innebär att landskapets alla former och föremål inte återges eller återges förenklat. Översiktskort generaliseras kraftigt medan sjökort i stor skala återger betydligt mer detaljer. Generaliseringen innebär även att sådan information som är viktig för navigering framhävs på bekostnad av mindre viktig information

Se interna länk Sjöfartsverkets Karttjänst

Senast uppdaterad 2023-10-11