Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Frågor och svar

Vilka är de fem vanligaste frågorna ni får om projektet?

Projekt Malmporten

Projekt Malmporten genomförs gemensamt av Sjöfartsverket och Luleå Hamn för att förbättra farledernas kapacitet och tillgänglighet, vilket gynnar sjötransporten av bland annat malm från gruvor i norra Sverige. Syftet är att öka effektiviteten, minska transporttiderna och förbättra sjösäkerheten genom att minska risken för olyckor och underlätta navigeringen för fartyg.

Projekt Malmporten erbjuder flera fördelar jämfört med dagens förhållanden. Här är några av dem:

 

1. Ökad kapacitet: Genom att fördjupa och bredda farlederna möjliggör projektet för större fartyg att använda farleden. Detta ökar transportkapaciteten och möjliggör effektivare sjötransport. Sommartid bedöms fartyg med en lastkapacitet om 160 000 ton kunna trafikera farlederna jämfört med dagens maximala kapacitet om ca 45 000 ton.

 

2. Förbättrad tillgänglighet: Genom att förbättra farledens navigationshjälpmedel underlättar projektet Malmporten navigeringen för fartyg och gör det enklare att nå och använda farleden.

 

3. Minskat olycksrisk: Genom att minska risken för grundstötningar och andra olyckor i farleden bidrar Malmporten till ökad sjösäkerhet. Detta minskar både ekonomiska förluster och miljömässiga konsekvenser av olyckor.

 

4. Effektivare transport: Genom att minska transporttiderna för sjötransport ökar Malmporten effektiviteten i logistikkedjan. Detta kan leda till kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft för företag som är involverade i transporterna.

 

Sammanfattningsvis ger Projekt Malmporten fördelar som ökad kapacitet, förbättrad tillgänglighet, minskad olycksrisk och effektivare transportmöjligheter jämfört med dagens förhållanden i farleden.

Inom projekt Malmporten planeras flera arbetsinsatser för att förbättra farledens förhållanden. Här är uppgifter om de viktigaste arbeten som ska utföras:

1. Fördjupning och breddning av farleden: Projektet inkluderar en omfattande fördjupning och breddning av farlederna, för att möjliggöra säker passage genom farlederna. Cirka 21 miljoner kubikmeter sediment och material kommer att muddras för att öka farledernas kapacitet och möjliggöra passage för större fartyg.

2. Förbättring av navigationshjälpmedel: Inom projektet kommer navigationshjälpmedlen längs farleden att uppgraderas och förbättras. Det inkluderar installation av moderna bojar, uppgradering samt nybyggnation av fyrar samt andra navigationsutrustningar för att underlätta säker navigering för fartyg.

Genom dessa arbetsinsatser kommer farlederna in till Luleå att anpassas för att kunna hantera större fartyg, förbättra säkerheten och effektiviteten i sjötransporterna.

I flera år har förberedande arbeten utförts i form av ansökan och erhållande av miljötillstånd för åtgärderna samt undersökningar och projektering för upphandlingar av arbetena.

Från den att isen i området gått 2024 till och med vintern 2027 planeras muddringsarbetena att utföras under de isfria perioderna.

Från 2025 fram till och med 2028 planeras arbeten med navigationsutrustning att utföras i och i anslutning till farlederna in till Luleå.

För att fritidstrafik ska kunna passera säkert kring farlederna där arbeten utförs har en särskild farled för fritidsbåtar inrättats inne från Luleå.

Projekt Malmporten strävar efter att minimera projektets påverkan på miljön genom att vida olika åtgärder och följa villkor i miljödom. Här är några exempel på vad projektet gör för att minska miljöpåverkan:

1.       Miljökonsekvensbedömning (MKB): Innan projektet påbörjas genomförs en noggrann MKB för att utvärdera de potentiella miljökonsekvenserna. Detta hjälper till att identifiera och hantera eventuella negativa effekter och vidta åtgärder för att minimera dem.

2.       Sedimentshantering: Vid muddring av farlederna implementeras noggranna åtgärder för att hantera sediment på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Det innebär bland annat att förorenade material omhändertas med speciell teknik som minimerar grumling och spridning av material.

3.       Miljövänliga arbetsmetoder: Projektet använder de arbetsmetoder och tillämpar bästa praxis för att minimera störningar och negativa effekter på den omgivande miljön. Det inkluderar begränsningar för buller, vibration och grumling.

4.       Bevarande av marint liv: Särskild uppmärksamhet ges åt att minimera påverkan på den marina miljön och det biologiska livet i farlederna. Åtgärder vidtas för att undvika störning av känsliga ekosystem och för att säkerställa att eventuell störning är tillfällig och begränsad. 

Inom projektet Malmporten omhändertas flera hundra tusen kubikmeter måttligt förorenade, samt förorenade sediment. Genom att ta bort och omhänderta dessa förorenade massor minskar risken för spridning av föroreningar i havsmiljön. Detta åtgärdar och förbättrar bottenmiljön i farlederna och främjar därigenom till en hälsosamt och hållbart marint ekosystem.

Genom att integrera dessa miljöskyddsåtgärder i projektets genomförande strävar Sjöfartsverket efter att minimera projektets påverkan på miljön och säkerställa en hållbar utveckling av farlederna.

Senast uppdaterad 2023-12-13