Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Projekt och fokusområden

Här presenterar vi ett urval av våra satsningar inom forskning och innovation.

Smarta anlöp

Sjöfartsverket medverkar tillsammans med sjöfartsbranschens aktörer i ett gemensamt program för att skapa effektivare hamnanlöp genom digitalisering. Tillsammans med Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening och Näringslivets Transportråd, bidrar Sjöfartsverket till att stimulera projekt som digitaliserar och effektiviserar hamnalöpet. Läs mer om programmet 

Trafikledning till sjöss (Sea Traffic Management)

Trafikledning till sjöss (STM) möjliggör optimerade hamnanlöp, informationsdelning i realtid mellan fartyg och hamnar eller landcentraler (för till exempel trafiksamordning och räddningsledning). STM bidrar också till en förbättrad gemensam lägesbild inom sjöfarten. Nya digitaliserade tjänster bidrar till fler fartygsanlöp ”just in time” och en säkrare, effektivare och mer miljövänlig sjöfart.

Läs mer om trafikledning till sjöss 

Navigationsstöd från land

Ett omfattande arbete pågår med att utveckla konceptet ”Navigationsstöd från land” som komplement till den traditionella lotsningen. Sjöfartsverket avser att tillsammans med svensk sjöfartsnäring och akademin under perioden 2022-2024 genomföra omfattande systemdemonstrationer av fler användarfall i fler demonstrationsområden för att utveckla konceptet.  Ett användarfall är fartyg som använder navigationsstöd från land längre in mot kaj. Vi ska ta fram kunskaps- och beslutsunderlag för framtida införande av navigationsstöd från land i Sverige.

Läs mer!

SAR 2.0

Under 2019 genomfördes en omfattande analys över hur förutsättningarna för statlig sjö- och flygräddning kommer se ut år 2027-2037. Olika framtidsscenarier diskuterades och resultatet sammanställdes i en rapport vid namn ”SAR 2.0 Framtidens sjö- och flygräddning”, där bland annat behovet av att säkerställa resurser, både gällande samverkan och genom ny teknik och informationsdelning, identifierades som viktiga pusselbitar.

Detta har i sin tur föranlett initieringen av tre nya samverkansprojekt och initiativ under 2020-2021, vid namn ”Terrängpejlen - samverkan för förbättrad pejling av nödställda och luftfartyg i oländig miljö”, ”BOSSE – Behovsanalys för optimerad Sjö- och Flygräddning i samverkan för effektivare räddning”, samt ”SAR UAS - samverkan för förbättrad SAR genom UAS och AI”.

Framtidens fartygsflotta

Sjöfartsverket och sjöfarten i stort står inför en utmaning att drastiskt minska sin miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser. Sverige strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, där även inrikes sjöfart ingår, med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010 och där staten ska vara en föregångare i omställningen. Denna omställning kommer att kräva en kombination av åtgärder inom såväl operationell som teknisk energieffektivisering, bränslebyte samt nya fartygskoncept. Sjöfartsverket driver egna interna förändringsprojekt och samverkar med andra aktörer samt deltar i nationella och Europeiska FoI-projekt.

Vintersjöfartsforskning

Det svensk-finska samarbetet om vintersjöfartsforskningen etablerades 1972 och finansieras av sjöfartsmyndigheterna i de två länderna. Ett vintersjöfartsforskningsråd administrerar programmet. Inom programmet genomförs årliga utlysningar om forskningsprojekt.

Publicerade slutrapporter från projekten återfinns på länkarna nedan.

Projekt 2021

W21-1 DistAssist: DistAssist - a tool to ease monitoring of ships under assistance

W21-3 Wintersim: Ännu ej publicerad

W21-6 ChannelWidening: Channel widening by propeller flow

W21-9 ShaftRes: Propeller shaft response to ice excitation 

W21-11 BalticFire Baltic forecast improvements using remote sensing data


Projekt 2020

W20-2 DronePilot: Using drones in icebreaker operations in the Baltic Sea – a demonstration

W20-4 TIDE: Towing in ice during escort

W20-9: GriceBoB: Granular ice simulations in the Bay of Bothnia 

W20-11 EEDIAssistance II: EEDI and the need for icebreaker assistance

Äldre rapporter

Rapport 102 och framåt
Rapport 1-99

 

Ansökan

Styrelsen för vintersjöfartsforskning efterfrågar projektförslag för forsknings-, utvecklings- eller demonstrationsprojekt rörande vintersjöfart i Östersjön. I år söker vi särskilt efter projekt som rör vintersjöfartssystemets energieffektivitet, digitalisering och status för de finsk-svenska isklassreglerna (FSICR) med avseende på framtida utmaningar. 

Projektansökan kan lämnas in på denna blankett senast den 17 december 2023. 

Isbrytaren Ymer
Isbrytaren Ymer. Foto: Ove Nilsson

Senast uppdaterad 2023-09-28