Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Smarta anlöp

Sjöfartsverket medverkar tillsammans med sjöfartsbranschens aktörer i ett gemensamt program för att skapa effektivare hamnanlöp genom digitalisering. Tillsammans med Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening och Näringslivets Transportråd bidrar Sjöfartsverket till att stimulera projekt inom området.

Programmet planeras att pågå åtminstone till 2027 och omfattar den information och tjänster som utväxlas mellan aktörer involverade i ett fartygsanlöp, från det att fartyget lämnar föregående hamn till dess att gods eller passagerare övergått till annat transportmedel och omvänt. Effektivisering uppnås genom att alla aktörer delar information och fördelar för att nå gemensamt uppställda mål.

Syften med programmet är att

  • Samverka inom digitalisering och automatisering för att påskynda utvecklingen mot minskade kostnader och ökad effektivitet för transportsystemet
  • Stärka svensk konkurrenskraft genom effektiva transportlösningar
  • Stärka sjöfarten som transportalternativ
  • Minska kostnaderna och öka effektiviteten för alla inblandade aktörer

Programmets mål är konkreta förändringar som

  • En digital maritim infrastruktur som stödjer både myndighetsrapportering och affärsprocesser
  • Tillgång till tjänster med detaljerad information om anlöpet bland branschens aktörer
  • Minskad administration och kortade väntetider för alla aktörer i anlöpet
  • Överflyttning av gods från land till sjö

Öppet möte

Den 6 oktober 2022 anordnade programmet ett öppet möte för att presentera hur EMSWe införs i Sverige respektive i Finland. Den finska modellen integrerar  även annan information som används vid anlöpen utöver det som EUs lagstiftning kräver. Missade du mötet så finns en kort sammanfattning, Sjöfartsverkets presentation och en presentation från leverantören av den finska lösningen här.

Vi står bakom programmet

Gruppbild av Suzanne Green, Jenni Ranhagen, Torbjörn Wedebrand, Berit Blomqvist och Katarina Norén. Alla ser in i kameran och ler. De står utomhus framför en båt.
Programmets ledning utgörs av (från vänster) Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor Svensk Sjöfart; Jenni Ranhagen, vd Näringslivets Transportråd; Torbjörn Wedebrand, styrelseordförande Sveriges Hamnar; Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening och Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket.

Näringslivets Transportråd

Näringslivets Transportråd är godstransportköparnas röst i transportpolitiken och verkar för att det svenska näringslivets konkurrenskraft stärks. Näringslivets Transportråd ska i medlemmarnas gemensamma intresse verka för en infrastruktur samt ett transportsystem och rationella transportvillkor i övrigt som främjar effektiva godsflöden såväl inom som utanför Sverige. 

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket tillhandahåller och utvecklar säkra, miljövänliga och effektiva sjövägar med service dygnet runt. Vi sköter dessutom lotsning och trafikcentraler samt samordnar sjö- och flygräddningen.

Svensk Sjöfart

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen. Vårt uppdrag är att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

Sveriges Hamnar

Sveriges Hamnar är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen. I dag har vi ett 60-tal anslutna hamnföretag med totalt drygt 4 000 anställda.

Sveriges Skeppsmäklareförening

Sveriges Skeppsmäklareförening är en branschorganisation för 120 företag längs svenska kusten och i Mälaren och Vänern som alla är verksamma inom linjeagenturverksamhet, köp- och försäljning, befraktning eller fartygsklarering.

Sveriges Skeppsmäklareförening samverkar med övriga sjöfartsklustret för att flytta fram sjöfartens positioner och ger sina medlemmar inflytande, information och utbildning.

Tillgång till anlöpsinformation

Vissa informationsmängder delar Sjöfartsverket offentligt, medan annan information bara tillgängliggörs för de som är direkt berörda. Läs mer!

Aktuella projekt

Programmet styr inte över de ingående projekten. Kunskapsdelning, informationsspridning samt tankar kring innehåll och partnerskap i framtida projekt, är programmets konkreta funktion. Syftet är att bygga vidare på resultat från olika projekt som främjar effektivare anlöp genom digitalisering.

Pågående projekt och initiativ följer nedan.

Beställningsprediktioner

Under 2023 arbetar projektet med förbättrad lotsplanering genom att utgå från existerande information från fartygsanmälningar, hamnar och AIS. Projektledare: Sjöfartsverket.

Hamninformationsdelning

Genom att automatiserat dela aktuell information kring ankomst- och avgångsinformation mellan hamnarna och Sjöfartsverket, kan alla aktörer inblandade i anlöpet, optimera utnyttjandet av sina fysiska personella resurser. Projektet sker i nära samarbete med Beställningsprediktioner och FEDeRATED.

Projektledare: Sjöfartsverket.

FEDeRATED

Ett EU-projekt som löper från 2019 till 2024 med 15 partners från sex länder under Digital Transport and Logistics Forum för att skapa digital infrastruktur för datautbyte inom logistik och transporter för alla transportslag. Från Sverige ingår Trafikverket och Sjöfartsverket. Flera svenska pilot-projekt är föreslagna inom sjöfart.

Samordnare: Trafikverket. Läs mer här!

EMSWe

European Maritime Single Window environment, EMSWe, ska göra att man bara behöver rapportera en gång till myndigheter inom EU i samband med ett fartygsanlöp. Projektet följer av en EU-förordning som antogs 2019 och som syftar till att förenkla och effektivisera administrationen. Alla medlemsstaters Maritime Single Window ska fungera på samma sätt från 15 augusti 2025, enligt förordningen. Läs mer här!

Projektledare: Sjöfartsverket.

Navigationsstöd från land - fas 2

Navigationsstöd från land är ett av Sjöfartsverkets satsningsområden inom forskning och innovation som syftar till att bli ett komplement till den traditionella lotsningen.

Projektet har en budget på 38 miljoner kronor över åren 2022-2025. Trafikverket finansierar 29 miljoner och Sjöfartsverket finansierar 9 miljoner.

Övriga partners i projektet är RISE, VTI, Luftfartsverket, Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola och Transportstyrelsen.

Deltagande rederier är just nu Tärntank Rederi AB, Thunbolagen och Tarbit Shipping, och fler är välkomna.

Läs mer!

Sustainable Flow

Sustainable Flow är ett EU-projekt i den centrala Östersjöregionen. Syftet är att minska utsläppen av koldioxid med hjälp  av bland annat digitalisering. Två svenskar hamnar deltar, Norrköping och Oxelösund. Sjöfartsverket bidrar med kunskap kring informationsdelning och kommer att integrera ett digitalt informationsflöde mellan hamnarna och vår isbrytningsverksamhet.

Projektet har en budget på totalt ca 3,4 miljoner euro över åren 2023-2026. Sjöfartsverkets budget är ca 3 miljoner kronor. Interreg Central Baltic finansierar 80 procent av kostnaderna.

Övriga partners i projektet är Sveriges Hamnar, finska SAMK och FinTraffic, estniska TTU, lettiska ITDA och Ålands Högskola. 

Övriga hamnar är Björneborg och Raumo i Finland, Tallinn i Estland, Riga i Lettland och Mariehamn på Åland.

Läs mer!

Digitalt Anlöp (Göteborg)

Nu digitaliserar vi anlöpet till Göteborgs Hamn, så att alla de kontakterna samlas i en enda tjänst.  Ett fartygs hela hamnanlöp, från öppet hav in till lossning vid kaj och ut till sjöss igen, involverar ett 20-tal olika kontakter som ska samordnas för att få en samlad lägesbild.

Digital Port Call ser till att relevant information är tillgänglig omedelbart, så det blir enklare att fatta beslut. Det ökar förutsägbarheten och säkerheten. Långt innan avgång, upp till 36 timmar, vet alla – från kapten och lots till båtsmän och kranförare – var och när fartyget behöver något.

Läs mer!

Avslutade projekt

 

I.Hamn (2020-2023)

Små och medelstora svenska hamnar går samman i ett nytt innovationsprojekt för att uppgradera sin kapacitet för digitalisering, automatisering och elektrifiering. Projektet drivs inom ramen för Trafikverkets branschprogram för Hållbar sjöfart (som drivs av Lighthouse). RISE, Göteborgs Universitet och Chalmers kommer som oberoende och neutrala aktörer att driva projektet tillsammans med deltagande hamnar samt andra deltagande organisationer.

Projektledare: RISE. Läs mer om projektet här. Läs slutrapporten här.

 

Time Slot Gävle (2020-2023)

Projektet Time Slot Gävle syftar till att utveckla arbetssätt och regelverk i hamnen så att fartyg på väg till Gävles kajer kan välja att gå med sänkt hastighet.

Genom ett kösystem för fartygsanlöp får alla inblandade aktörer bättre planeringshorisont. Fartygen ges förutsättningar att anpassa hastigheten och därmed minska sin bränsleförbrukning. Det innebär att miljön kan besparas stora mängder koldioxidutsläpp! 

Projektet stöttas av Energimyndigheten och genomförs av Gävle Hamn AB i partnerskap med Tärntank, Preem och VTI. Projektet sker i samverkan med Gävle energihamns terminaler och aktörer.

Den digitala applikationen för informationsdelning, som börjar installeras i Gävle hamn under 2020 inom ramen för EfficientFlow-projektet, används som verktyg för att visualisera kön.

Se inslag på SvT

Projektledare: Gävle Hamn.

Branschgemensamt Digitalt Anlöp – fas 1 (2020-2021)

Projektet handlar om att genom fyra förstudier lägga grunden för mer koordinerade och automatiserade hamnanlöp med tillhörande tjänsteutveckling: 1: Anlöpsprocessen och identifiering av utvecklingsbehov (Läs gärna Slutrapport och Presentation Slutrapport); 2: Infrastruktur för digitalisering; 3: Nautisk tilläggsinformationstjänst; 4: Test av gränssnitt för säkert informationsutbyte. Projektledare: Sjöfartsverket.

Närliggande till förstudie 1 ovan genomförde Sjöfartsverket under 2020 en "kundresa", med syfte att få en ökad förståelse för kunderns behov. Fokusområden var anlöpsservice och lotsning.
Genom att visualisera kundens behov och utmaningar i en resa blir det lättare att identifiera möjligheter för att förbättra upplevelsen av en befintlig eller helt ny tjänst. Läs gärna Slutrapporten.

EfficientFlow (2018-2021)

Hamnarna i Gävle och Rauma i Finland inför open source-baserade system och ändrar processer baserat på realtidsinformation för effektivare hamnanlöp och JiT-anlöp. Tanken är att lösningen kan återanvändas av vilken hamn som helst. I tillägg till detta utvecklar projektet även funktioner för förbättrat trafikflöde för stora fartyg genom de trånga svenska och finska skärgårdarna till och från Stockholm-Åbo där effekten blir ett omvandlande av väntetider till ökad säkerhet och bränslebesparingar.

Projektledare: Sjöfartsverket. Läs mer här

Senast uppdaterad 2023-09-28