Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Frågor och Svar (FAQ) om Hargs hamn

Här kan du läsa om frågor och svar för projektet i Hargs hamn.

Fartyg i Hargs hamn.
Fartyg i Hargs hamn. Foto: Agne Hörnestig

Vilka arbeten ska göras i Hargs hamn?

Syftet är att öka kapaciteten på fartygen som trafikerar Hargs hamn samt förbättra tillgänglighet och säkerhet. Storleken på fartygen förväntas genom planerade åtgärder att kunna öka från dagens maxstorlek på 185 x 28 meter till cirka 200 x 33 meter. Maximalt tillåtet djupgående ökar från 8,5 till 11 meter. I och med detta kommer lastkapaciteten nästan att fördubblas från dagen 20 000 ton till 40 000 ton. Farleden muddras, alla sprängningsarbeten utförs under vatten, och dessutom sker kompletterande utmärkning i anslutning till farleden.

Varför behöver förbättring ske av farleden liksom av Hargs Hamn?

Syftet är att minska godstransporterna via väg- och järnväg. Regeringen har också satt upp som mål att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Förbättrade sjövägar är en del av EU:s strategiplaner för infrastruktur.

När tänker ni börja arbetet och hur länge beräknas det pågå?

Enligt domen i Mark- och miljödomstolen 2012 för Hargs Hamn får muddringsarbetet ske perioden 1 oktober – 1 april. Men det går inte att muddra efter det att isen lagt sig. Målet är att komma igång och muddra under 2020. Beroende på när isen lägger sig kan en kompletterande muddring bli aktuell under oktober-december nästkommande år. Byggnation av fyrar och kummel har inte samma strikta tidsbegränsningar som muddringsarbetet. Vi räknar därför med att kunna komma igång med detta något tidigare i höst 2019.

Jag har inte hört någonting om det här tidigare. Varför har ni inte informerat?

Hargs Hamn AB drev en utredning gällande utökning av farleden i egen regi fram till 2013. I grunden för de åtgärder som vi nu ska göra i farleden ligger ett beslut från Mark- och miljödomstolen, 2012 (Mål nr 2570-10) där allmänheten och berörda parter har blivit informerade och haft möjlighet att utrycka sina synpunkter. Planerna har nu återupptagits och 2019 togs ett startbeslut av trafikverket att realisera de åtgärder som finns i miljödomen.

Vilka områden är aktuella för muddring och sprängning?

Muddring kommer att ske vid fem områden i farleden. Dessa är Ellan, Levantgrundet, Grisarna, Kälsholmen och Galtgrynnan. I det största området kring Kälsholmen och Galtgrynnan (Mellan Granön/Lågöskär och Kälsholmen) kommer muddringsjobbet att pågå under cirka 3 veckor. Övriga områden bedöms pågå under några dagar upp till en vecka.

Ellan: I jämnhöjd med Björkgrundet/ Själsgrundet. Muddring av ca 1200 kubikmeter. Består till större delen av berg. Arbetet innebär sprängning under vattenytan.

Levantgrundet: Nordost om Slätön. Muddring av totalt ca 13 000 kubikmeter, Består till större delen av löst material. Arbetet innebär sprängning under vattenytan.

Grisarna: Söder om Medholmen. Muddring av totalt ca 7200 kubikmeter, varav hälften är berg. Arbetet innebär sprängning under vattenytan.

Kälsholmen och Galtgrynnan: Gäller området mellan Granön, Lågöskär och Kälsholmen. Muddring av totalt ca 220 000 kubikmeter. Består till större delen av löst material. Arbetet innebär sprängning under vattenytan.

Medholmen: Strax söder om Medholmen. Definierat område enligt miljödomen som den plats på sjöbotten som muddermassorna från de olika områdena ska placeras. Transport av muddermassor till denna plats kommer ske med hjälp av pråmar. Platsen är noga utvald utifrån minimal miljöpåverkan.

Kommer muddermassorna att bilda en helt ny ö?

Nej, massorna kommer ligga ca 30 meter under vattenytan.

Hur lång tidsperiod kommer sprängningarna att ta sammanlagt?

Muddringsjobbet startar i oktober och avslutas senast när isen lägger sig i området. Sprängning är en del av muddringsjobbet och kommer att pågå till och från under hela perioden.

Får jag som fastighetsägare ersättning om fyren ställs på min tomt?

Ja. Ett standardavtal upprättas med de fastighetsägare där nya kummel och fyrar uppförs. Ett fastslaget belopp per fastighet om 10 000 sek per avtalad period om 20 år.

Hur har ni kommit fram till vilka områden som blir aktuella för sprängarbeten?

Genom omfattande undersökning av farleden, bland annat med ny sjömätning som ger hög precision (multibeam lodning) samt geotekniska undersökningar (dykundersökningar samt borrningar) har vi bestämt de platser som behöver muddras, samt i vilken omfattning vi kan förvänta oss berg.

En riskanalys har genomförts gällande sprängningsarbeten. Ett antal fastigheter har identifierats där vissa kontroller måste genomföras före och efter utfört arbete.

Är det någon konsult som anlitats för det här uppdraget, eller har ni gjort uppdraget i egen regi?

Vi har anlitat ett konsultföretag som heter Nitro Consult i Stockholm för att ta fram en riskanalys för sprängning.

Ska ni spränga bort kobbar och skär?

Nej. Alla sprängningar utförs under vattenytan.

Finns det några gränser Sjöfartsverket måste följa för hur mycket det får bullra?

Enligt miljödomen så är det Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser som ska följas.

Hur ska ni hålla koll på om sprängningarna orsakat några skador?

Innan sprängningarna börjar ska besiktning göras av fastigheter som ligger i närheten av kommande sprängningsarbeten. Inför dessa besiktningar kontaktas fastighetsägarna. Finns det murade eldstäder och skorstenar görs täthetsprovning av rökkanaler samt besiktning av skorstenar och eldstäder. Provtagning av dricksvattnet görs samtidigt om fastigheten har egen brunn. Efter avslutade sprängningsarbeten görs efterbesiktning av de fastigheter som tidigare inspekterats.

Hur har ni tänkt att informera om när sprängningarna blir aktuella?

Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas i god tid innan muddringsjobbet påbörjar för att planera in och genomföra nödvändiga besiktningar.

Hur kommer säkerheten i farleden att höjas?

Totalt kommer tio ledfyrar, två ensfyrar samt tre nya kummel att uppföras.

Ny belyst ledfyr byggs på: Stor-Korssten, Enholmen, Själgrundet, Lambskär, Grisseludden (Grisslan/Norrvreta), Bruksskäret, Norrgårdsskäret, Lilla Storskäret, Källholmen Södra, Långöskär Norra,

Två nya ensfyrar byggs på: Glötens östra sida, samt på bränning nordväst om Glöten.

Nya kummel uppförs på: Vässaröklubbarna, Långöskör (mot Granösundet) samt på Granön (mot Granösundet).

Innebär detta att befintliga säkerhetsanordningar finns kvar som i dag?

Två stycken befintliga ledfyrar kommer att rivas eller tas ur bruk. De är belägna på Lambskärshällan och Långöskär.

Farleden fungerar bra i dag. Varför ska ni sätta upp nya fyrar?

Syftet är att anpassa farleden till större fartyg, samt förbättra tillgänglighet och säkerhet. Farledsutmärkningen kommer att anpassas till internationella rekommendationer (PIANC)

Hur stor är en fyr – respektive ett kummel?

En fyr är cirka 3 meter hög och har en diameter av cirka 2 meter. Ett kummel kommer vara mellan 2-3 meter hög och ha en area av cirka 1,3 x 1,4 meter.

Hur lång tid tar det att sätta upp en fyr?

Arbetet kommer vara uppdelat vid ett antal tillfällen. Totalt kommer byggnationen av samtliga fundament pågå under ca tre veckor. När betongen har torkat vilket tar några veckor ytterligare, placeras fyren eller kumlet på plats mot fundamentet med hjälp av kran från en båt. Därefter monteras den utrustning som av transporttekniska skäl inte k. Själva fyren driftsätts först efter att muddringsjobbet i farleden är avslutat.

Hur har ni kommit fram till att placeringen av fyr eller kummel är maximal?

Placeringen är vald utifrån internationella riktlinjer, erfarenhet, utvärdering via simulatorkörning, kommentarer från lokala lotsar, påverkan av fågelliv samt rekognosering på plats.

Hur mycket kommer fyrljuset att blända mig i min bostad?

Ljusvidd och spridning kommer vara begränsad till farleden. Skulle det uppstå problem finns vissa möjligheter att justera i efterhand.

Kommer fiskevatten och badmöjligheter att påverkas?

Inför förhandlingen i Mark- och miljödomstolen genomfördes ett omfattande utredningsarbete. Enligt domen är muddringsarbetet begränsat till vissa tider på året, 1:a oktober till 1: april. Ett omfattande kontrollprogram under arbetsperioden ska säkerställa att muddringen har så liten påverkan som möjligt.

Har ni verkligen koll på det här med svall och erosion?

Detta är aspekter som utretts och vägts in i miljödomen. Inga specifika åtgärder har bedömts som nödvändiga.

Behöver jag bottenförankra min brygga så den inte spolas bort, och vem betalar i så fall det?

Bedömningen är att omgivningen inte kommer påverkas jämfört med dagens situation gällande erosionsskador eller svall från förbipasserande fartyg.

Hur blir det med fågellivet?

Ett omfattande utredningsarbete har genomförts inför förhandlingen i miljödomstolen. Enligt domen är muddringsarbetet begränsat till vissa tider på året samt ett omfattande kontrollprogram under arbetsperioden ska säkerställa att muddringen har så liten påverkan som möjligt. När det gäller placering av fyrar och kummel har vi bl.a. kontrollerat att de inte kommer vara placerade när några kända boplatser för havsörn.

Hur finansieras projektet?

Finansiärer i dagsläget är Trafikverket Region Öst samt Region Uppsala.

Hur kommer informationen att skötas fortsättningsvis?

Informationsmöte till allmänheten hölls under 2020 innan muddringen inleddes. På Sjöfartsverkets hemsida publiceras information och nyheter. Vill du komma i kontakt med dem som jobbar med projektet, skriver du till hargshamn@sjofartsverket.se.

Senast uppdaterad 2021-01-21