Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Informationsmöte i Hargs hamn

Nyhet 2020-08-31

Ett 15-tal personer kom till Sjöfartsverkets informationsmöte i Folkets Hus, Hargs hamn, för att få veta mer inför den förestående muddringen av farleden in till hamnen.

Max Bjurström står framför besökarna med en mikrofon i handen, framför munnen, som han pratar i.
Max Bjurström, Sjöfartsverkets projektledare, förklarade de olika informationsbilderna som visades för besökarna under kvällen. Foto: Agne Hörnestig.

Muddringen innebär ökad kapacitet, säkerhet och tillgänglighet samt en förstärkt positionering i framtiden för varuleverantörer i regionen. Det framkom av den presentation som gjordes av Max Bjurström, projektledare för Sjöfartsverket samt Stefan Engberg, chef byggprojekt och affärsutveckling, Hargs Hamn AB.

Staten, genom Sjöfartsverket, är ytterst ansvarig för muddringen. För uppdraget har upphandling genomförts och det finska företaget Wasa Dredging Oy utför arbetet på plats. Åtgärderna innebär att fartygsstorleken i farleden kan öka från dagens maximala djupgående på 8,5- till 11 meters djupgående, maximal fartygslängd ökar från 185- till 200 meter medan maximal fartygsbredd om 33 meter kvarstår. Godshanteringen i Hargs Hamn domineras av bulkmaterial, det vill säga gods i lös form, något som bedöms öka på sikt i regionen. I hamnen finns också möjlighet att utöka järnvägstransporterna.

Aktuella arbeten med undervattenssprängningar och muddring beräknas avslutade till årsskiftet, väderleken kan dock leda till att arbetet får återupptas och avslutas motsvarande period 2021. Efterföljande vår färdigställs arbetet med uppgraderade och utökade sjösäkerhetsannordningar så som fyrar och flytande sjömärken.

Frågor om järnväg och fiske

Vid den efterföljande frågestunden kom frågor upp som bland annat gällde järnvägstransporter, eventuell påverkan på fisket och muddermassornas placering.

När det gällde nyttjande av mer järnvägstransporter blev svaret att bulkvaror, lösgods, får kraftigt försämrad kvalité vid omlastning. Så järnvägstransport var inget alternativ i det fallet och det är kunderna som väljer transportsätt.

Beträffande muddringens eventuella påverkan av fisket lämnade Bertil Skoog, ansvarig för nautiska frågor, följande svar:

- Vid muddring grumlas vattnet för en tid. Men jag har aldrig, utifrån mina många år vid liknande projekt på Sjöfartsverket, upplevt eller fått kännedom om någon bestående skada på fisk, underströk Bertil Skoog.

Många medverkanden

Förutom Max Bjurström, Stefan Engberg och Bertil Skoog, medverkade även följande: Peeter Nömm, VD Hargs hamn samt Roger Lamell, styrelseordförande , Edin Maslesa, projektingenjör Sjöfartsverket Hargs hamn, Annica Jonsson och Agne Hörnestig, kommunikation, Per Stenhammar, Chef lotsområde Stockholm, Johan Berggren, Lots Stockholm och Jacob Spangenberg, kommunalråd, Östhammars kommun.

Per Stenhammar och Johan Berggren på väg in upp för en trapp, in till informationsmötet. De ler.
Per Stenhammar, chef för Stockholms lotsområde och Johan Berggren, lots, på väg in till informationsmötet. Foto: Agne Hörnestig.