Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning

Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning av två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund - Södertälje (Igelsta).

Fartyg på väg i Landsortsfarleden
Fartyg på väg i Landsortsfarleden. Foto: Nicklas Liljegren

Sjöfartsverket planerar att inrätta två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts Bredgrund – Södertälje (Igelsta). Inför regeringens tillåtlighetsprövning av inrättandet genomförde Sjöfartsverket en beredningsremiss under hösten 2018 för att informera om ärendet samt inhämta synpunkter från myndigheter, organisationer och andra berörda.

Senaste dag för yttranden var den 1 oktober 2018.

Remiss för regeringens räkning

Enligt 17 kap 1 § 2 punkten miljöbalken ska regeringen tillåtlighetspröva nya allmänna farleder och detta är något som aldrig tidigare hänt i Sverige. För regeringens tillåtlighetsbeslut krävs ett underlag med en av länsstyrelsen godkänd miljökonsekvensbeskrivning som hämtas från den pågående planeringsprocessen. Som ett led i beredningen av ärendet genomförs därutöver en remiss i syfte att ytterligare belysa ärendet utifrån olika aspekter.

Sjöfartsverket ansvarar för att genomföra en remiss av ärendet å regeringens vägnar. Efter genomförd remiss ska Sjöfartsverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för prövning.

Godkänd miljökonsekvensbeskrivning

Planeringsprocessen för inrättande av nya farledsavsnitt och de åtgärder i form av muddring och anläggande av ny utmärkning som de nya farledsavsnitten kräver har pågått under en längre tid. Samråd inom ramen för upprättande av miljökonsekvensbeskrivningen för tillåtlighetsprövningen genomfördes 2016-2017. Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 10 juli 2018 att godkänna den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats för inrättandet.

Syftet med denna beredningsremiss är att remissinstanserna, som stöd för regeringens avvägningar, ska bidra med argument utifrån sina olika perspektiv. Remissinstansernas synpunkter tillsammans med bifogat utredningsmaterial, redovisar alternativa lokaliseringar samt det av Sjöfartsverket valda alternativet. Vidare konsekvenserna för människors hälsa och miljön, påverkan på sjötransporter samt ekonomi av de utredda alternativen samt nollalternativet. Detta tillsammans utgör underlag för regeringens prövning.

Ansökan om arbeten i vatten

I detta skede syftar inte beredningen till att fastställa detaljer som gäller skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Under förutsättning att regeringen godkänner inrättandet kommer Sjöfartsverket att ansöka om tillstånd för den vattenverksamhet som krävs för planerade åtgärder och eventuellt andra erforderliga tillstånd enligt miljöbalken. I en sådan ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer Sjöfartsverket att mer detaljerat redovisa de nya farledavsnittens utformning, skyddsåtgärder och försiktighetsmått med mera.

Senast uppdaterad 2023-08-15