Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tillståndsprövning

Parallellt med ansökan om tillåtlighet för att inrätta två nya farledsavsnitt i Landsortsfarleden, har Sjöfartsverket genomfört en process för att kunna genomföra de fysiska åtgärder som projektet innebär. Det ledde till att ett samrådsunderlag för tillståndsansökan togs fram. Ett offentligt möte om samrådsunderlaget hölls i Södertälje stadshus den 24 oktober 2018.

Brygginventering i Landsortsfarleden
Brygginventering i Landsortsfarleden 2017. Konsulten Therese Stark dokumenterar status på bryggorna i farleden. Foto: Agne Hörnestig

Projekt Landsortsfarleden syftar till att förbättra sjösäkerheten i den allmänna farleden mellan Landsort och Södertälje och anpassa farleden för framtida fartygstrafik genom ökad kapacitet och tillgänglighet. Landsortsfarleden (farled 511) avser farleden mellan Landsort och Södertälje Hamn. Farleden är cirka 70 km lång.

Projektet innebär inrättande av två nya farledsavsnitt, viss breddning och fördjupning av befintlig farled i form av muddring- och sprängningsarbeten samt förbättrad farledsutmärkning i form av fasta utmärkningar av fyrar och kummel samt även flytande utmärkning såsom prickar och lysbojar.

Prövas av regeringen

Sjöfartsverket har sedan hösten 2016 arbetat med inrättande av två nya farledsavsnitt på sträckan mellan Fifång och Regarn samt i Himmerfjärden mellan Oaxen och Skanssundet. Inrättandet av de nya farledsavsnitten ska tillåtlighetsprövas av regeringen.

Parallellt med ansökan om tillåtlighet har Sjöfartsverket inlett processen för att kunna genomföra de fysiska åtgärder som projektet innebär, framförallt tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken samt ansökan om dispens enligt 15 kapitlet miljöbalken för dumpning av muddermassor.

Sjöfartsverket avser att under de första kvartalen 2020  lämna in ansökan om prövning av vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen. Arbetet med att fördjupa farlederna bedöms kunna påbörjas tidigast 2024 och pågå under cirka två år.

Samrådsunderlag

Med anledning av detta hölls ett avgränsningssamråd för berörda myndigheter, organisationer och kommuner den 23 oktober 2018 i Södertälje Stadshus, och påföljande dag arrangerades ett samråd för allmänheten på samma plats.

Eftersom muddring av farled är en sådan verksamhet som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan, genomförs inget särskilt undersökningssamråd. Avgränsningssamrådet syftar till att samråda kring den planerade verksamheten samt tillse att MKB får den omfattning och det innehåll som behövs för prövningen.

Samrådsunderlaget tillhör tillståndsprocessen för vattenverksamhet med mera, och det syftar till att ge en övergripande beskrivning av planerade verksamheter. Det utgör underlag för avgränsningssamråd inför genomförande av en specifik miljöbedömning samt upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kapitlet 28 § miljöbalken

Senast uppdaterad 2023-08-15