Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rapportering av olja enligt oljeskadefonden (IOPC)

Rapportering av olja till den internationella oljeskadefonden (IOPC-fonden).

Företag som omfattas av lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja ska senast den 1 mars varje år lämna in rapportering till Sjöfartsverket. De företag som meddelat Sjöfartsverket att de är rapporteringsskyldiga blir kontaktade via mejl med en påminnelse om att det är dags att rapportera och fylla i det formulär som finns för ändamålet. Sjöfartsverket rapporterar i sin tur vidare uppgifterna till International Oil Pollution Compensation Funds (IOPC Funds) som är slutlig mottagare av uppgifterna.

Bakgrund och syfte med rapporteringen

Rapporteringen av oljan sker enligt lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja, 2 §. Enligt denna paragraf ska den som under ett visst kalenderår i en svensk hamn eller i en annan i Sverige belägen anläggning har tagit emot sammanlagt 150 000 ton olja eller mer (råolja och tjockolja, HFO), som har transporterats sjöledes eller med annan transport (till exempel rörledning, väg eller järnväg), eller som tidigare fraktats sjöledes från en icke-medlemsstat (i IOPC), lämna uppgift om detta. Enligt Sjöfartsverkets mening ska med mottagare förstås som den som fysiskt har mottagit oljan, oberoende av om detta skett för egen eller annans räkning.

Den internationella oljeskadefondens (IOPC) syfte är att tillhandahålla ekonomisk kompensation vid oljeföroreningar som uppkommer till följd av spill från tankfartyg. Enligt 1992 års fondkonvention (1992 Fund Convention och Supplementary Fund Protocol), som Sverige har tillträtt (ratificerat), ska ansvarig myndighet (Sjöfartsverket) säkerställa att inrapporterad mottagen olja redovisas till International Oil Pollution Compensation Funds (IOPC Funds).

Finansiering av fonden

Den internationella oljeskadefonden (IOPC) finansieras av avgifter som betalas av företag som tar emot visa typer av olja via sjötransporter. Storleken på dessa avgifter beror på mängden olja som har mottagits under det aktuella kalenderåret och ska täcka förväntade fordringar, inklusive kostnader för förvaltning av fonderna. Svenska företag debiteras direkt av den internationella oljeskadefonden (IOPC).

Avgifter

Vid försenad rapportering har Sjöfartsverket enligt 5 § i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagning av olja, förenat med vite, möjlighet att kräva in uppgifterna.

Senast uppdaterad 2023-09-28