Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Fler tjänster inom lotsning och nautisk kompetens

Bevakningstjänst, simulering, nautisk utbildning, nautisk sakkunskap och kompetens, ship-to-ship-operation (STS).

Bevakningstjänst

Personal på Sjöfartsverkets lotsbeställningscentraler samt Vessel Traffic Service (VTS)-centraler i Göteborg, Marstrand, Trollhättan, Malmö, Södertälje och Gävle kan utföra bevakningstjänster.

Centralerna är öppna och bemannade dygnet runt, året runt. Exempel på uppdrag som kan utföras är nattpassning av hamnradio, öppning och stängning av grindar, broöppning, hantering av sluss med mera.

Beställning av tjänst

Kontakta lotsplaneringen i aktuellt område.

Simulering

Sjöfartsverkets lotsar kan erbjuda expertkunskap vid simuleringar, till exempel inför ombyggnation av hamnar och farleder. Vi kan även erbjuda simuleringar inför anlöp av nya fartygstyper eller anlöp med fartyg som är exceptionella för farled eller hamnanläggning av någon anledning.

Sjöfartsverket och Chalmers tekniska högskola har ett gemensamt simulatorcenter i Göteborg. Centret består av tio simulatorer. Dessa används av Sjöfartsverkets lotsar och båtmän, sjöräddningspersonal, andra myndigheter och företag samt forskare och studenter för att testa, träna och utbildas. I anläggningen kan fartygsbryggorna användas var för sig eller i samspel med varandra för att till exempel studera interaktion mellan människa och maskin, kommunikation, avancerad manövrering och navigering.

Nautisk utbildning

Som nautiska experter kan Sjöfartsverkets lotsar erbjuda skräddarsydda utbildningar inom sitt kunskapsområde. Exempel på aktuella utbildningar är bordningsteknik, manövrering, bogserbåtshantering med mera.

 

Nautisk sakkunskap och kompetens

Sjöfartsverkets lotsar kan i egenskap av nautiska experter erbjuda sin kompetens vid behov. Exempel på tillfällen kan vara när ökad kunskap efterfrågas vid ombyggnation av hamnar, vid beredningsfrågor, utredningsuppdrag och då den nautiska kompetensen och förståelsen för sjöfarten behöver ökas hos andra yrkeskategorier.

Ship-to-ship (STS)-operation

STS-operationer innebär att last förs över mellan två fartyg direkt, utan att lastas om vid en hamn. Sjöfartsverket erbjuder lotsar med dokumenterad STS-kompetens som stöd till ansvarig befälhavare vid genomförandet av STS-operationer på svenskt territorialvatten och i svensk ekonomisk zon.

Kontaktuppgifter

Kontakta lotsplaneringen i aktuellt område.

 

Senast uppdaterad 2023-09-28