Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Riktvärden & Restriktioner

Riktvärden och restriktioner inom lotsområde Gävle.

Uppgifterna avses tjäna som riktvärden för i vad mån ett fartyg under normala förhållanden säkert kan framföras i leden vid medelvattenstånd och med lots.

Reservation måste göras med hänsyn till en mängd faktorer som ytterligare kan påverkar bedömningen i det enskilda fallet, exempelvis nedsatt sikt, höga vindstyrkor, strömsättningar, fartygets tekniska standard, farledens utmärkning för mörkernavigering, bogserbåtsassistans etc, vilka kan medföra reducering av riktvärdena.

Under gynnsamma yttre förhållanden kan fartyg med mycket god manöverförmåga och hög teknisk standard i vissa fall tillåtas överskrida angivna riktvärden.

Senast uppdaterad 2023-10-11