Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Radiopassning & Anmälan

Förutom den del som täcks av VTS-Göteborg finns inget VTS-område eller någon Sjötrafikinformationstjänst inom lotsområde Vänern. Det finns heller inte något Sjörapporteringssystem (SRS).

Kanalföreskrifterna TSFS 2019:97 samt TSFS 2010:70 föreskriver att såväl radiopassning ska hållas som att anmälningsplikt råder. 

För VHF-kanal 9 området gäller passnings- och anmälningsplikt för:

– alla fartyg förutom fritidsfartyg med en längd understigande 20 meter

För VHF-kanal 14 området gäller passnings- och anmälningsplikt för:

– passagerarfartyg
– fartyg med en bruttodräktighet om 300 eller mer eller med en längd av 45 meter eller mer
– bogserande fartyg som tillsammans med släpet har en längd av 45 meter eller mer

Områden 
VHF-kanal 9: Från Göta älvbron i söder till Gälle udde i norr. (inom VTS-Göteborgs område skall dessutom kanal 13 passas.)

VHF-kanal 14: På Vänern Norr om Gälle udde.

Anmälningsplikt

Anmälan
På Trollhätte kanal gäller anmälningsplikt till slussar och broar vid speciella rapporteringspunkter. Rapporteringspunkternas positioner är utmärkta i sjökortet.

Befälhavaren ska vid varje anmälan inhämta information om den rådande trafiksituationen och i god tid ta kontakt med annalkande fartyg för samråd om inbördes passage.

Ett fartygs befälhavare är också skyldig att före avgång från kaj anmäla till närmaste bro eller sluss när han avser att avgå och till vilken destination.

Om fartyget ankrats ska detta anmälas till närmaste sluss eller bro.

På Vänern skall fartyg avge allmänt anrop på speciella anropspunkter angivna i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:70. Dessutom skall fartyg på Vänern på färd mot kanalen vid anropspunkt Gälle Udde (58º28,34′N 12º28,18′E) anropa Dalbobron och meddela fartygsnamn och namn på anropspunkt.

 

Anmällan vintertid

För att minimera väntetider, optimera isbrytarresurser m.m. ska fartyg i trafik på kanalen och Vänern då krav på isklass och tonnage gäller, anmäla sig till kanalcentralen i Trollhättan:
Tel 0771 63 06 95.

Anmällan skall göras vid nedanstående tillfällen.

  • Före avgång från Göteborg
  • Passage Dalbobron nord- och sydgående
  • Vid ankomst till, samt före avgång Vänerhamn

Avgångsanmälan

Avgångsanmälan ska göras minst 6 timmar före avgång från Göteborg eller Vänerhamn. Om något inträffar, som påverkar beräknad avgångstid, ska ny avgångstid meddelas snarast möjligt.

Ankomstanmälan 

Ankomstanmälan ska göras när fartyget är förtöjt. Anmälan ska innehålla fartygets namn, nationalitet, avgångstid, dw, maskinstyrka, djupgående, isklass, lastkvantitet samt destination i Vänern

Isbrytarombud

Gemensamt isbrytarombud för Trollhätte kanal och Vänern finns vid kanalcentralen i Trollhättan.

Jourhavande isbrytarombud

Senast uppdaterad 2023-10-11