Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

ADAPT

ADAPT är ett EU-finansierat projekt, genom programmet Interreg Central Baltic och partners i projektet är Sjöfartsverket, Stockholms Läns Landsting och Ålands Landskapsregering.

Passagerarbåt i skärgårdsmiljö

Under säsongerna 2016 - 2018 sjömättes 265km2 längs Waxholmsbolagets rutter i Stockholms skärgård och 104 km2 i Ålands skärgård. Arbetet utfördes som en del av ADAPT, ett EU-finansierat projekt som avslutas hösten 2019. Resultatet innebär höjd navigationssäkerhet, optimering av  den sjöburna kollektivtrafiken, både ur tids- och bränslesparande perspektiv, samt säkrare sjökort för alla som färdas på sjön.

Normalt måste Sjöfartsverket prioritera sjömätning och sjökortsprodukter för handelssjöfartens räkning. Det medför att de stora farlederna i Stockholms skärgård är sjömätta med modern multibeamekolodning och att djupförhållandena där är kända med mycket stor noggrannhet. Utanför farlederna ser det dock annorlunda ut och det finns områden som inte är sjömätta sedan förra sekelskiftet  och då med glest och dåligt positionerat handlod. Vissa av dessa områden trafikeras av den kollektiva skärgårdstrafiken genom Waxholmsbolaget. ADAPT är ett EU-finansierat projekt, genom programmet Interreg Central Baltic och partners i projektet är Sjöfartsverket, Stockholms Läns Landsting och Ålands Landskapsregering.  

Nyttan av de nya sjömätningarna belyses i bilden nedan, vilket täcker ett område öster om Öja i Stockholms södra skärgård. De gröna punkterna visar de djupdata som fanns registrerade innan ADAPT medan ytan i orange-röd skala utgörs av nya djuppunkter. I det aktuella området behövde farleden mellan fyren och Öja justeras då det var grundare i passagen än vad som tidigare varit känt. Över 100 säkerhetsrisker av denna typ har lokaliserats i skärgården, vilket understryker vikten av sjömätning på grunda vatten och utanför farlederna. Sjömätningen i Stockholms skärgård utfördes av Sjöfartsverket och arbetet fortgår nu med att uppdatera såväl elektroniska som tryckta sjökortsprodukter med den nya djupinformationen.  Det innebär också stora förändringar i nästa utgåva av sjökorten för norra, mellersta och södra Stockholm.  

Sjömätningsresultatet har också att använts för att göra analyser av Waxholmsbolagets rutter för att skapa säkra, tidseffektiva och bränsleeffektiva rutter. I Stockholm har ruttförändringsförslagen främst inneburit säkerhetshöjande åtgärder. Ett exempel på ett ruttförändringsförslag som kortar rutten med 20%, minskar CO2-utsläppen med 8,3 kg/passage och höjer säkerheten då den är mer skyddad mot hårt väder. Samma process har genomförts för Ålands kollektiva skärgårdstrafik, där föreslagna ruttförändringar är mer omfattande och innefattar fler intermodala lösningar. Detta bygger på att den djupinformation som fanns till hands när sjömätningen planerades, såg väsentligt olika ut.

Karta för aktuell status

Här kan du se karta över aktuell status kring sjömätning (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Förklaring av färgerna i kartan

Rött: Ej påbörjad sjömätning
Gul: Sjömätning pågår
Lila: Sjömätning klar,
Blå: Lagrat i djupdatabasen
Grön: Sjökort uppdaterat.

Det är Sjöfartsverkets mätfartyg Anders Bure som med hjälp av ett multibeamekolod utfört sjömätning i området.

De ruttförändringsförslag som tagits fram efter våra  djupdataanalyser finns att tillgå i följande länk:

ADAPT slutrapport 2019

Fakta om ADAPT

ADAPT (Assuring Depth of fairways for Archipelago Public Transportation) är ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket, Stockholms Läns Landsting och Ålands Landskapsregering som beviljats EU-finansiering genom EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Central Baltic. ADAPT pågår 2016 – 2019 och den totala budgeten är 2,2 miljoner euro, varav Interreg Central Baltic finansierar 1,6 miljoner euro.

Målet med ADAPT är att utveckla och implementera säkra, tidseffektiva och bränsleeffektiva rutter för transport av människor och gods i Stockholms och Ålands skärgårdar. Detta utförs genom modern sjömätning i båda skärgårdarna samt gemensamma workshops kring frågor som rör upphandling och drift av kollektiv skärgårdstrafik. Resultatet från såväl sjömätningar som workshops har sammanvägts och analyserats med syfte hitta möjligheter till besparing av bränsle och tid.

Den totala budgeten är 2,2 miljoner euro, varav Interreg Central Baltic finansierar 1,6 miljoner euro.

Adapt Landsort
Mätfartyg Anders Bure
EU logga
EU logga nr 2

Senast uppdaterad 2023-10-11