Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Geodatasamverkan

Geodata är en kombination av orden geografiska data. Det är digital geografiskt lägesbestämd information som påverkar vår vardag och många av våra val och möjligheter. Sjöfartsverket är med och bygger upp och utvecklar infrastrukturen för geodata i Sverige under Lantmäteriets samordningsansvar.

Vi använder dagligen geodata till exempel i samband med att vi söker information om väder, letar efter utflyktsmål för helgen eller när vi behöver ta oss till en plats med hjälp av en karta. Myndigheter, kommuner och landsting använder också geodata i sin verksamhet. För Sjöfartsverkets del används geodata vid sjökortsframställning, farledsprojektering, yttranden rörande tillstånd för vattenverksamheter, utredningar om miljökonsekvenser med mera.

Geodatasamverkan

Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för geodata. Det gäller bland annat att ge råd och stöd till informationsansvariga organisationer, utveckla Geodataportalen samt förvalta Geodatasamverkan. Syftet med Geodatasamverkan är bland annat att öka samverkan inom och mellan offentlig förvaltning och företag för effektivare hantering av geodataförsörjningen på lokal, nationell och internationell nivå. Sjöfartsverket är med i Geodatasamverkan vilket ger verksamheten tillgång till ett samlat utbud av samhällets geodata.

Nationell geodatastrategi

Geodatastrategin är planen som beskriver hur vi skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Strategin ska ge vägledning till producenter och användare av geodata. Den nationella geodatastrategin har tagits fram av Lantmäteriet tillsammans med det av regeringen tillsatta Geodatarådet, andra berörda myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting. Sjöfartsverket är representerat i Geodatarådet.

Inspire - en europeisk infrastruktur för geodata

Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe och är ett EU-direktiv med bestämmelser för inrättandet av en infrastruktur för geodata inom Europa. Syftet med Inspire är att undanröja hinder för tillgång till offentliga geodata för tillämpningar inom miljöområdet via tjänster på Internet. Myndigheter ska på ett effektivare sätt kunna utbyta data med varandra.

Lantmäteriet har tilldelats ansvaret att koordinera och stödja det nationella genomförandet av Inspire i Sverige, som regleras av Lagen och förordningen om geografisk miljöinformation. Förordningen anger vilka de informationsansvariga myndigheterna är och deras skyldighet att tillgängliggöra de geodata som omfattas av informationsansvaret. Sjöfartsverket har informationsansvar, delat med andra myndigheter, för totalt 6 datamängder, däribland Administrativa indelningar, Infrastruktur för transport och Höjd-och djupförhållanden.

Senast uppdaterad 2023-10-11