Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

PSI-lagen

Information som framställs eller samlats in av myndigheter har ofta användningsområden utanför den offentliga förvaltningen. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja informationen för att skapa kommersiella aktörer eller ideella tjänster.

Den typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI står för Public Sector Information. Information för vidareutnyttjande omfattar aldrig information där privatpersoner eller företag kan identifieras direkt eller indirekt.

Syftet med PSI-lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta medborgares och företags användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.

De data som Sjöfartsverket erbjuder som öppna data är:

- Djupinformation via Östersjödatabasen http://data.bshc.pro/

Sjöfartsverket är ett affärsverk som i huvudsak finansieras med avgifter på handelssjöfarten. Som överordnat ekonomiskt mål gäller krav på full kostnadstäckning. Sjöfartsverket omfattas därför av undantaget i 7§ andra stycket i PSI-lagen vilket innebär att Sjöfartsverket kan tillämpa principen om full kostnadstäckning för hela produktionskedjan. Därav så finns de produkter och databaser som finansieras av avgifter inte som öppna data.

Frågor och kontakt: sma@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad 2023-10-11