Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Muddring av Mälarfarlederna för ökad kapacitet och säkerhet

Nyhet 2021-07-15
Tankfartyg passerar Hjulstabron
Snart inleds muddringsarbetet för djupare Mälarfarleder. Foto: Nicklas Liljegren

Den 1 augusti inleder Sjöfartsverket muddringen av farlederna till Västerås och Köping. Syftet är att öka lastkapacitet vilket i sin tur medför minskad klimatpåverkan. Därutöver uppgraderas även farledsutmärkningen för ökad säkerhet.

Muddringen inom projekt Mälarfarlederna består av två delar. Dels muddras hamnarna i Västerås och Köping i kommunal regi, dels muddrar Sjöfartsverket i statlig regi farlederna genom Wasa Dredging Oy. Samtliga parter är redan igång med förberedande arbeten.

Med uppgraderad farledsutmärkning och nya ledverk vid Hjulstabron planeras projektet att bli färdigställt under 2024.  För Sjöfartsverkets del beräknas kostnaden till cirka 350 miljoner kronor.

Muddringstart

Arbetet inleds inne kring Galten och Kvicksund. Det fortsätter sedan utåt strax förbi Hjulstabron. Muddringen beräknas vara klart på fyra månader till årsskiftet 2021/2022. Vid eventuell tidig isläggning avslutas dock kvarvarande arbete hösten 2022.

-Det känns väldigt bra att vi kan komma igång med farledsmuddringen. Syftet är att både öka lastkapacitet och säkerhet i farleden, projektet är ett led i regeringens vision att minska de fossila utsläppen med 70 procent 2010-2030, säger Max Bjurström, Sjöfartsverkets projektledare för Mälarfarlederna.[MB2] 

Tack vare hamnarnas geografiska placering nås hälften av Sveriges befolkning och en tredjedel av svensk konsumtion inom 15 mils radie.

I dag kan fartyg med en storlek om 135 x 18 x 6,8 meter angöra Västerås och Köping. Den kapaciteten ökar till 160 x 24 x 7 meter när alla nödvändiga åtgärder, utöver projekt Mälarfarlederna, är vidtagna. Exempelvis Södertälje sluss och kanal samt en ombyggd Hjulstabro finns på plats, frågor som Trafikverket jobbar vidare med.

Muddermassor återanvänds

Sammanlagt omhändertas cirka 1.000.000 kubikmeter inom projektet vilka återtippas i tillståndsgivna dumpningsområden. Av den mängden är cirka 35.000 kubikmeter förorenade muddermassor som hanteras på land genom Västerås respektive Köpings projekt. De förorenade massorna blandas med slagg, cement och kol och miljöpåverkan minimeras för att sedan bli stabiliserade markytor som företag kan använda för mellanlagring i nära anslutning till hamnarna.

Iaktta försiktighet

För fritidsbåtstrafiken gäller att iaktta försiktighet och att hålla tillräckligt avstånd till mudderverk, pråmar och arbetsfartyg. Handelssjöfarten kan fortgå som vanligt, såvitt vad som i dag är känt.

- En lokal kommunikationscentral kommer också att upprättas mellan berörda hamnar och lotsområdet för att planera trafiken i Mälaren under pågående projekt, summerar Max Bjurström.

För ytterligare information:

Mälarfarledernas webbsidor: www.sjofartsverket/malarfarleder

Mejl: malarfarlederna@sjofartsverket.se

Sjöfartsverkets  senaste underrättelserna för sjöfarande (Ufs), navigationsvarningar etc: www.sjofartsverket.se/ufs