Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ystad farled och hamn

Ystad hamn är en av de största i Sverige utifrån antal anlöp. Den strategiska positionen har spelat en viktig roll för transportindustrin och färjetrafiken har en stadig tillväxt. För att möta upp mot behoven planeras ett omfattande hamnprojekt med muddring och byggnation av nya kajer. Sjöfartsverket kommer att muddra farleden in till Ystad och i samband med det genomförs kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder.

Ystad hamn bygger ut för framtiden.

Ystad Hamn bedriver verksamhet inom hamnområdet i Ystad. Verksamheten kännetecknas kännetecknas av att den är en färjehamn för person-, järnvägs- och lastbilstrafik med förekommande lastfartygstrafik anlöp med bulkgods. Hamnen är en av de största i Sverige utifrån antal anlöp. Ystad hamn bedriver även viss konventionell godshantering.

Historiska anor

Hamnen är ett riksintresse för kommunikation och sedan 1967 en viktig länk i handelsförbindelserna med Central- och Östeuropa. 1974 öppnades en järnvägsförbindelse med Polen efter ett regeringsbeslut 1972. Ystads strategiska position har i modern tid spelat en viktig roll för transportindustrin som leverantör åt svenskt näringsliv. Färjetrafiken har haft en kontinuerlig tillväxt och det finns goda skäl att räkna med fortsatt ökning av transporterna genom Ystad hamn även i framtiden.

Allt tyder på att fartygen blir större och att de får större kapacitet. För att kunna möta behovet från transportindustrin måste hamnen kunna erbjuda rederierna färjelägen på upp till 250-meters längd samt ett större djup. Efterfrågan på energieffektiva och miljöanpassade större transporter innebär, tillsammans med en tydlig opinion i Ystad, att hamnen behöver flyttas ut och till viss del moderniseras också ur miljösynpunkt.

Ystad hamn planerar därför för ett omfattande hamnprojekt med bland annat nya kajer samt muddring av totalt cirka 850 000 kubikmeter inom hamnområdet. Hamnen har erhållit miljödom för dessa åtgärder och projektet har inletts.

Säkerhetshöjande åtgärder

Sjöfartsverket planerar att i anslutning till hamnens projekt genomföra en kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärd i farled 237, inseglingen till Ystad. Åtgärden består av muddring av cirka 50 000 kubikmeter på en yta av cirka 85 000 kvadratmeter. Sjöfartsverket planerar även att söka dispens från dumpningsförbudet enligt MB 15kapitlet.

Projektet innefattar framtagande av MKB, miljökonsekvensbeskrivning, för vattenverksamhet, driva projektet till miljödom samt planera för kommande ny farledsutmärkning. MKB:n ska beskriva miljökonsekvenser och förslag till skyddsåtgärder för både muddring och dumpning.

Logotyp gällande  medfinansiering av Europeiska unionen

Senast uppdaterad 2024-04-17