Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

REDO 2.0

Tillsammans med Svensk Sjöfart, Chalmers och organisationen MÄN bidrar Sjöfartsverket till att skapa kunskap och stötta rederiernas systematiska arbetsmiljöarbete genom metoder och verktyg som anpassas för ombordanställda. Projektet REDO 2.0 är en fortsättning och utveckling av av REDO 1.0 och leds av forskningsinstitutet RISE är finansierat av Trafikverkets sjöfartsportfölj. Det löper fram till december 2024.

REDO 2.0

Mål

Att skapa ytterligare insikter och ökad förståelse kring vad som främjar social hållbarhet till sjöss och erbjuda konkreta verktyg och metoder som kan användas ombord för att skapa en bra social arbetsmiljö. 

Projektets övergripande mål och syfte kan brytas ner till följande delmål:

  • Beskriva sambandet mellan jämställdhet, psykologisk trygghet och sjösäkerhet och erbjuda ledare de utbildningar och verktyg de behöver för att stödja psykologisk trygghet ombord
  • Ta fram ett för sjöfarten anpassat utbildningsmaterial som baseras på metoder för våldsprevention (Mentors in violence prevention, MVP) och utbilda personer som kan hålla i utbildning/workshops (‘train the trainer’)
  • Fortsatt utveckling och utvärdering av systematisk arbetsmiljöarbetet för en inkluderande arbetsplats med inslag av normkreativa metoder (t.ex. spelifiering)
  • Skapa och implementera stödjande strukturer (t.ex. nätverk och mentorprogram) för att öka mångfald
  • Utveckla och testa lösningar för ökad flexibilitet kopplad till familjelivet.

Metod

Den övergripande metoden för projektet kommer bedrivas i form av ett aktionsforskningsprojekt med interventioner mellan forskning, utveckling, och testning.

Projektets arbetspaket

Psykologisk trygghet

Den som inte känner sig trygg vågar inte ifrågasätta eller säga ifrån, vilket påverkar ett systematiskt säkerhetsarbete. Det handlar om den personliga trygghet man har rätt till på en arbetsplats och att inte behöva hitta strategier för sin egen säkerhet. Det handlar även om fartygets säkerhet där man behöver tillvarata all kompetens och all information för att sjöfarten ska bli så säker som möjligt. Det behövs mer forskning kring sambandet mellan jämställdhet, psykologisk trygghet och sjösäkerhet.

Arbetet är inriktat på att utbilda chefer i stödjande funktioner för en psykologisk säkerhet ombord.

Våldsprevention

Vi kan inte bara reagera när det har hänt något. För att dagens sjöfart ska kunna erbjuda alla en säker social arbetsmiljö krävs ett mer förebyggande arbete.

Mentorer i våldsprevention (MVP) bygger på en beteendeförändring baserad på en bred definition av våld, en genusförändrande ansats och en strategi för aktiva åskådare.

Arbetet är inriktat på att ta fram och testa ett utbildningsmaterial som baseras på metoder för våldsprevention och utbilda personer som kan hålla utbildning och workshops.

Systematiskt socialt och organisatoriskt arbetsmiljöarbete

Utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 har Svensk Sjöfart tagit fram ett arbetsmaterial för att systematiskt kunna arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi vill förse branschen med en verktygslåda av olika metoder och verktyg anpassade till sjöfart och som fungerar ombord.

Arbetet är inriktat på att utveckla och testa nya former för lärande som spelifiering och digitala verktyg. Vi kommer att följa pilotgrupper och utvärdera förändring och nytta ombord.

Stöttande verktyg för kvinnor i sjöfart

Kvinnor till sjöss utgör en minoritet och därför att det viktigt att varje kvinna som väljer sjöfart kan känna att det finns stöd. För att utforska hur stöd kan se ut kommer vi att arbeta med Design Thinking. Genom det kvinnliga nätverket WISTA tas ett mentorsprogram fram som del av en stödjande struktur.

Arbetet är inriktat på förebilder, mentorer och nätverk som stöd i att hitta framkomliga vägar inom branschen och i att hantera utmaningar.

Policylabb för livspusslet

Familjeskäl är en vanlig anledning till att kvinnor lämnar livet till sjöss. Nu börjar också allt fler män tycka att det är viktigt att livspusslet går ihop. Hur kan vi underlätta för föräldrar och få fler unga att stanna i sjöfarten?

Arbetet är inriktat på att identifiera hinder i nuvarande lagstiftning för att hitta lösningar och föreslå ändringar på policynivå.

Partners

Senast uppdaterad 2024-07-10