Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Miljöledning och miljömål

Sjöfartsverket har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO14001. Det innebär att vi systematisk planerar, genomför och följer upp vårt miljöarbete. Syftet med miljöledningssystemet är att minska negativ, och öka positiv, miljöpåverkan från verksamheten.

En del i detta är att vart femte år kartlägga vårt miljöarbete i en miljöutredning för att identifiera aktiviteter som har stor påverkan på miljön. Både indirekt och direkt miljöpåverkan kartläggs och bedöms. Utifrån detta formuleras uppdaterade mål och handlingsplaner för att nå målen. På Sjöfartsverket beslutas en ny miljöhandlingsplan varje år. Målen är formulerade för att fånga in de delar av verkets miljöpåverkan som bedöms som betydande; de delar av vår verksamhet som ger mest miljöpåverkan ska speglas i våra mål. Sjöfartsverkets övergripande miljömål är att vi år 2027 ska ha en miljöeffektiv verksamhet som minskar miljöbelastningen genom vår egen påverkan och incitament för sjöfarten.

Det övergripande målet har brutits ner i fem delmål för 2027:

  • Minska CO2-utsläppen med 35 procent från 2010 års nivåer
  • Minska CO2-utsläppen från tjänsteresor med 20 procent från 2017 års nivåer
  • Minska energianvändningen i byggnader med 15 procent från 2012 års nivåer
  • Ställa miljökrav i 50 procent av våra upphandlingar och avtal som gäller produkter
  • Öka andelen fartyg som tar del av miljöincitamentet i farledsrabatten till 10 procent

Sjöfartsverkets miljöledningsarbete redovisas årligen till Naturvårdsverket och Infrastrukturdepartementet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Certifiering enligt ISO14001:2015 sker av ett, för detta, ackrediterat bolag varje år.

Sjöfartsbild
Foto: Ove Nilsson/Sjöfartsverket

Senast uppdaterad 2023-09-28