Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

SamSAR - projekt för vård- och räddningsinsatser

I projektet SamSAR samverkar samhällsresurser för att ge människor bästa möjliga vård vid aktörsgemensamma vård- och räddningsinsatser under svåra förhållanden. Målet är att minska lidande och rädda ännu fler liv.

Bild med namn på myndigheter och organisationer som deltagit i projekt Sam SAR. Vit bakgrund med två röda stäck i vinkel.

Aktörsgemensamma insatser i svårtillgänglig miljö

SamSAR har varit ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten. Projektet påbörjades 2016 och avslutades i december 2019. 

Syftet med projektet har varit att Sverige ska bli bättre på att ta hand om skadade och sjuka personer som befinner sig i svårtillgänglig (oländig) miljö som är långt från hälso- och sjukvård. Det kan exempelvis vara där det inte finns farbar väg som vid fjäll-, sjö- och flygräddning.

Aktörsgemensamma insatser i svårtillgänglig miljö med förmodat eller bekräftat sjukvårdsbehov i samband med sjö-, flyg och fjällräddning innebär ofta stora utmaningar för berörda aktörer. Att olyckan eller sjukdomsfallet inträffar i oländig miljö utgör en komplicerande faktor eftersom detta kan medföra särskilda krav på samverkan och ledning mellan berörda aktörer. Detta gäller också händelser i oländig miljö som är så omfattande eller krävande att resurserna måste organiseras, ledas och användas på ett särskilt sätt, vilket ökar kraven på samhällets krishanteringsförmåga.

Insatserna i oländig miljö är ofta komplicerade och det kan snabbt uppstå brist på tid och resurser vilket ytterligare kan försvåras av oklarheter kring exempelvis den drabbades geografiska position eller aktörernas ansvar och mandat. Detta gäller vid såväl mindre händelser som vid omfattande olyckor med många drabbade personer. För att möjliggöra fortsatt utveckling behövs närmare samverkan och planering mellan berörda aktörer, såväl i ett före- som under perspektiv men inte minst i ett efterperspektiv, för att kontinuerligt kunna bedriva utvecklingsarbete. I vissa fall kan det även krävas lagändring för att nå ökad förmåga.

Ökad framtida förmåga

I projektrapporten redovisas förslag för att nå ökad framtida förmåga i samband med aktörsgemensamma insatser i oländig miljö med förmodat eller bekräftat sjukvårdsbehov i samband med sjö-, flyg- och fjällräddning.
En webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som kan komma att delta i sjukvårdsinsats i oländig miljö har tagits fram.

Projektets mål

Projektets mål har varit att:

  • Skapa en generell aktörsgemensam syn på planering, genomförande och utvärdering avaktörsgemensamma insatser i oländig miljö med förmodat eller bekräftat sjukvårdsbehov isamband med sjö-, flyg- och fjällräddning.
  • Öka kunskapen om olika aktörers roller och ansvarsområden.
  • Beakta, beskriva och föreslå förändringar för en ökad framtida förmåga till aktörsgemensammainsatser i oländig miljö med förmodat eller bekräftat sjukvårdsbehov i samband medsjö-, flyg- och fjällräddning
  • Genom ovanstående bidra till ökad förmåga vid såväl mindre händelser som vid större olyckoreller katastrofer med många drabbade personer, med syfte att höja samhällets samlade krishanteringsförmåga.

Senast uppdaterad 2023-09-28