Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rutter

De rutter som presenteras är de tänkta idealspår/korridorer som fartyget bör gå i. Rutterna ska däremot inte uppfattas som tvingande för enskilda fartyg. Beroende på till exempel mötande och annan trafik, eller övrig påverkan som väder och dylikt, kan avsteg från rutterna naturligtvis vara nödvändiga och då förenliga med gott sjömansskap.

Passage plan erhålles via länkar nedan;

Öresund genomfart

Viktig information


De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Important information


The digital passage plans should not be used as a replacement for regular charts and navigation, but only as a supplement to these. When using the digital itineraries and other information on these pages, for example ship type, weather and other traffic must always be taken into account.

Also keep in mind that position indications, incorrect route entry or other sources of error, in no way guarantee safe navigation in electronic chart systems, but should be seen as a supplement to radar and visual navigation.

The digital  passage plans are created based on available geographic information. The Swedish Maritime Administration takes no responsibility for inaccuracies in the itineraries or the information on these pages.

Senast uppdaterad 2023-10-11