Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Stenungsund

Information rörande Stenungsund

Hätteberget - Stenungsund

För information om lotsplikt:

https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/lotsning/regler-och-foreskrifter-rorande-lotsning/

 

Bordningspunkt

Hätteberget - Stenungsund

Hätteberget 2NM SW Hätteberget Lt.

Farleder

Farled

Max djupgående

Hätteberget - Stenungsund

13,5m 

Hätteberget - Älgöfjorden

15m

Vind och sikt-restriktioner

 

Begränsningar för gång i farled under mörker

Under mörker lotsas inte fartyg med LOA över 200 m

Ankomst Hätteberget morgon:
1 timma före solens uppgång.

Ankomst Hätteberget kväll:
1,5 timma före solens nedgång.

Avg. Morgon:
Tidigast 0,5 timmar före solens uppgång.

Avg. Kväll:
Senast 1 timma före solens nedgång.

Begränsningar av manöver till/från kaj i mörker

Talludden: Ankomst och avgång endast under dagsljus

Begränsningar av manöver till kaj i mörker

Vattenfall Norra sidan: LOA max 180 m, max 10m djupgående.
Vattenfall Södra sidan: LOA max 150 m

Begränsning vid nedsatt sikt

Vid sikt under 0,5 NM tas inte fartyg med LOA 150 m eller längre in i farlederna.

För trafik till/från sjön till/från Älgöfjorden accepteras sikt ned till 0,25 NM.

Siktbegränsningarna gäller även för fartyg som transporterar följande laster:                
Ammoniak: gäller samtliga fartyg oavsett längd
Gas: fartyg med LOA 125 m eller längre

Vindrestriktioner

Till kaj lotsas inga fartyg vid vindstyrkor över 20 m/s.

Tvåmanslotsning

Fartyg större än eller lika med något av nedan mått skall använda sig av tvåmanslotsning om inte annat framgår av rutinen:

Fartyg med LOA 230m eller mer eller med en bredd på 35m eller mer.

Fartyg med stor vindarea, typ PCTC, med LOA 200m eller mer eller med en bredd på 35m eller mer krävs det två lotsar.

Dessa mått har bedömts relevanta med hänsyn till de kriterier som framgår i den nationella rutinen. Undantag ifrån dessa mått kan göras utifall att lotsområdeschef i samråd med Nautiskt råd bedömer fartyg över denna storlek som säkerhetsmässigt hanterbara med bara en lots.

Bogserbåtskrav

 

Bogserbåtsnormer Stenungsund

Ankomst

 

Avgång

 
LOA Antal bogserbåtar LOA Antal bogserbåtar
115 - 124,9m 1 115 - 134,9m 1
125 - 149,9m 2 > 135 m 2
150 - 189,9m 3 - -
> 190 m 4 -  -

 

  • Samtliga gasfartyg skall eskort bogseras av minst 1 bogserbåt vid såväl ankomst som avgång till/från Skallens fyr, oavsett utrustning. Eskort bogserbåten skall vara kopplad och godkänd för eskort bogsering.

  • Vid hamnbogsering skall en av bogserbåtarna alltid vara av tractortyp.

  • Vattenfall N samt PetroPort S: fartyg med djupgående av 10,0 meter eller mer ska använda 4 bogserbåtar.

  • Bogpropeller med tillräcklig kraft ersätter 1 bogserbåt (dock ska minst 1 bogserbåt användas på gasfartyg).  OBS! Lastade fartyg med längd överstigande 150 m skall alltid vid avgång ifrån Havden assisteras av 2 bogserbåtar, bogpropeller ersätter inte någon bogserbåt vid avgång ifrån Havden.

  • Alla tankfartyg med LOA överstigande 130 meter ska eskortbogseras vid passage av Tjörnbron. Eskortbåten skall vara godkänd för eskort bogsering och vara kopplad.

  • Eskortbogsering till/från Skallens fyr är obligatoriskt för tankfartyg överstigande 15 000 DWT samt för alla gas- och ammoniakfartyg. Fartyg på 20 000 DWT eller mer som inte uppfyller OCIMF:s rekommendationer ska assisteras av ytterligare 1 bogserbåt.

Escortbogsering

Alla tankfartyg, med en dwt på 15 000 eller däröver som är lastade eller i barlast skall eskort bogseras. Fartyg på 20 000 DWT eller mer som inte uppfyller OCIMF:s rekommendationer ska assisteras av ytterligare 1 bogserbåt. Med dwt avses fartygets dödvikt vid max sommardjupgående (summer draft).

Alla gasfartyg oavsett storlek skall eskortbogseras.

Samtliga ammoniaklastade fartyg, oavsett storlek, skall eskortbogseras.

Eskortbogsering ska ske från passage av Skallens fyr till/från kaj eller inre ankarplatser. Eskortbåten skall vara eskort klassad.

Den normala lotsningsproceduren innebär dessutom att alla tankfartyg med LOA över 130 meter eskortbogseras vid passage av Tjörnbron. Eskortbåten skall vara eskort klassad.

Segelfri höjd

Den segelfria höjden i farlederna in till Stenungsund begränsas av:

Tjörnbron

Södra Uddevallaleden korsas vid Almösund av Tjörnbronn med 43,0m fri höjd vid MHW.

Ankringsområden

På Älgöfjorden, sydväst Älgön , finns ankarplats med ca 25m djup och botten av lera.

På Hakefjorden, nord om Älgön finns ankarplats med botten av lera. 50 m - 25 m.
 
Askeröfjorden utanför Stenungsund används som ankarplats. Botten av lera och c:a 12 m.

Övrig Information

För övrig information rörande Stenungsund kontakta hamnansvariga.

Borealis

Petroport

Stenungsunds kommun

Senast uppdaterad 2023-10-11