Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Södertälje kanal och sluss

Information om Södertälje kanal och sluss

Sluss

Södertälje Kanal omfattar farleden mellan Saltsjön och Mälaren från latituden 59° 10,90´N till latituden 59° 13,55´N. Kanalen indelas i följande delsträckor (angivna söderifrån): Södra kanalen, Slussen, Norra kanalen, Linaviken och Linasundet. Slussmästare 0771-630 655, VHF K14, 68

På sjökort 6181 finns en special över kanalen i skala 1:12500. Sjökort 6181 innehåller också annan viktig information, t.ex. radiorapportering, betydelsen av kanal- och brosignaler, m.m. För kommunikation med Slussen ska yrkestrafiken använda VHF-kanal 68. Fritidsbåtar ska använda kanal 14 vid behov av VHF-kontakt med Slussen och Mälarbron.

Sjöfarten genom Södertälje kanal regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Södertälje kanal (TSFS 2019:96). Maximala fartygsstorlekar som kan passera kanalen framgår av föreskriften samt i förkortad version i länk nedan.

Hamn
I kanalområdet finns ingen hamn. Dock  finns en kaj med ca 8 m vattendjup (Badhusbryggan) ca 0,2 M sydsydost om slussen. Ytterligare en kaj (Mälarhamnskajen) finns 0,7 M nordväst om slussen. Vattendjupet vid den södra delen av kajen är 5,0 - 5,9 m.

Maximalt djupgående
Det maximala djupgåendet i Södertälje kanal delas upp i två avsnitt. Ena sträckan är Södra kanalen - slussen den andra delen slussen - Linasundet. För maximala djupgåenden vid olika vattenstånd se länk till dokument i högerspalten.

Vattendjup
Södertälje kanal är en schaktad och sprängd farled med ett vattendjup av 7,6 - 8,4 m.

Farled
Segelfri höjd 26 m, med stängda broar, från Södra Kanalens mynning i Igelstaviken upp till slussen. Med öppna broar i Södra Kanalen är den segelfria höjden från Södertälje Sydhamn genom Södra Kanalen fram till slussen 39,9 m. För information om öppningstider klicka här!

Segelfri höjd är 13,8 m från Slussen till Björkfjärden. Fritidsbåtar kan passera i en i särskilt markerad del av brospannet där fri höjd är 15 m, vid medelvattenstånd. Vid öppning av Mälarbron ökas den segelfria höjden till 39,9 m. 

Mälarbron - spärrtider
Mälarbron får inte öppnas vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan kl. 07.30-08.30 och 16.00-18.00.
Spärrtiderna gäller även skärtorsdagen, valborgsmässoafton och allhelgonaafton.

Turordning vid slussning samt öppningsrutiner Mälarbron
Klicka på länken nedan för att läsa om turordning vid slussning samt öppningsrutiner för Mälarbron. 

Utrustningskrav
Fartyg med en längd >90 m måste vara utrustade med fungerande bogpropeller.

Mörkerrestriktioner
Inga generella restriktioner. Dock kan lotsområdeschefen besluta att ett fartyg, pråm eller annan specialtransport endast får passera kanalen i dagsljus. Se länk här

Vindrestriktioner
Inga utfärdade vindrestriktioner

Siktrestriktioner
Då sikten understiger 600 m stängs kanalen för alla fartyg (utom fritidsfartyg) med lots ombord. Se länk nedan. Övriga fartyg rekommenderas att följa restriktionen. Siktmätare finns placerade mitt i Södra kanalen (E4-bron) och i Linasundets Södra del (Linasundet). Mätdata är tillgängliga via Sjöfartsverkets ViVa-system.

Ankarplatser
0,50 M sydsydost om Halls Holmes fyr (Saltsjön)
5,1 M nordnordväst om Slussen vid Bornhuvud (Mälaren)

Södertälje sluss
Slusskammaren är 135,00 m lång och 19,60 m bred. Vattendjupet över slusströsklarna är 8,00 m. Förtöjning sker på västra sidan, där fendrar finns, såväl på in- som utgående.

 

Förtöjning ska ske enligt följande:

  • Fartyg med en längd upp till 70 m: minst ett förspring och ett akterspring
  • Fartyg med en längd mellan 70 och 100 m: minst en förända, ett förspring och en akterända.
  • Fartyg med en längd överstigande 100 m eller en bredd överstigande 18 m: minst en förända, ett förspring, ett akterspring och en akterända.

 

Senast uppdaterad 2023-10-11