Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Om Vattenstånd

Vänerns vattenstånd

vattenståndsmätning

Vänerns vattenstånd varierar i huvudsak av följande parametrar

- tillrinning
- tappningsgrad i Göta älv
- avdunstning
- lokalt beroende på vindars styrka och riktning 

Fartygens tillåtna djupgående regleras dels av övergripande bestämmelser och dels av det s.k. "Dagsvärdet". Det sistnämnda kan variera från timme till timme.

Beskrivning

Övergripande beslut om högsta tillåtna djupgående

Lotsområdeschefen fattar ett s.k. övergripande beslut om fartygens högsta tillåtna djupgående beroende på den vattenyta som för tillfället råder i Vänern. Beslutet grundas på den information som lämnas/förhandlas med produktionsledningen på Vattenfall AB. Berörda kunder informeras om detta.

Detta övergripande beslut ändras inte dagligen utan är fastställt för en längre tidsperiod.

Dagsvärde på djupgåendet

Vattennivån i Vänern ändras från dygn till dygn beroende på tillrinning och avtappning i Göta älv samt avdunstning.

Dagsvärdet beslutas dagligen.

Uppgift om detta lämnas av Kanalcentralen Trollhättan och är i första hand avsett för de fartyg som lastar i Vänern. Uppgift om dagsvärde kan följaktligen inte lämnas flera dygn innan.

 

OBS!!! Dagsvärdet gäller endast för sträckan Brinkebergskulle till och från Vänerhamnar.

Vindpåverkan

Om Kanalcentralen Trollhättan lämnar ett dagsvärde så grundas detta på mätstationen i Sjötorp d.v.s. ingen justering för vind har gjorts. Det kan alltså hända att vindstyrka och riktning ytterligare reducerar djupgåendet. Fartyget får då avvakta tills vattnet kommer tillbaka.

Nordgående fartyg

För nordgående fartyg som har flera dygnsresor kan det vara svårt att lasta optimalt för att utnyttja fartygets lastkapacitet/djupgående. Sjöfartsverket kan inte utlova något passagetillstånd i förväg då avvikelser från gällande dagsvärde sker mycket snabbt.

 

Senast uppdaterad 2023-10-11