Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tillverkning av sjökort

Vi arbetar kontinuerligt med att mäta djupen i våra farleder och lägesbestämma objekt som är av betydelse för navigering. Bakom varje sjökort ligger ett stort arbete att samla in uppgifter om det aktuella området.

Djupdata
Sjöfartsverket är certifierade enligt ISO 9001:2000 vilket medför ständig utvecklingen av våra databaser med sjökortsdata och djupdata. Informationen är inte uppdelade sjökortsvis utan ligger i kontinuerliga (sömlösa) databaser.

 

Sjökortsdatabasen

I sjökortsdatabasen finns i stort sett samtliga svenska sjökort lagrade. Informationen är indelad utifrån sjökorten i olika skalområden hamn-, special-, skärgårds-, och kustkort, där skalområdet med hamninformation är minst generaliserat och innehåller mest detaljerade data. Skalområdet med kustinformation innehåller följaktligen kraftigt generaliserad information. Undersök vilka skalområden som finns över ditt område så att du kan använda det sjökortet med flest detaljer.

Sjökortsdatabasen baseras på den standard som International Hydrographic Organization, IHO, har tagit fram för digital sjökortsinformation. Standarden, som benämns S57, antogs officiellt av världens sjökarteinstitutioner 1992 och används vid överföring av digital sjökortsinformation.

Data i sjökortsdatabasen kommer främst från digitalisering av de analoga sjökorten, vilket gör att informationen i databaserna håller samma kvalitet som dessa. En ökad ambition är att skapa s.k. säkra sjövägar, vilket innebär att informationen i de viktigaste svenska farlederna förbättras genom en helt elektronisk produktionslinje, från mätning till sjökort. Detta ger också möjlighet att kunna presentera andra djupkurvor än de som idag finns i sjökorten.

Djupdatabasen

I djupdatabasen lagras analyserad och utvärderad elektronisk sjömätningsdata samt djup från äldre analoga kartor där ingen modern sjömätning finns. Säkerhetshöjande sjömätningar görs enligt internationell standard S44. Utifrån djupdatabasen kan också olika produkter tas fram som t.ex. tvärsnittspofil, djupkartor och 3D-modeller.

Fornsök är den nya tjänsten som prickar in fornlämningar över och under ytan på både karta och sjökort. Du hittar den på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Uppdateringar

För att snabbt informera om förändringar i sjökorten ger Sjöfartsverket ut Underrättelser för sjöfarande Ufs, som utkommer en gång i veckan. Likaså finns WebbUfs, här på Sjöfartsverkets webbplats, där kan man söka information om förändringar vilka uppdateras dagligen. Här finns också uppgift på aktuella sjökortsupplagor.

 

Senast uppdaterad 2023-10-11