Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Avlysning av farled

Lagstöd med mera för avlysning av farled.

Lagstöd

Enligt 2§ Lag(1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ska en allmän farled helt eller delvis avlysas om:

 1. farleden eller hamnen inte kan användas för sitt ändamål utan att säkerheten äventyras
 2. farleden eller hamnen inte behövs för sitt ändamål
 3. farleden eller hamnen inte sköts så att dess ändamål tillgodoses

Enligt Förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn är det Sjöfartsverket som beslutar om sådan avlysning.

Som lagen anger gäller detta allmänna farleder och hamnar vilka finns angivna i Sjöfartsverkets författning SJÖFS 2013:4. Allmänna farleder och lotsleder går även att se i Sjöfartsverkets kartverktyg.

För avlysning av övriga vattenområden kan Länsstyrelsens enligt 2§ 2kap i Sjötrafikförordningen (1986:300), i samråd med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, besluta om föreskrifter som begränsar rätten att t.ex. utnyttja ett vattenområde. Detta görs bland annat ofta i samband med båttävlingar. Ansökan om sådan avlysning av övriga vattenområden ställs till Länsstyrelsen.

Ansökan om avlysning av farled

Planerad avlysning

En avlysning av farled kan behövas vid olika typer av entreprenad projekt t.ex. brobyggnationer, kajreparationer, kabelförläggning. Om farleden inte kan användas på ett säkert sätt under entreprenaden ska farleden helt eller delvis avlysas. Vid sådana planerade händelser är det viktigt att fartyg, rederier, hamnar, godstransportörer m.m. i god tid får information om avlysningar för att kunna hantera och planera för avlysningen.

Sjöfartsverket har olika handläggningstid och behov av informationsspridning beroende på om farleden är utpekad som lotsled eller ej. Lotsleder är de farleder som i större utsträckning trafikeras av handelssjöfarten där avlysningar också får större påverkan på gods- och passagerartransporter.Information om vilka allmänna farleder som är lotsleder finns i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2017:88, de visas även i Sjöfartsverkets kartverktyg.

Ansökan om planerad avlysning skickas till sjofartsverket@sjofartsverket.se 

Lotsleder

Vid planerad avstängning av farled som är utpekad lotsled enligt TSFS 2017:88 ska ansökan om avlysning inkommit senast enligt tiderna nedan:

Tid för avstängning Ansökan till Sjöfartsverket senast
Max 5 timmar 6 veckor i förväg
Max 3 dygn 3 månader i förväg
Mer än 3 dygn 6 månader i förväg

Övriga allmäna farleder

Vid planerad avstängning av övriga allmänna farleder som inte är lotsleder ska ansökan om avlysning inkommit senast enligt tiderna nedan:

Tid för avstängning Ansökan till Sjöfartsverket senast
Max 1 dygn 6 veckor i förväg
Mer än 1 dygn 3 månader i förväg

Ansökan om avlysning bedöms utifrån sjösäkerhet och tillgänglighet för sjötrafiken samt behovet av avlysningen. Andra faktorer kan exempelvis vara säkerheten för entreprenörer och på anläggningar i avlyst område, t.ex. broar. Även koordinering med andra avlysningar i området kan påverka beslutet.

Vid större entreprenadprojekt i farleder kan separat överenskommelse göras angående avlysning av farled. Där andra tider för avlysning och ansökningar kan förekomma.

Ansökan om avlysning ska innehålla följande information:

 • Kontaktinformation till sökande (inklusive uppdragsgivare, entreprenör och andra inblandade parter)
 • Tid för avlysning (datum och klockslag)
 • Plats/farled för avlysning. Mellan vilka platser önskas avlysningen, vilken del av farleden berörs av avlysningen. (Sjökortsunderlag)
 • Orsak.
 • Beskrivning av arbetet/vad som ska göras och varför en avlysning är nödvändig.
 • Information om åtgärder som vidtagits för att minimera tid för avlysningen och påverkan på sjötrafiken i form av t.ex. optimering av arbetet/arbetstiden.  Kan det finnas tider under avlysningen som sjöfarten kan passera?
 • Väsentlig information från eventuella samråd med berörda aktörer (ex. rederier) som redan hållits.
 • De risker som finns i samband med avlysningen ska redovisas och riskreducerande åtgärder presenteras. (Riskreducerande åtgärder kan ex. vara belysning, utmärkning, information till sjötrafiken via Ufs och VTS, AIS på arbetsfartyg och plan för kontakt och information).
 • Övrig information som kan ha betydelse för sjötrafiken.

Avstängning vid olyckor

Behov av avlysning av farled kan även uppstå på grund av olycka, issituationer eller motsvarande akut händelse. Vid sådana tillfällen kan inte samma framförhållning av informationsspridning upprätthållas. Beslut om sådan avlysning föregås normalt inte av samråd med berörda.

Hantering av avlysningar som uppkommer akut på grund av olyckor och issituationer hanteras av chef för respektive lotsområde.

Relaterat

Senast uppdaterad 2023-09-28