Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Farleder och underhåll

Arbetet med de svenska farlederna är en av Sjöfartsverkets huvudverksamheter. Vi utvecklar och håller farlederna öppna, säkra och i gott skick samt sköter drift och underhåll av sjösäkerhetsanordningar som bojar, prickar och fyrar.

Underhåll, utmärkning samt planering och förbättring av farlederna är ett fortlöpande arbete för att klara kraven på miljö- och sjösäkerhet. I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras. Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll.

Sjövägarna är alltid öppna

Med sikte på säkerhet och kostnadseffektivitet anpassar Sjöfartsverket fortlöpande farledshållningen till ändrade trafikflöden och nautiska behov samt till den tekniska utvecklingen. För att sjöfarten ska kunna orientera sig håller vi med navigeringshjälpmedel som fyrar, bojar, prickar, radarfyrar, referensstationer för satellitnavigering m.m. Arbetet med att underhålla dessa utförs av vår personal från helikopter, arbetsfartyg och lotsbåtar. 

Sjöfartsverket äger drygt 1 000 fyrar. Av dessa drivs 50 % av förnyelsebara energikällor, dvs. sol och vind. Sjöfartsverket ansvarar för driften av referensstationer för GPS, s.k. DGPS (Differential Global Positioning System), vilket avsevärt ökar noggrannhet och säkerhet vid positionering med GPS. DGPS är också en av förutsättningarna för framtida navigering genom utnyttjande av ECDIS (elektroniska sjökortssystem).

Karttjänst för felrapporterade sjösäkerhetsanordningar

Tjänsten visar information om vilka sjösäkerhetsanordningar (SSA) som är felrapporterade. Det kan till exempel handla om bojar, prickar och fyrar.

Karttjänst för felrapporterade sjösäkerhetsanordningar

Rapportera faror och fel

Om du upptäcker fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller iakttar annat som kan utgöra fara för sjöfarten vill vi att du genast rapporterar detta till Sjöfartsverket.

Telefon: 0771-63 06 85 (dygnet runt, samtalet kostar inget) VHF: Anropa Sweden Traffic på lämplig trafikkanal.

 

Senast uppdaterad 2023-09-28